Nationellt antibiotikaforum hålls i anslutning till den Europeiska antibiotikadagen den 18 november.

Nationellt antibiotikaforum 2019

Antibiotikaforum hade tema "beteende och kommunikation" och bjöd på föreläsningar om samverkan mellan individer och system, kulturella föreställningar kring bakterier och antibiotikaresistens, kommunikation av hot och risker samt hur man kan påverka beteende med så kallad nudging. På torget visades exempel på många olika sätt att förstå och påverka beteenden i syfte att använda antibiotika ansvarsfullt: Undersökningar och kampanjer till allmänheten, stewardship-insatser inom human- och veterinärmedicin, konceptet för veterinär rådgivning på gårdar och riskskattning med hjälp av algoritmer. Jordbruksverket var huvudarrangör för forumet, som hölls i Jönköping. Omkring 150 personer deltog.

Nationellt antibiotikaforum 2018

Antibiotikaforum med tema "Förebyggande insatser" hölls den 15 november i Stockholm. Omkring 150 personer deltog. Föreläsningarna berörde ämnen som patientsäkerhet, digitala vårdtjänster och förebyggande arbete inom djursjukvård och livsmedelshygien. Utöver föreläsningsprogrammet fanns också möjlighet att ta del av projekt och verktyg för förebyggande arbete och kvalitetsutveckling inom förskola och skola, äldreomsorg, djurhållning och hälso- och sjukvård.

Nationellt antibiotikaforum 2017

Den 16 november samlades cirka 150 personer på Norra Latin, Stockholm, för att ta del av 2017 års antibiotikaforum. Dagen hade ett internationellt fokus och illustrerade att alla kan göra något för antibiotikafrågan.

Nationellt antibiotikaforum 2016

Nationellt antibiotikaforum 2016 hölls den 18 november i Stockholm. Dagen inleddes med att representanter för socialdepartementet respektive näringsdepartementet reflekterade kring Sveriges roll och regeringens strategi mot antibiotikaresistens. Föreläsningsprogrammet gav exempel på resistensproblematiken inom sektorerna människa, djur och livsmedel samt miljö. Vidare blickade vi framåt mot en förbättrad antibiotikaanvändning, samt belyste hur smittspridning och vårdrelaterade infektioner kan förhindras.

Nationellt antibiotikaforum 2015

Nationellt antibiotikaforum 2015 hölls den 18 november i Stockholm. Tema för mötet var beteendeförändring och kommunikation.

Nationellt antibiotikaforum 2014

På programmet fanns bland annat kunskapsuppbyggnad kring yttre miljöaspekter. Flera föreläsare bidrog till att öka kunskapen om hur miljön påverkar antibiotikaresistensen och vilken påverkan antibiotika har på miljön. Under forumet presenterades också förslaget till en tvärsektoriell handlingsplan för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Nationellt antibiotikaforum 2013

Inbjudna aktörer och organisationer diskuterade bland annat hur man kan förebygga smittspridning i samhället, vilka redskap som behövs för rationell förskrivning, hur man får tillgång till effektiv antibiotika och hur övervakningen av användning och resistens görs på bästa sätt.

Nationellt antibiotikaforum 2012

År 2012 hölls det första nationella antibiotikaforumet på World Trade Center i Stockholm.