En samlad bedömning av covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan under 2020

Lyssna

Vi har gjort en samlad bedömning av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för folkhälsan under 2020 utifrån folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa.

Sammanfattningsvis visar resultaten att:

  • Förutsättningarna för en god och jämlik hälsa har förändrats under pandemin
  • De grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har drabbats mest inom skolan, på arbetsmarknaden och i samhället i stort
  • Den allmänna hälsan är fortsätt god, men något fler uppger lätta psykiska besvär
  • Fysisk aktivitet har minskat och stillasittande ökat
  • Många folkhälsorelevanta insatser har ställts in och ersatts med andra alternativ

I Sverige ser vi att ojämlikheterna i hälsa består och i vissa fall ökar över tid. Vår bedömning är att pandemins konsekvenser kan komma att förstärka dessa ojämlikheter. Det är för tidigt för att avgöra pandemins fulla effekt på folkhälsan, men redan nu ser vi att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheterna.

Resultaten kan användas i planeringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i bland annat kommuner och regioner. Samtidigt bidrar de till vårt övergripande uppdrag att följa och analysera hälsoläget i befolkningen samt verka för en god och jämlik hälsa.

Dekorillustration.

Konsekvenserna av pandemin är olika

Covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna har påverkat de flesta människor men alla har inte påverkats på samma sätt eller har samma upplevelser. I två faktablad beskriver vi resultat från studier med personer med migranterfarenhet och barn med funktionsnedsättning. Båda studierna genomfördes under 2020. Resultaten visar bland annat att var fjärde person med migrationserfarenhet uppgav mycket stor oro för konsekvenserna av covid-19-pandemin och nästan 60 procent rapporterade att depressiva besvär, oro och ångest hade förvärrats under pandemin jämfört med tiden före.

Resultaten i studien bland barn med funktionsnedsättning visade att de kände sig mer ensamma under pandemin, saknade gemenskapen i skolan och att få träffa sina äldre släktingar. Vissa barn upplevde fördelar av att möten med till exempel handläggare och habiliteringen blivit digitala.

Läs mer