Ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under covid-19-pandemin

Lyssna

Smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin har lett till stora förändringar i ungdomars och unga vuxnas livsvillkor och levnadsförhållanden. Vi har tagit fram en rapport om hur pandemin och smittskyddsåtgärderna har påverkat ungas hälsa, levnadsvanor, upplevelser och erfarenheter under 2021.

Rapporten baseras på svar från vår nationella folkhälsoenkät och från en litteraturstudie. För att få en fördjupad bild av ungas erfarenheter och upplevelser har vi även låtit göra två intervjustudier.

Resultaten från nationella folkhälsoenkät visar att hälsa och levnadsvanor på ett övergripande plan har förändrats i liten utsträckning bland unga (16–29 år) under 2021 jämfört med före covid-19-pandemin. De förändringar vi ser följer i de flesta fall en redan pågående utveckling. Två områden där vi ser att den pågående utvecklingen vänt eller avstannat under 2021 är grönsaks- och rotfruktskonsumtion och sömnbesvär. Från att ha ökat under ett antal år minskade istället andelen som uppgav att de åt grönsaker och rotfrukter minst två gånger om dagen. För rapporterade sömnbesvär skedde istället en positiv utveckling, den pågående ökningen av andelen med sömnbesvär avstannade.

Vissa grupper av unga har påverkats mer av pandemin. Med hjälp av de två intervjustudierna, med unga som varken arbetar och studerar och unga i norra Botkyrka, har vi försökt få en fördjupad bild av ungas erfarenheter och upplevelser. Resultaten visar att för unga som redan levde under socialt, ekonomiskt eller hälsomässigt utsatta förhållanden har pandemin samspelat med den tidigare livssituationen och i vissa fall förstärkt befintliga utmaningar.

Vår genomgång av den internationella litteraturen från pandemins första år visar att det skett vissa förändringar i ungas levnadsvanor och hälsa, men det är svårt att avgöra omfattningen.

Vi behöver fortsätta att följa utvecklingen med särskilt med fokus på grupper som lever under socialt, ekonomiskt eller hälsomässigt utsatta förhållanden. Vi ser att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska skillnaderna i hälsa. Arbetet behöver bland annat riktas mot strukturella faktorer på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer för att skapa goda uppväxtvillkor, rimliga försörjningsmöjligheter, bra utbildning och trygga boendeförhållanden för alla.

Läs mer i rapporten Unga och covid-19-pandemin – Ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Illustration av unga som sitter på en mur.

Covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan under 2020

I rapporten ”Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?” presenterade vi en samlad bedömning av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för folkhälsan under 2020 utifrån folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa. Vi konstaterade att hela samhället har påverkats av pandemin och smittskyddsåtgärderna, och att vissa grupper har drabbats hårdare än andra. Vi såg att de skillnader i hälsa som fanns före pandemin riskerade att förstärkas och vi uppmärksammande vikten av att följa kunskapsläget och bidra till ny kunskap även i fortsättningen.

Läs mer i rapporten Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?