Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 – augusti/september 2022

Lyssna

I månadsskiftet augusti-september 2022 genomfördes en enkätundersökning bland individer 18 år och äldre. Undersökningen fokuserade på hur deltagarna ställde sig till vaccination mot covid-19 under hösten.

Under pandemin följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till vaccinationen mot covid-19. I månadsskiftet augusti-september 2022 genomfördes en enkätundersökning bland individer 18 år och äldre kring hur de ställer sig till vaccination mot covid-19 under hösten. Under hösten 2022 rekommenderas personer 65 år och äldre samt individer med riskfaktorer oavsett ålder ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19. Personer mellan 18 och 64 år rekommenderas under hösten inte någon ytterligare dos utöver de sedan tidigare rekommenderade tre doserna men påfyllnadsdos finns tillgänglig.

Fortsatt god vaccinationsvilja

Bland deltagarna i studien svarade en majoritet att de antingen helt säkert (53 procent) eller troligen (19 procent) kommer att vaccinera sig mot covid-19 under hösten. En mindre andel angav att de troligen inte (13 procent) eller helt säkert inte (8 procent) kommer att vaccinera sig. Vid enkätens genomförande var det 5 procent av de medverkande som ännu ej bestämt sig och 2 procent som uppgav att de redan fått en vaccination för hösten. Vaccinationsviljan varierade efter ålder då de äldsta, 80 år och äldre, uppgav i störst utsträckning (87 procent) att de helt säkert skulle vaccinera sig medan unga vuxna, 18-29 år, helt säkert skulle vaccinera sig i lägst utsträckning (21 procent).

Figuren (figur 1) visar andel personer per åldersgrupp som uppger att de tänker tacka ja till en vaccination mot covid-19 när de erbjuds möjlighet till vaccination hösten 2022. Frågan som besvarades var: Kommer du vaccinera dig mot covid-19 i höst när du erbjuds möjlighet?

Figur 1. Deltagares vaccinationsvilja för vaccination mot covid-19.

Andel personer per åldersgrupp som uppges tacka ja till vaccination mot covid-19 ökar med stigande ålder.

Faktorer inför beslut om vaccination

Deltagarna fick möjlighet att med egna ord beskriva vilka faktorer som var viktiga för dem inför beslut om vaccination under hösten. De som uppgav att de helt säkert skulle vaccinera sig nämnde att de ville skydda sig själv och andra samt solidaritet för andra som faktorer i beslutet. Vaccination ansågs ge skydd mot sjukdom samt ge ett lindrigare sjukdomsförlopp.

De som svarade att de troligen skulle vaccinera sig under hösten nämnde även att skydd för sig själv och andra var en viktig faktor för beslut. Vaccinets säkerhet lyften även som en faktor för beslut. Även vikten av att vaccinationer erbjuds lättillgängligt belystes. Den epidemiologiska situationen och aktuell smittspridning nämndes även.

Respondenter som helt säkert inte eller troligen inte skulle vaccinera sig under hösten uppgav att de tycker att de tagit tillräckligt antal doser och såg begränsad nödvändighet att ta fler doser. Även biverkningar nämndes. Vissa hade själva upplevt biverkningar eller hört utsagor från annat håll.

Majoriteten vaccinerad med minst 3 doser

En majoritet (75 procent) av deltagarna uppgav att de vid tidpunkten för enkäten hade vaccinerats mot covid-19 med minst 3 doser. 17 procent hade fått två doser vaccin och 1 procent hade fått en dos. 7 procent uppgav att de var ovaccinerade. De äldre deltagarna, 65 år och äldre, var vaccinerade i större utsträckning (97 procent) jämfört med unga vuxna (48 procent) i åldrarna 18-29 år. Av de som endast vaccinerats med två doser, var majoriteten under 50 år.

Praktiska hinder för vaccination med 3 doser

De deltagare som uppgav att de fått två doser vaccination fram till tidpunkten för enkäten fick en fritextfråga kring vilka hinder de upplevt för en 3e dos. Respondenterna uppgav framför allt att de upplevt praktiska hinder så som krånglig tidsbokning, inte hunnit boka tid eller att det var för långt avstånd till vaccinationsmottagning. Ytterligare anledningar som nämndes var uppfattning om bristande behov av en 3e dos eller att de upplevt biverkningar från de 2 doser de tagit.

Om undersökningen

Under perioden 29 augusti till 8 september, 2022 deltog 1 004 individer 18 år och äldre från Norstats webbpanel i enkäten. Samtliga procentangivelser redovisas avrundade till närmaste heltal. Undersökningen genomfördes av Gullers grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.