Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 – Resultat april–maj 2021

Lyssna

Under pandemin följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till vaccinationen mot covid-19. Undersökningen genomförs med hjälp av en webbenkät som skickas ut varje månad. Enkäten innehåller frågor som rör kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter om vaccinationen.

Den 26 april skickades enkäten till 6 418 deltagare, varav 79 procent svarade. 700 deltagare fick enkäten med möjlighet till öppna frågor och deltagarfrekvens var 81 procent. Sista svarsdatum var 5 maj.

Huvudresultat

 • Vaccinationsviljan är fortsatt stabilt hög bland deltagarna i de åldersgrupper som ännu inte är vaccinerade. Över 88 procent av deltagarna svarade att de helt säkert (70 procent) eller troligen (18 procent) kommer tacka ja till ett erbjudande om vaccination.
 • De viktigaste faktorerna inför ett beslut om en vaccination är eventuella biverkningar, hur väl vaccinet fungerar, möjlighet att välja vaccin, praktiska förhållanden och skydda sig själv. Det framkommer i fritextsvaren från de deltagare som svarat att de troligen kommer att vaccinera sig.
 • Av de deltagare som redan har vaccinerats med dos 1 uppger 97 procent att de helt säkert kommer att vaccinera sig med dos 2. Resterande 3 procent har svarat att de troligen kommer att vaccinera sig med dos 2.
 • Informationsbehovet om när och hur man får tillgång till vaccinationen och eventuella biverkningar av vaccinet, har sjunkit jämfört med undersökningen som genomfördes i mars. Behovet är störst bland de yngre åldersgrupperna som ännu inte har blivit erbjudna en vaccination.
 • En klar majoritet av dem som svarade på öppna frågor om vaccinationen och som redan hade vaccinerat sig kommenterade att vaccinationstillfället var en positiv upplevelse, till exempel att det var välorganiserat, proffsigt och smidigt.

Hög vaccinationsvilja

Resultatet från undersökningen visar en fortsatt stabil och hög vaccinationsvilja bland deltagarna i de åldersgrupper som ännu inte är vaccinerade. Av de som svarade på enkäten uppger drygt 88 procent (vaccinerade exkluderade) att de kommer vaccinera sig mot covid-19 när de erbjuds att göra det. 70 procent kommer helt säkert att vaccinera sig och 18 procent kommer troligen att göra det. En mindre andel, 6 procent, uppger att de skulle tacka nej till vaccinationen och 6 procent har ännu inte bestämt sig. Det fanns ingen skillnad mellan könen.

Andel personer per åldersgrupp (Figur 1) som uppger att de tänker tacka ja till en vaccination mot covid-19 när de erbjuds möjlighet eller som redan har vaccinerats. Observera att de lila staplarna är låga i åldersgrupperna 60-69 och 70 år och äldre eftersom majoriteten är vaccinerad med minst 1 dos. Fråga: Kommer du vaccinera dig mot covid-19 när du erbjuds möjlighet?

Figur 1. Vaccinationsviljan och självrapporterad vaccinationsstatus.

Äldre personer är vaccinerade med minst en dos.

Bland deltagarna hade 34 procent vaccinerats med en eller två doser vaccin. Av de deltagare som vaccinerats med en dos vaccin uppger 97 procent att de helt säkert kommer att vaccinera sig med dos 2. Resterande 3 procent svarade att de troligen kommer vaccinera sig med dos 2.

Majoriteten av deltagarna anser att vaccinationen är viktig, både för att skydda andra i sin omgivning (91 procent) och för sin egen hälsas skull (83 procent).

Informationsbehov och källor för information

Resultatet från undersökningen visar att andelen som uppger att de behöver information om vaccinationen sjunker med högre ålder, från 52 procent bland unga vuxna 18–29 år till 22 procent bland personer som är 70 år och äldre. När denna undersökning genomfördes pågick vaccinationsfas tre. Det innebär att regionernas information hittills främst har riktats till personer som är 60 år och äldre. Av de deltagare som har vaccinerats med dos 1 uppger 86 procent att de inte behöver mer information om hur de får tillgång till dos 2.

Andelen som vill veta mer om fördelarna med att vaccinera sig och eventuella biverkningar av vaccinerna var lägre jämfört med den undersökning som genomfördes i mars. Störst skillnad ses framför allt bland personer som är 60 och äldre (figur 2). Frågan som besvarades i figur 2: Behöver du veta mer om fördelar och/eller eventuella biverkningar med att vaccinera dig mot covid-19?

Figur 2. Andel som uppger behov av mer information om fördelarna med att vaccinera sig och risken för eventuella biverkningar.

Störst skillnad ses framför allt bland personer som är 60 och äldre.

Deltagarnas huvudsakliga källor för att hitta information om vaccinationen mot covid-19 var: media (70 procent); myndigheter, t.ex. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen (62 procent); 1177 Vårdguiden (55 procent); familj, vänner eller bekanta (53 procent); personal inom hälso- och sjukvården (28 procent); sociala medier (20 procent).

Viktiga faktorer för beslut om vaccination

700 deltagare fick även besvara ett antal öppna frågor. Bland deltagarna var 377 personer ovaccinerade och av dessa svarade 244 personer på en fråga om vilka faktorer som är viktiga för deras beslut om vaccination.

Vanligaste faktorerna för beslut om vaccination som uppgetts i fritextsvaren

Kommer helt säkert vaccinera mig:

 • Skydda sig själv
 • Skydda andra
 • Stoppa pandemin
 • Solidaritet och ansvar
 • Återgå till det "normala"

Kommer troligen vaccinera mig:

 • Biverkningar
 • Hur väl vaccinet fungerar
 • Välja vaccin
 • Praktisera förhållanden
 • Skydda sig själv

Kommer troligen inte eller helt säkert inte vaccinera mig:

 • Biverkningar
 • Covid-19 upplevs ofarligt
 • Säkerhetsaspekter
 • Underliggande sjukdom eller är gravid

Praktiska frågor

I urvalet uppgav 190 personer att de redan hade vaccinerat sig. Av dessa fick 157 deltagare besvara en öppen fråga om hur det praktiska fungerat när de vaccinerade sig. En majoritet, 128 stycken (82 procent), kommenterade att vaccinationstillfället var en positiv upplevelse, till exempel att det var välorganiserat, proffsigt och smidigt.

Om undersökningen

Varje månad ställer Folkhälsomyndigheten frågor till människor om hur de ställer sig till en vaccination mot covid-19. Undersökningen görs som en webbenkät genom Hälsorapport, en webbpanel som drivs av myndigheten. Enkäten baseras på Världshälsoorganisationen WHO:s underlag som har tillämpats i en svensk kontext. Enkäternas övergripande resultat kommer löpande att publiceras på webben.

Så gjordes undersökningen

Denna andra enkät om viljan att vaccinera sig mot covid-19 genomfördes i slutet av april och början av maj 2021. Alla deltagare fick enkätfrågor med fasta svarsalternativ. En mindre andel fick även möjlighet till några extra frågor med öppna svarsalternativ. Öppna frågor ger deltagarna möjlighet att med egna ord svara på enkätfrågorna vilket ger en djupare förståelse för resultaten. Enkäten besvarades under den tredje fasen av vaccinationerna mot covid-19 enligt prioritetsordningen. Fas 3 omfattar personer i åldern 60–64 år och prioriterade riskgrupper bland personer i åldern 18–59 år. Resultatet från den första enkäten som genomfördes i mars.

Läs mer