Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 – Resultat mars 2021

Lyssna

Under pandemin följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till vaccinationen mot covid-19. Undersökningen genomförs med hjälp av en webbenkät som skickas ut varje månad. Enkäten innehåller frågor som rör kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter om vaccinationen.

Enkäten besvarades mellan den 11 mars och den 22 mars. Enkäten skickades till 3 483 deltagare och 89 procent svarade. 502 deltagare fick enkäten med möjlighet till fritextsvar och öppna frågor och deltagarfrekvens var 87 procent.

Hög vaccinationsvilja

Av de som svarade på enkäten uppger drygt 91 procent att de kommer vaccinera sig mot covid-19 när de erbjuds att göra det. 69,5 procent kommer helt säkert att vaccinera sig och 21,8 procent kommer troligen att göra det. De deltagare som uppger att de troligen kommer att vaccinera sig har i regel frågor och funderingar kring sitt beslut om vaccination. En mindre andel, 5 procent, uppger att de skulle tacka nej till vaccination och 4 procent vet ännu inte sitt beslut.

Den höga vaccinationsviljan ses i samtliga åldersgrupper (88 procent eller högre), men är allra högst bland personer som är 70 år och äldre, där 97 procent uppger att de kommer att vaccinera sig, figur 1. Med stigande ålder ökar även andelen personer per åldersgrupp som uppger att de helt säkert kommer att vaccinera sig. Det var ingen statistisk skillnad mellan kön.

Frågan so besvarades i figur 1: Kommer du vaccinera dig mot covid-19 när du erbjuds möjlighet?

Figur 1. Vaccinationsvilja, andel personer per åldersgrupp som tackar ja till vaccination mot covid-19 när de erbjuds möjlighet.

Graf över vaccinationsvilja i olika åldersgrupper

Anledningar till vaccination

Majoriteten uppger att de skulle vaccinera sig både för att skydda andra i sin omgivning och för sin egen hälsas skull. Vaccination för att skydda andra i sin omgivning är ganska eller mycket viktigt för 91 procent. Bland både de yngre och de äldre åldersgrupperna anger majoriteten, minst 89 procent, att vaccination är viktigt för att skydda andra (figur 2). Andelen som anger att vaccination är viktigt för att skydda andra var högst i åldersgrupperna 18–29 år och 30–39 år.

Sammantaget uppger 78 procent att vaccination för den egna hälsans skull är ganska eller mycket viktigt. Bland personer som är 60 år och äldre är andelen högre. Där uppger nära 90 procent att det är viktigt att vaccinera sig för sin egen hälsas skull (figur 2). Resultatet följer den tydligaste riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död, som är hög ålder. Även om yngre personer löper lägre risk för allvarlig sjukdom utifrån sin ålder, vill majoriteten i åldersgruppen 18–29 år (66 procent) vaccinera sig för sin egen hälsas skull.

Figur 2. Andel per åldersgrupp som anser att det är viktigt att vaccinera sig för sin egen hälsas skull eller för att skydda andra i sin omgivning.

Graf över orsak till att vaccinera sig uppdelad per åldersgrupp

Ett urval av deltagarna fick möjlighet att komplettera med fritextsvar. Bland de deltagare som uppger att de helt säkert kommer att vaccinera sig anges bland annat följande faktorer som viktiga inför beslut om vaccination mot covid-19; att skydda sig själv mot allvarlig sjukdom eller död, skydda andra och hindra smittspridning, kunna umgås med andra samt återgå till det normala. Nedan lyfts några citat som exempel:

"För att kunna återgå till det vanliga livet. För allas skull."

"Skydda andra människor. Få träffa och krama nära och kära."

"Jag vill vaccinera mig, vill inte bli sjuk."

Frågor och funderingar inför beslut

Inför beslut om vaccination är det vanligt med frågor och funderingar. Tidigare erfarenheter från bland annat barnvaccinationsprogrammet har belyst att frågor och funderingar är en naturlig del inför beslutet om vaccination. Även inför beslut om vaccination mot covid-19 då människor står inför en ny situation, ny sjukdom och nya vacciner är frågor och funderingar förväntat. Vilken typ av frågor och funderingar individer har kan även komma att ändras över tid, allt eftersom kunskapsläget kring både sjukdomen och vaccinationerna utvecklas.

Av de som uppger att de troligen kommer att vaccinera sig lyftes huvudsakligen följande faktorer som viktiga inför beslut i fritextsvaren; biverkningar, hur väl vaccinet fungerar och vilket vaccin de erbjuds. Nedan lyfts några citat som exempel:

"Skydda mig och andra. Lite fundersam om det finns biverkningar, vi får se hur vaccinen fungerar."

"Att vaccinen är vältestade och säkra. Att jag kan hjälpa till med att stoppa pandemin och skydda mina medmänniskor genom vaccination."

"Vilket vaccin som erbjuds.....att det passa med övrig sjukdom utan onödiga biverkningar."

"Tycker vaccinet är för nytt och obeprövat."

Bland deltagarna var det fem procent som svarade att de i dagsläget kommer att tacka nej vaccination mot covid-19. Fyra procent svarade att de ännu inte vet vilket beslut de kommer att fatta angående vaccination. Viktiga faktorer för beslut om vaccination som nämns bland dessa deltagare i fritextsvar är biverkningar och hur väl vaccinen fungerar.

Praktiska frågor

Undersökningen berörde även praktiska frågor, som potentiellt skulle kunna utgöra hinder eller framgångsfaktorer för vaccination. För de deltagare som redan hade fått sin vaccination, undersökte enkäten genom en öppen fritextfråga även hur deltagarna upplevde vaccinationen. Av de personer som redan hade vaccinerats inom fas 1 eller 2 kommenterade de att vaccinationstillfället var en positiv upplevelse som fungerat väl. Enstaka personer upplevde främst problem med tidsbokning.

Av de som ännu inte erbjudits vaccination kommenterade deltagarna främst att de inte såg några praktiska hinder för vaccination. Några såg praktiska hinder relaterat till tidsbokning, tid och plats för vaccination. Även tillgång till vaccin lyftes.

Informationsbehov och källor för information

Majoriteten, 57 procent, av deltagarna upplever behov av ytterligare information om när och hur de kommer att få tillgång till vaccination mot covid-19. När denna undersökning sammanställs pågår vaccinationsfas två, vilket innebär att regionernas information hittills främst har riktats till personer som är 65 år och äldre.

Det finns även ett behov av att veta mer om fördelar och/eller eventuella biverkningar med att vaccinera sig mot covid-19. Resultatet visar att andelen som uppger att de behöver information sjunker med åldern, från 62 procent bland unga vuxna 18–29 år till 49 procent bland personer som är 70 år och äldre.

De källor där deltagarna uppgav att de främst sökte information om vaccination mot covid-19 var media (62 procent), myndigheter (t.ex. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen) (55 procent) och familj, vänner eller bekanta (42 procent) (figur 3). Detta skiljer sig från motsvarande kunskap i relation till barnvaccinationsprogrammet, där föräldrar uppger att deras främsta informationskälla är vårdpersonal.

Frågan som besvarades i figur 3: Har du sökt information om vaccination mot covid-19 från någon av följande informationskällor?

Figur 3. Källor som används för att söka information om vaccination mot covid-19.

Cirkeldiagram över vilka källor man använder för att söka information om vaccination mot covid-19.

Så gjordes undersökningen

Denna första enkät om vaccination mot covid-19 genomfördes i mars 2021. Alla deltagare fick enkätfrågor med fasta svarsalternativ. En mindre andel fick även möjlighet till fritextsvar samt några extra frågor med öppna svarsalternativ. Fritextsvaren ger deltagarna möjlighet att förklara och beskriva sina perspektiv på enkätfrågorna och syftar till att ge en djupare förståelse för resultaten. Enkäten besvarades under en period då vaccinationerna mot covid-19 hade inletts, men då de ännu var inne i sin första och andra fas. Informationsinsatser hade i regionerna främst riktats till personer som är 65 år och äldre, enligt prioritetsordningen för vaccination mot covid-19.

Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Läs mer