Undersökning om vårdnadshavares acceptans för vaccination mot covid-19 av barn 12–15 år

Lyssna

Under september 2021 tillfrågades vårdnadshavare till barn 12–15 år hur de ställer sig till vaccination mot covid-19 för den åldersgruppen. Undersökningen genomfördes innan beslut om att barn från 12–15 år skulle inkluderas i rekommendationerna om vaccination mot covid-19. Drygt 1 000 vårdnadshavare svarade på frågor via en webbenkät. Därefter genomfördes telefonintervjuer med 20 av dem.

De flesta vårdnadshavare är positiva

Resultaten visar att de flesta vårdnadshavare är positiva till vaccination mot covid‑19 av barn 12–15 år. Sammantaget svarade 80 procent att de helt säkert (53 procent) eller troligen (27 procent) vill att deras barn vaccinerar sig mot covid‑19 om det erbjuds.

Åtta procent svarar att de troligen inte vill att deras barn vaccinerar sig mot covid‑19 och sju procent att de helt säkert inte vill. Vidare svarar sex procent att de inte vet om de vill.

Figur 1. Vårdnadshavares acceptans för vaccination mot covid-19 av barn 12–15 år. Fråga: Om ungdomar i gruppen 12–15 år erbjuds vaccination mot covid‑19, kommer du då att vilja att ditt barn vaccinerar sig? Figuren visar andelen vårdnadshavare per svarsalternativ: Ja, helt säkert; Ja, troligen; Nej, troligen inte; Nej, helt säkert inte; Vet inte.

Diagrammet visar att 53 procent svarat ja, helt säkert, 27 procent ja, troligen, 8 procent nej, troligen inte, 7 procent nej, helt säkert inte och 6 procent vet inte.

Skillnad i inställning mellan grupper

Inställningen till vaccination av barn 12–15 år mot covid‑19 skiljde sig åt mellan vårdnadshavare sett till inkomst, ålder, kön, om de själva är vaccinerade mot covid-19 samt barnets ålder.

 • Bland vårdnadshavare med lägre årlig hushållsinkomst (200 000–400 000 kronor) var det en högre andel (14 procent) som svarade nej, helt säkert inte jämfört med totalutfallet (7 procent).
 • En högre andel vårdnadshavare äldre än medianåldern på 46 år svarade ja, helt säkert: 61 procent jämfört med 53 procent för totalutfallet.
 • En högre andel manliga vårdnadshavare svarade ja, helt säkert: 59 procent jämfört med 53 procent för totalutfallet.
 • En lägre andel vårdnadshavare som själva inte var vaccinerade svarade ja, helt säkert eller ja, troligen: 16 procent jämfört med 80 procent för totalutfallet.
 • En högre andel vårdnadshavare till äldre barn (14–15 år) svarade ja, helt säkert: 60 procent jämfört med 53 procent för totalutfallet.

Skäl till ställningstagande

Deltagarna i webbenkäten kunde svara på en öppen fråga om skälen till deras ställningstagande till vaccination mot covid‑19 av barn 12–15 år. Oavsett inställning till vaccination sågs återkommande teman:

 • barnets och andras hälsa
 • förtroende för aktörerna bakom rekommendationerna eller vaccinerna
 • vad barnet själv vill
 • behov av information.

Exempel på vanligt förekommande skäl visas nedan uppdelat på vårdnadshavarnas inställning till vaccination mot covid-19 av barn 12–15 år.

Ja eller troligen ja (80 procent):

 • Skydda barnet (och andra) mot covid-19 och de allvarliga följder som sjukdomen kan få.
 • Barn har större nätverk, fler kontaktytor eller är mer exponerade än vuxna.
 • Kollektivt ansvar och solidaritet – få stopp på smittspridningen.
 • Tilltro till forskning och expertis eller förtroende för myndigheternas rekommendationer.
 • Vill kunna resa, röra sig fritt i samhället eller återgå till normal skolgång.
 • Barnet vill själv vaccineras.

Nej eller troligen nej (15 procent):

 • Funderingar kring eller rädsla för (långsiktiga) biverkningar, eller vaccinet är inte tillräckligt testat.
 • Barn i den åldern blir sällan allvarligt sjuka.
 • Barnet har redan haft covid-19, eller covid-19 bygger immunförsvaret hos barn.

Vet ej (6 procent):

 • Rädsla för biverkningar.
 • Bristfällig information eller mer information behövs.
 • Barnet får själv besluta.

Skälen återkommer i kompletterande intervjuer

I telefonintervjuer ombads 20 vårdnadshavare att resonera om sin inställning till vaccination mot covid‑19 av barn 12–15 år. En fråga gällde om det fanns något som var särskilt viktigt för att fatta beslutet om vaccination. I svaren återkom samma teman som i enkätundersökningen.

Positiva till vaccination

Någon vårdnadshavare framhåller att det råder en grundläggande inställning inom familjen att vaccin är något positivt och därför inte så mycket att fundera på när det gäller vaccination mot covid-19. Andra pekar på det obehagliga i att utbrottet av covid-19 utvecklades till en pandemi, och att allvaret i situationen ligger till grund för att alla borde vaccinera sig för att få stopp på smittspridningen i samhället.

Tveksamma till vaccination

Några vårdnadshavare lyfter det faktum att barnet redan har haft covid‑19 som skäl för att vaccination skulle vara överflödig. De allra flesta av det fåtal som var negativa till vaccination mot covid‑19 av barn 12–15 år återkommer till rädslan för eventuella biverkningar, och att medierapportering och forskningsrön om påträffade biverkningar har spelat en viss roll. Några är dock inte helt övertygade i sin inställning att inte vaccinera, utan vill snarare vänta tills mer information eller forskning finns.

Om undersökningen

1 031 vårdnadshavare från Norstats riksrepresentativa webbpanel deltog i webbenkäten. Urvalet var slumpmässigt bland vårdnadshavare till barn 12–15 år. Medianåldern var 46 år och ungefär lika många kvinnor (49 procent) som män (51 procent) deltog. 90 procent av deltagarna uppgav att de själva vaccinerat sig mot covid-19 med en eller två doser. Samtliga procentangivelser redovisas avrundade till närmaste heltal.

Telefonintervjuer genomfördes med 20 vårdnadshavare. Rekryteringen gjordes bland deltagarna i webbenkäten som medgivit detta och var slumpmässig utifrån kvoter som valts på förhand: 70 procent negativa och 30 procent positiva till vaccination mot covid‑19 av barn 12–15 år. Undersökningen genomfördes under september 2021 av Gullers Grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.