Undersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 – Resultat juni 2021

Lyssna

Under pandemin följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till vaccinationen mot covid-19. Undersökningen genomförs med hjälp av en webbenkät som skickas ut varje månad. Enkäten innehåller frågor som rör kunskap, attityder och beteenden men även praktiska och strukturella aspekter om vaccinationen.

Den 7 juni skickades enkäten till 4 782 deltagare. Denna gång inkluderades för första gången deltagare i åldersgruppen 16-19 år. Svarsfrekvensen var 72 procent. 700 av deltagarna fick möjlighet att besvara öppna frågor 73 procent (508 personer) valde att göra så. Sista svarsdatum var 17 juni.

Huvudresultat

  • Vaccinationsviljan är fortsatt hög bland deltagarna i de åldersgrupper som ännu inte är vaccinerade. Över 87 procent av deltagarna svarade att de helt säkert (69 procent) eller troligen (18 procent) kommer tacka ja till ett erbjudande om vaccination.
  • Majoriteten av deltagarna anser att vaccinationen är viktig, både för att skydda andra i sin omgivning (91 procent) och för sin egen hälsas skull (82 procent).
  • Bland personer i åldersgruppen 16-19 år ser vi samma höga vaccinationsvilja som bland vuxna. Över 87 procent svarade att de helt säkert (58 procent) eller troligen (29 procent) kommer tacka jag till ett erbjudande om vaccination.
  • Av de deltagare som redan har vaccinerats med dos 1 uppger 97 procent att de helt säkert kommer att vaccinera sig med dos 2. Där utöver har 2 procent svarat att de troligen kommer att vaccinera sig med dos 2.
  • Andelen som uppger att de behöver mer information om vaccinationen sjunker med stigande ålder, från 59 procent bland unga 16–19 år och 62 procent bland 20–29-åringar till 8 procent bland personer som är 70 år och äldre.

Hög vaccinationsvilja i alla åldersgrupper

Resultatet från undersökningen visar en fortsatt stabil och hög vaccinationsvilja bland deltagarna i de åldersgrupper som ännu inte är vaccinerade. Av de som svarade på enkäten uppger drygt 87 procent (vaccinerade exkluderade) att de kommer vaccinera sig mot covid-19 när de erbjuds att göra det (figur 1). 69 procent kommer helt säkert att vaccinera sig och 18 procent kommer troligen att göra det. En mindre andel, 6 procent, uppger att de skulle tacka nej till vaccinationen och 7 procent har ännu inte bestämt sig. Det fanns ingen skillnad mellan könen.

Frågan som ställdes i enkäten var: Kommer du vaccinera dig mot covid-19 när du erbjuds möjlighet? Observera att de lila och orange staplarna sjunker i äldre åldersgrupper i takt med att fler redan vaccinerats med minst 1 dos.

För undersökningarna i mars och april/maj ingick personer 18-29 år i åldersgruppen.

Andel personer per åldersgrupp (figur 1)) som uppger att de tänker tacka ja till en vaccination mot covid-19 när de erbjuds möjlighet och andel personer som redan vaccinerats med minst 1 dos.

Figur 1. Vaccinationsviljan och självrapporterad vaccinationsstatus.

Förklaring finns i texten.

Bland deltagarna hade 56 procent vaccinerats med en eller två doser vaccin. Av de deltagare som vaccinerats med en dos vaccin uppger 97 procent att de helt säkert kommer att vaccinera sig med dos 2. Där utöver har 2 procent svarat att de troligen kommer vaccinera sig med dos 2.

Majoriteten av deltagarna anser att vaccinationen är viktig, både för att skydda andra i sin omgivning (91 procent) och för sin egen hälsas skull (82 procent).

Hög vaccinationsvilja bland unga 16-19 år

Vaccinationsviljan bland unga 16-19 år är hög. Bland 88 deltagarna uppger 87 procent (vaccinerade exkluderade) att de kommer att vaccinera sig. Av dessa vill 58 procent helt säkert vaccinera sig och 29 procent kommer troligen att vaccinera sig. Resultatet överensstämmer med den höga vaccinationsvilja som ses i samtliga åldersgrupper.

En mindre andel, 8 procent, vet inte och 5 procent skulle troligen tacka nej till ett erbjudande om vaccination mot covid-19 i dagsläget.

De allra flesta, 91 procent, uppger att vaccination är mycket viktigt eller ganska viktigt för att skydda andra och 70 procent uppger att det är viktigt för sin egen hälsas skull.

Informationsbehov större bland unga

Resultatet från undersökningen visar att andelen som uppger att de behöver information om vaccinationen sjunker med åldern, från 59 procent bland unga 16–19 år och 62 procent bland unga vuxna 20–29-år till 8 procent bland personer som är 70 år och äldre. Bland unga 16-19 år är informationsbehovet fortfarande stort kring när och hur de får tillgång till information. Majoriteten av de unga 16-19 år, 59 procent, uppger att det har behov av att veta mer kring detta. Bland unga 16-19 år har majoriteten, 52 procent, också behov av att veta mer om fördelar och/eller eventuella biverkningar med att vaccinera mot covid-19.

Av de deltagare som har vaccinerats med dos 1 uppger 88 procent att de inte behöver mer information om hur de får tillgång till dos 2.

Andelen som vill veta mer om fördelarna med att vaccinera sig och eventuella biverkningar av vaccinerna var lägre i juni (39 procent) jämfört med båda föregående undersökningar i mars (56 procent) och april (44 procent).

Källor till information

Deltagarnas huvudsakliga källor för att hitta information om vaccinationen mot covid-19 var: media (66 procent); myndigheter, t.ex. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen (68 procent); 1177 Vårdguiden (63 procent); familj, vänner eller bekanta (58 procent); personal inom hälso- och sjukvården (31 procent); sociala medier (21 procent).

Unga, 16-19 år, söker information hos myndigheter (68 procent), familj, vänner och bekanta (62 procent), följt av media (45 procent), 1177 vårdguiden (37 procent), sociala media (22 procent) och personal inom hälso- och sjukvården (20 procent) (figur 2).

Frågan som besvarades i figur 2: Har du sökt information om vaccination mot covid-19 från någon av följande informationskällor?

Figur 2. Källor som används av unga 16-19 år för att söka information om vaccination mot covid-19.

Information söks mest hos myndigheter och familj/vänner.

Viktiga faktorer för beslut om vaccination

508 deltagare svarade på öppna frågor. Bland dessa var 201 personer ovaccinerade och fick besvara frågor om vilka faktorer som är viktiga för deras beslut om vaccination.

Deltagare som uppgav att de helt säkert eller troligen skulle vaccinera sig tog upp faktorer som att skydda sig själv och andra samt att stoppa pandemin. De fåtal deltagare som uppgav att de helt säkert eller troligen inte skulle vaccinera sig tog upp faktorer som att de inte litade på vaccinet och biverkningar.

Upplevelse av vaccinationstillfället

Bland de deltagare som fick möjlighet att besvara öppna frågor uppgav 307 personer att de redan vaccinerats mot covid-19 med minst 1 dos. Dessa deltagare besvarade en fråga om hur de upplevde att det praktiska fungerat när de vaccinerade sig. En majoritet, 187 personer (77 procent), kommenterade att vaccinationstillfället var en positiv upplevelse, till exempel att det var välorganiserat, proffsigt och smidigt.

Om undersökningen

Varje månad ställer Folkhälsomyndigheten frågor till människor om hur de ställer sig till en vaccination mot covid-19. Undersökningen görs som en webbenkät genom Hälsorapport, en webbpanel som drivs av myndigheten. Enkäten baseras på Världshälsoorganisationen WHO:s underlag som har tillämpats i en svensk kontext. Enkäternas övergripande resultat kommer löpande att publiceras på webben.

Hälsorapport

Så gjordes undersökningen

Denna andra enkät om viljan att vaccinera sig mot covid-19 genomfördes i början till mitten av juni 2021. Alla deltagare fick enkätfrågor med fasta svarsalternativ. En mindre andel fick även möjlighet till några extra frågor med öppna svarsalternativ. Öppna frågor ger deltagarna möjlighet att med egna ord svara på enkätfrågorna vilket ger en djupare förståelse för resultaten. Enkäten besvarades under den fjärde fasen av vaccinationerna mot covid-19 enligt prioritetsordningen. Vaccinationsfas fyra inkluderas personer som är 18-59 år och som inte prioriterats i de tidigare faser. I genomförandet av vaccinationsfas fyra ska ålder fortsatt beaktas, vilket betyder att regionernas erbjudandet om vaccination mot covid-19 fram till juni främst hade riktats till personer som är 40 år och äldre.

Läs mer