Undersökning om vårdnadshavares acceptans för vaccination mot covid-19 av barn 5–11 år

Lyssna

Enkät visar att en majoritet vill vaccinera sitt barn om det rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

I januari 2022 genomfördes en enkätundersökning bland vårdnadshavare till barn mellan 5 till 11 år. Undersökningen ville få svar på hur de ställer sig till vaccination mot covid-19 för sina barn om vaccination mot covid-19 skulle komma att rekommenderas för åldersgruppen. Enkäten genomfördes som en del i underlaget inför beslut om vaccination skulle rekommenderas dessa åldersgrupper.

6 av 10 vill vaccinera sitt barn om det rekommenderas av Folkhälsomyndigheten

Resultatet visar att:

 • Majoriteten av vårdnadshavarna (59 procent) vill helt säkert (29 procent) eller troligen (30 procent) tacka ja vid ett erbjudande om vaccination för sitt barn.
 • Av vårdnadshavarna uppgav 18 respektive 14 procent att de troligen inte eller helt säkert inte skulle vilja vaccinera sitt barn.
 • En liten andel (9 procent) svarade ”vet ej”.
 • Sett till barnets ålder var andelen som helt säkert vill vaccinera sitt barn högre (34 procent) för barn 8 till 11 år jämfört med yngre barn, 5-7 år (23 procent).

Vårdnadshavarna fick även en fråga om de hade frågor och funderingar inför beslut om vaccination mot covid-19 om vaccination skulle rekommenderas deras barn. En större andel (46 procent) vårdnadshavare till yngre barn, 5-7 år, uppgav att de hade frågor och funderingar inför beslut jämfört med vårdnadshavare till äldre barn 8-11 år (31 procent).

Figuren (figur1 ) visar andel vårdnadshavare per åldersgrupp för barn som uppger att de skulle tacka ja till vaccination mot covid-19 om vaccination skulle rekommenderas. Frågan som besvarades var: Om barn i gruppen 5-11 år erbjuds vaccination mot covid-19 kommer du då att vilja att ditt barn vaccineras?

Figur 1. Vårdnadshavares vaccinacceptans för vaccination mot covid-19 för barn i åldern 5 till 11 år.

Förklaring finns i texten.

Vaccination för att skydda andra

Flera frågor handlade om faktorer som vårdnadshavare upplever är viktiga för beslut om vaccination. En högre andel (80 procent) vårdnadshavare uppgav att vaccination av barn var viktigt för att skydda andra jämfört med andelen (69 procent) som instämde att vaccination var viktigt för barnets hälsa. Över 80 procent instämde helt eller delvis med att de litar på att myndigheterna rekommenderar effektiva och säkra vaccin mot covid-19 för barn.

I enkäten ställdes även en fritextfråga kring faktorer som de upplever viktiga inför beslut och där respondenterna fick möjlighet att skiva sitt svar i egna ord. Av de respondenter som uppgav att de helt säkert eller troligen vill vaccinera sitt barn mot covid-19 handlade flera fritextsvar om gemensamma faktorer. De faktorer som uppgavs var relaterat till:

 • värna barnet
 • säkerhet/biverkningar/evidens
 • stoppa smittspridningen
 • myndighetstilltro.

Utöver dessa faktorer kommenterade vårdnadshavare som uppgav att de helt säkert vill vaccinera även kring att vaccination var en skyldighet och solidaritet samt att de ville värna andra.

Bland vårdnadshavare som uppgav att de troligen inte eller helt säkert inte vill vaccinera sitt barn uppgavs följande gemensamma faktorer som var viktiga inför beslut:

 • säkerhet/biverkningar/evidens
 • barn ej i riskzon
 • risk kontra nytta.

Vårdnadshavare som uppgav att de troligen inte ville vaccinera sitt barn nämnde även att en faktor inför beslut var om barnet hade haft covid-19. Vidare lyfte vårdnadshavare som uppgav att de helt säkert inte ville vaccinera sitt barn en faktor kring att de upplevde det bättre att barnet fick bygga eget immunförsvar mot covid-19.

Om undersökningen

Under perioden 12-19 januari, 2022, deltog 1 003 vårdnadshavare med barn i ålder 5 till 11 år från Norstats webbpanel i enkäten. Bland deltagarna uppgav majoriteten (91 procent) av vårdnadshavarna att de själva var vaccinerade mot covid-19 med minst en dos. Samtliga procentangivelser redovisas avrundade till närmaste heltal. Undersökningen genomfördes av Gullers grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.