Förebyggande arbete mot alkoholskador

Lyssna

Ett förebyggande arbete kan bidra till att minska alkoholens medicinska och sociala skador och om skyddsfaktorer stärks och riskfaktorer motverkas kan arbetet bli framgångsrikt. Dessutom är en kombination av insatser att föredra för att påverka både efterfrågan och tillgänglighet till alkohol.

Här är det viktigt med ett systematiskt förebyggande arbete som är kvalitetssäkrat och ett exempel på sådan modell presenteras. Sist men inte minst ger detta arbete ekonomiska fördelar för både samhället och hälso- och sjukvården.

Skador av alkohol kan minskas genom ett förebyggande arbete som syftar till att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen. Alkohol kan ha negativ påverkan på individer och närstående samt samhället i stort. Viktiga faktorer i ett förebyggande arbete mot alkoholskador är att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer. Det inkluderar även att försöka förändra de attityder och normer människor har om eget och andras konsumtion av alkohol. Andra påverkbara faktorer är samhällsstrukturer som exempelvis miljö, socioekonomi och ojämlik hälsa. Det handlar om hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de levnadsvanor och livsvillkor som är avgörande för befolkningens hälsa.

Åtgärder och insatser som kan förebygga

Målet med Sveriges alkoholpolitik är att minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. Politiken bygger på kunskapen om att tillgängligheten till alkohol är av betydelse för konsumtionen och omfattningen av skador. Tillgänglighetsbegränsande åtgärder är därför grundläggande i vårt förebyggande arbete. En tillgänglighetsbegränsande åtgärd som vi har är att reglera priset på alkohol genom skatt på sprit, öl, vin och andra jästa drycker. Med skatt får vi ett högre pris på alkohol och det minskar både konsumtion och skador. De skador som kan minska till följd av skatt och högre pris är till exempel våldsrelaterade skador, dödlighet i motorfordonsolyckor och annan alkoholrelaterad dödlighet.

Andra åtgärder som finns i Sverige för att minska de negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion är:

 • detaljhandelsmonopol på alkoholvaror starkare än 3,5 volymprocent
 • reglerade öppettider för serverings- och försäljningsställen
 • åldersgränser för inköp av alkohol
 • begränsad marknadsföring av alkoholprodukter
 • reglerad restaurang- och detaljhandelstäthet
 • alkoholtest av fordonsförare.

Vad gäller insatser finns de som direkt kan minska alkoholkonsumtionen och insatser där exempelvis stöd till föräldrar kan leda till senarelagd alkoholdebut och minskad alkoholkonsumtion bland barn och unga.

Nedan följer exempel på förebyggande insatser på alkoholområdet inom olika arenor:

 • Stöd till föräldrar i deras föräldraskap
 • Skolbaserade ANDT-program
 • Förbyggande arbete inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen.se)
 • Förebyggande arbete av icke-statliga organisationer
 • Kontroll att alkohollagen följs i detaljhandeln
 • Kontroll att alkohollagen följs vid alkoholservering
 • Insatser för att minska antalet drogpåverkade fordonsförare (SMADIT)
 • Polisinsatser mot ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö
 • Informationsinsatser

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen.se)

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Förebyggande arbete på olika nivåer och arenor

Det är effektivt att använda en kombination av policyer, strategier och insatser och involvera olika nivåer (nationellt, regionalt och lokalt) och arenor i samhället för att påverka både efterfrågan och tillgänglighet till alkohol.

Det förebyggande arbetet brukar delas in i tre olika nivåer där fokus ligger på att nå hela befolkningen eller delar av den:

 • Universell nivå omfattar insatser som riktar sig till hela befolkningen, till exempel för att reglera tillgängligheten till alkohol.
 • Selektiv nivå omfattar insatser för riskgrupper, till exempel de som har en riskkonsumtion av alkohol.
 • Indikerad nivå omfattar insatser som riktar sig till individer, till exempel beroendevård.

Hur organiserar man förebyggande arbete mot alkohol på ett kvalitetssäkrat sätt?

Det är avgörande för ett framgångsrikt förebyggande arbete, att det genomförs på ett sätt som är kvalitetssäkrat. Här kan EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) en europeisk manual vara till hjälp och i vår svenska kortversion (Att lyckas med ANDTS-prevention – en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete) av modellen finner ni vägledning och stöd genom alla de faser som ett förebyggande arbete vanligen omfattar.

Att lyckas med ANDTS-prevention

Hur kan nya metoder spridas och implementeras?

I vår rapport "Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst" beskrivs hur man kan sprida och implementera nya metoder, vetenskapliga rön och produkter. Rapporten kan hjälpa dem som vill implementera ny kunskap och nya metoder för att främja befolkningens hälsa. Utöver rapporten finns separata skrifter med metodbeskrivning och checklista.

Förebyggande insatser är kostnadsbesparande

Folkhälsoinsatser på nationell, regional och lokal nivå ger generellt kostnadsbesparingar för samhället och hälso- och sjukvården. Att inte satsa på förebyggande arbete innebär att samhället och hälso- och sjukvården får hantera de kostnader för ohälsan som uppkommer i framtiden.

Hälsoekonomi är ett område som allt mer uppmärksammas. Det finns kunskap idag om att beräkningar kan göras för exempelvis vad olika sjukdomstillstånd och olika ohälsosamma levnadsvanor kostar sektorer i samhället. Därför finns argumenten som talar för förebyggande insatser, dess kostnader kan man väga mot vad det kostar att inte arbeta förebyggande.

Publikationer