Skador av alkohol kan minskas genom ett förebyggande arbete som syftar till att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen. Alkohol kan ha negativ påverkan på individer och närstående samt samhället i stort. Viktiga faktorer i ett förebyggande arbete mot alkoholskador är att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer. Det inkluderar även att försöka förändra de attityder och normer människor har om eget och andras konsumtion av alkohol. Andra påverkbara faktorer är samhällsstrukturer som exempelvis miljö, socioekonomi och ojämlik hälsa. Det handlar om hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de levnadsvanor och livsvillkor som är avgörande för befolkningens hälsa.

Policy, strategier och insatser som kan förebygga

Målet med Sveriges alkoholpolitik är att minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. Regeringens ANDT-strategi 2016–2020 ligger till grund för det förebyggande arbetet mot alkohol i Sverige. Strategins syfte är att främja långsiktighet och kontinuitet i folkhälsoarbetet och att uppnå de övergripande målen. Det finns fler policyer, strategier och insatser för att minska de negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion. Några av dessa är:

  • alkoholskatt/prispolitik
  • detaljhandelsmonopol på alkoholvaror starkare än 3,5 volymprocent
  • reglerade öppettider för serverings- och försäljningsställen
  • åldersgränser för inköp av alkohol
  • begränsad marknadsföring av alkoholprodukter
  • reglerad restaurang- och detaljhandelstäthet
  • alkoholtest av fordonsförare.

Vad gäller insatser finns de som direkt kan minska alkoholkonsumtionen och insatser där exempelvis stöd till föräldrar kan leda till senarelagd alkoholdebut och minskad alkoholkonsumtion bland barn och unga. Nedan följer exempel på förebyggande insatser på alkoholområdet inom olika arenor:

Förebyggande arbete på olika nivåer och arenor

Det är effektivt att använda en kombination av policyer, strategier och insatser och involvera olika nivåer (nationellt, regionalt och lokalt) och arenor i samhället för att påverka både efterfrågan och tillgänglighet till alkohol.

Det förebyggande arbetet brukar delas in i tre olika nivåer där fokus ligger på att nå hela befolkningen eller delar av den:

  • Universell nivå omfattar insatser som riktar sig till hela befolkningen, till exempel för att reglera tillgängligheten till alkohol.
  • Selektiv nivå omfattar insatser för riskgrupper, till exempel de som har en riskkonsumtion av alkohol.
  • Indikerad nivå omfattar insatser som riktar sig till individer, till exempel beroendevård.

Hur organiserar man förebyggande arbete mot alkohol på ett kvalitetssäkrat sätt?
Det är avgörande för ett framgångsrikt förebyggande arbete, att det genomförs på ett sätt som är kvalitetssäkrat. Här kan EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) en europeisk manual vara till hjälp och i vår svenska kortversion av modellen, Snabbguide för drogförebyggande arbete finner ni vägledning och stöd genom alla de faser som ett förebyggande arbete vanligen omfattar (Figur 1.).

Figur 1. EDPQS projektcykel

figur som visar olika faser

Hur kan nya metoder spridas och implementeras?

I vår rapport Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst beskrivs hur man kan sprida och implementera nya metoder, vetenskapliga rön och produkter. Rapporten kan hjälpa dem som vill implementera ny kunskap och nya metoder för att främja befolkningens hälsa. Utöver rapporten finns separata skrifter med metodbeskrivning och checklista.

Förebyggande insatser är kostnadsbesparande

Folkhälsoinsatser på nationell, regional och lokal nivå ger generellt kostnadsbesparingar för samhället och hälso- och sjukvården. Att inte satsa på förebyggande arbete innebär att samhället och hälso- och sjukvården får hantera de kostnader för ohälsan som uppkommer i framtiden.

Hälsoekonomi är ett område som allt mer uppmärksammas. Det finns kunskap idag om att beräkningar kan göras för exempelvis vad olika sjukdomstillstånd och olika ohälsosamma levnadsvanor kostar sektorer i samhället. Därför finns argumenten som talar för förebyggande insatser, dess kostnader kan man väga mot vad det kostar att inte arbeta förebyggande.

Läs mer

Hur kan vi skjuta fram minderårigas alkoholdebut och minska deras alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador?