Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen.

En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen.

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten. Detta framgår av 17 § i LTN.

Av förarbetena framgår att med uttrycket fast driftställe för näringsverksamhet avses samma sak som i 2 kap. 29 § i inkomstskattelagen (1999:1229), det vill säga en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Alternativt avses att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare och regelbundet använder fullmakten.

Med fysiskt försäljningsställe avses en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel. Näringsidkare som saknar fysiskt försäljningsställe, och som till exempel sköter försäljningen genom internet, ska anmäla försäljningen till den kommun där företaget har sitt säte. Om företaget saknar säte inom landet görs anmälan till den kommun där företaget har ett fast driftställe (prop. 2021/22:200 s. 272).

Folkhälsomyndigheten planerar inte att ta fram något blankettstöd till kommunerna för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Bestämmelsens syfte och utformning är i stora delar likvärdig med krav på anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5 kap 14 § i LTLP. Därför bör kommunerna kunna utgå från sin befintliga hantering av anmälningar om e-cigarettförsäljning och anpassa den genom mindre revideringar för att hantera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt LTN.

En anmälan kan exempelvis innehålla följande uppgifter:

  • Datumet när försäljningen ska starta.
  • Typ av försäljningsställe, det vill säga är det ett fysiskt försäljningsställe, en webbplats eller båda delarna. Med webbplats menas här alla digitala försäljningsmiljöer.

Uppgifter om näringsidkare som bedriver försäljningsverksamheten:

  • Namn på bolag, förening, enskild företagare.
  • Organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter.
  • Faktureringsadress.

Uppgifter om fysiskt försäljningsställe, exempelvis:

  • namn på försäljningsstället
  • gatuadress och uppgift om kontaktperson med mera
  • eventuellt övriga uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, till exempel försäljningsställets öppettider, verksamhetens inriktning och omfattning.

Om fysiskt försäljningsställe saknas behöver kommunen uppgifter om exempelvis:

  • Webbadress etc.
  • Adress och kontaktuppgifter för 1) företagets säte alternativt 2) fast driftställe i Sverige (om företaget saknar säte inom landet).

Observera: till anmälan om försäljning ska det också bifogas ett egenkontrollprogram, läs mer under rubriken Egenkontroll.