Produktanmälan och rapportering till Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte en produktanmälan är gjord eller om den årliga rapporteringsskyldigheten om försäljningsvolymer med mera till Folkhälsomyndigheten inte uppfylls.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte en produktanmälan är gjord eller om den årliga rapporteringsskyldigheten om försäljningsvolymer med mera till Folkhälsomyndigheten inte uppfylls. Detsamma gäller om produktanmälan eller rapporteringen inte uppfyller de krav som regleras i förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter (HSLF-FS 2023:24). Det framkommer av 5 och 14 §§ i LTN. Bestämmelserna träder dock inte i kraft förrän den 1 januari 2024.

Det är tillverkare och importörer som ansvarar för produktanmälan och rapporteringen till Folkhälsomyndigheten. Den som bedriver detaljhandel behöver dock i sin egenkontroll kontrollera och säkerställa att de tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls på försäljningsstället är rapporterade till Folkhälsomyndigheten.

Det är kommunen som utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen över att kraven om produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer är uppfyllda. Inledningsvis behöver kommunerna ta hänsyn till ikraftträdande och övergångsbestämmelser, se nedan. Folkhälsomyndigheten återkommer med information om hur detaljhandlare och kommuner kan kontrollera att de tobaksfria nikotinprodukterna är anmälda och rapporterade till myndigheten.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om att tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas innan produkterna tillhandahålls konsumenter på marknaden enligt 5 § och skyldigheten att rapportera försäljningsvolymer med mera enligt 14 § träder i kraft den 1 januari 2024.

En produktanmälan enligt 5 § för en tobaksfri nikotinprodukt som redan tillhandahållits konsumenter på marknaden innan bestämmelsen har trätt i kraft ska göras senast den 1 februari 2024 (se även prop. 2021/22:200 s. 287).