Egenkontroll vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Den som har anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva egenkontroll och ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Den som har anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva egenkontroll och ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn ska bifogas anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. Detta framgår av 18 § i LTN.

Det innebär att den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att utöva egenkontroll över att försäljningen uppfyller lagens krav, däribland i fråga om ålderskontroll. Skyldigheten innebär också ett krav på att se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. Programmet får utformas utifrån verksamhetens omfattning och art. Normalt krävs mer detaljerade program för större verksamheter (Prop. 2021/22:200 s. 273).