Egenkontroll vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Den som har anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva egenkontroll och ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Den som har anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva egenkontroll och ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn ska bifogas anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. Detta framgår av 18 § i LTN.

Det innebär att den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att utöva egenkontroll över att försäljningen uppfyller lagens krav, däribland i fråga om ålderskontroll. Skyldigheten innebär också ett krav på att se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. Programmet får utformas utifrån verksamhetens omfattning och art. Normalt krävs mer detaljerade program för större verksamheter (Prop. 2021/22:200 s. 273).

Inledningsvis behöver kommunen i sin bedömning av inlämnade egenkontrollprogram ta hänsyn till att vissa produkt- och inrapporteringskrav inte träder i kraft förrän den 1 januari 2023 respektive 1 januari 2024 (se nedan under rubrikerna Produktpresentation och märkning samt Produktanmälan och rapportering till Folkhälsomyndigheten).

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om utformningen av egenkontrollprogram är ännu inte uppdaterade och kan därför inte tillämpas på tobaksfria nikotinprodukter. Den tillhörande vägledningen är inte heller uppdaterad. Innan det arbetet är klart bör kommunen vid sin granskning av en anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och bifogat egenkontrollprogram jämförelsevis ändå kunna utgå från befintlig vägledning om egenkontrollprogram i fråga om ålderskontroll. I tillägg till vad som framgår av befintlig vägledning bör dock framhållas att vid distansförsäljning ska ålderskontrollen för mottagaren av den tobaksfria nikotinprodukten säkerställas genom hela distributionskedjan. Det gäller även om utlämnandet kommer att hanteras av någon annan än den näringsidkare som anmälan avser (jämför ovan under rubriken Ålderskontroll).

Information om egenkontrollprogram

Av 18 § i LTN framgår också att övriga uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn ska bifogas anmälan om försäljning. Vilka dessa uppgifter är avgörs i första hand av kommunen. Vi har i avsnittet ovan under rubriken Anmälan om försäljning lämnat förslag på vilka uppgifter detta kan vara, exempelvis uppgifter om försäljningsställets namn, adress, kontaktperson, öppettider, verksamhetens inriktning och omfattning, ansvarig näringsidkare m.m.