Produktkrav och märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas på den svenska marknaden om de inte uppfyller vissa produktkrav.

Kraven gäller innehåll och utformning, produktpresentation, innehållsdeklaration och hälsovarning. Detta regleras i 6-8 §§ lagen om tobaksfria nikotinprodukter, LTN, 7-13 §§ förordningen om tobaksfria nikotinprodukter samt 6-10 §§ föreskrifterna om tobaksfria nikotinprodukter.

Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att produktkraven är uppfyllda och att förpackningarna har en korrekt hälsovarning och innehållsdeklaration. Den som bedriver detaljhandel behöver kontrollera och säkerställa att de produkter som tillhandahålls på försäljningsstället uppfyller dessa krav. Detta ska göras inom ramen för egenkontrollen.

Det är kommunerna som utövar tillsyn över att kraven på produkter och märkning är uppfyllda på fysiska försäljningsställen. Inledningsvis behöver kommunerna ta hänsyn till de datum som gäller för när bestämmelserna träder i kraft och de övergångsbestämmelser som finns. Se längre ner på sidan.

Produktkrav

Tobaksfria nikotinprodukter får inte innehålla vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att produkten innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker. Tobaksfria nikotinprodukter får inte heller innehålla koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.

Endast ingredienser med hög renhet får användas vid framställningen av tobaksfria nikotinprodukter.

När tobaksfria nikotinprodukter framställs får med undantag för nikotin endast sådana ingredienser användas som inte utgör en risk för människors hälsa.

För att kontrollera produktkraven kan det behöva göras kemiska analyser av produkterna. Även om kommunerna utövar tillsynen över produktkraven bedömer Folkhälsomyndigheten att det är lämpligt att kommunen i första hand ska underrätta Folkhälsomyndigheten om man misstänker att produktkraven inte uppfylls. Kommunen kan även påtala för detaljhandlaren att produkten inte får tillhandahållas för försäljning. Exempelvis om det framkommer av innehållsförteckningen att produkten innehåller vitaminer eller koffein. Folkhälsomyndigheten har då möjlighet att bedriva tillsyn av produkten mot tillverkaren eller importören. Behöver Folkhälsomyndigheten stöd i sin tillsyn så kommer aktuella kommuner att kontaktas.

Märkningskrav

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning).

Hälsovarning

Hälsovarningen ska ha följande lydelse:

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklarationen ska innehålla:

  • En förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning.
  • Uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelning per dos.
  • En rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

Otillåten märkning

Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters förpackningar får inte

  • antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra sådana produkter, eller
  • likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Närmare reglering av märkningskraven finns i 6-10 §§ Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter HSLF-FS 2023:24

Vid marknadsföring ska en hälsovarning synas tydligt vid varje exponering av produkten eller ett varukännetecken för produkten. Det regleras i 11 § i föreskrifterna om tobaksfria nikotinprodukter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Den 1 januari 2023 trädde dessa bestämmelser i kraft:

  • innehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter enligt 6 § LTN
  • innehållsdeklaration, hälsovarning samt övrig märkning på förpackningarna enligt 7 och 8 §§ LTN
  • hälsovarning vid marknadsföring enligt 10 § LTN.

Samma datum gäller för de anslutande bestämmelserna i 7-13 §§ i förordningen om tobaksfria nikotinprodukter.

Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven enligt 6 § LTN eller kraven på märkning enligt 7 och 8 §§ LTN eller anslutande bestämmelser i 7-13 §§ förordningen om tobaksfria nikotinprodukter får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter den 1 januari 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa, dock längst till och med den 1 juli 2023 (se även prop. 2021/22:200 s. 287).

Bestämmelserna i 6-11 §§ föreskrifterna om tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 juli 2023.