Straffansvar

Lyssna

Vissa överträdelser av försäljningsbestämmelserna är straffbara och framgår av 43-46 §§ i LTN.

Straffansvar gäller bland annat för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet:

  • bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha anmält försäljningen,
  • säljer eller lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter till någon som inte fyllt 18 år, eller där det kan antas att produkten kommer att överlämnas till någon som inte fyllt 18 år.

Det är även straffbart att uppsåtligen:

  • Sälja tobaksfria nikotinprodukter i strid mot ett försäljningsförbud som har meddelats av en kommun (olovlig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter).
  • Tillhandahålla konsumenter tobaksfria nikotinprodukter som saknar en innehållsdeklaration eller en hälsovarning. Detsamma gäller om innehållsdeklarationen eller hälsovarningen inte uppfyller de krav som ställs på dessa enligt föreskrifter (olovlig hantering av tobaksfria nikotinprodukter). Observera att straffansvaret för olovlig hantering av tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft först den 1 januari 2023.

Straffskalan är böter eller fängelse upp till sex månader. Om brotten anses som ringa ska de inte medföra straffansvar (se även Prop. 2021/22:200 s. 284-285 och 287).