Definitioner i lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Definitioner som är viktiga att känna till när lagen om tobaksfria nikotinprodukter ska tillämpas.

I 3 § LTN finns definitioner som är viktiga att känna till när lagen ska tillämpas:

  • Tobaksfri nikotinprodukt: en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.
  • Detaljhandel: försäljning till konsumenter.
  • Försäljningsställe: ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel.
  • Fysiskt försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

I förarbetena framkommer att en tobaksfri nikotinprodukt inte får innehålla tobak. Med tobak avses blad och andra naturliga, bearbetade eller obearbetade delar av tobaksväxter. Produkten ska däremot innehålla nikotin. Med nikotin avses nikotinhaltiga alkaloider. Innebörden av begreppen tobak och nikotin har sin motsvarighet i artikel 2 första respektive nittonde punkten i tobaksproduktdirektivet (2014/40 EU). Nikotinet ska vara avsett att konsumeras. Nikotinhaltiga produkter som inte är avsedda för konsumtion omfattas inte av lagen (prop. 2021/22:200 s. 262).

I detta sammanhang är det relevant att även beakta 4 § i LTN som förtydligar lagens förhållande till andra lagar. Här framgår att LTN inte ska tillämpas på:

  • produkter som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
  • produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, eller
  • läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Det innebär att LTN inte ska tillämpas på exempelvis en e-cigarett som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter. Det innebär också att produkter som har godkänts som läkemedel och som säljs i enlighet med kraven som gäller för läkemedel undantas från LTN:s tillämpningsområde (prop. 2021/22:200 s. 263).

Med detaljhandel avses försäljning till konsumenter. Samma definition finns i 1 kap. 3 § 4 i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Med försäljningsställe avses både ett fysiskt försäljningsställe och en webbplats där det bedrivs detaljhandel. En webbplats innefattar alla digitala försäljningsmiljöer. Med fysiskt försäljningsställe avses en fysisk plats i form av en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme där det bedrivs detaljhandel (Prop. 2021/22:200 s. 262).