Kopplingen mellan stigma och suicid

Lyssna

Suicid är något som många känner sig obekväma att prata om. Ibland hänvisas det till att suicid omgärdas av ett tabu eller stigma. Men kopplingen mellan stigma och suicid är komplex.

Det förekommer stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd, och sådana tillstånd ökar risken för suicid. Men kopplingen mellan stigma och suicid är mer komplex än så och innehåller flera dimensioner.

Å ena sidan kan stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd, och självstigmat hos den drabbade, förvärra tillståndet och öka risken för suicidalitet och ytterst fullbordat suicid. Å andra sidan kan suicidalitet och suicid ligga till grund för stigmatiserande attityder, både hos allmänheten, professionen och den drabbade i form av självstigma. De negativa attityderna kan exempelvis handla om att en person som gör ett suicidförsök eller tar sitt liv betraktas som svag, oansvarig, egoistisk eller uppmärksamhetssökande. Följden kan bli att vi undviker eller tar avstånd från personer med suicidproblematik och deras anhöriga, eller att de får ett sämre bemötande inom hälso- och sjukvården. Suicidala personer kan också ta till sig allmänhetens fördomar och stigmatisera sig själva. Detta kan leda till sämre självkänsla och även hindra personer från att söka hjälp trots att det behövs.

Rädsla för det främmande och personliga leder till tystnad

Oviljan att ta upp ämnet suicid eller närma sig någon med suicidalitet behöver inte bara bero på stigmatisering utan kan komma från en rädsla för att säga eller göra fel som på något sätt skulle kunna förvärra situationen. Då handlar det snarare om en missriktad omtanke och osäkerhet, som i sin tur bygger på samhällets normer och okunskap. Men det finns även en rädsla inför det som upplevs som främmande och annorlunda, eller mycket personligt, som gör att suicid ofta omgärdas av tystnad.

Stigma kring suicid förr och nu

Vi har tagit fram en film som presenterar ett antal äldre personers resonemang och upplevelser av hur synen på stigma, psykisk ohälsa och suicid har förändrats över tid. Filmen kan förslagsvis användas som inledning eller diskussionsunderlag på möten, arbetsplatsträffar eller konferenser med tema stigma psykisk ohälsa/suicid. Filmen vänder sig främst till personer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention, exempelvis regionala samordnare, verksamhetsutvecklare och strateger.

Sakkunniga hjälper till att förklara

För att närmare belysa kopplingen mellan stigma och suicid utifrån olika perspektiv, har vi tagit hjälp av några personer med lång erfarenhet av att antingen ha arbetat med suicidprevention eller själv ha drabbats av stigmatisering kopplat till suicidalitet. I skriftliga intervjuer har vi bett dem resonera kring sambandet mellan stigma och suicid genom att besvara tre frågor:

  • Hur ser du på kopplingen mellan stigma och suicid?
  • Kan ett minskat stigma kring psykisk ohälsa minska antalet suicid?
  • Går det att arbeta för att minska stigmat runt suicid utan att normalisera suicidalt beteende?

Läs mer