Regionerna ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och regional utveckling samt har uppdrag att förbättra folkhälsan. I detta ingår att arbeta för att främja en god och jämlik psykisk hälsa bland länets medborgare samt förebygga psykisk ohälsa och självmord. Att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av detta arbete. Stigmatisering kan leda till sämre bemötande och diskriminering, t.ex. i. arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Varje region har sina unika förutsättningar och kunskaper om vilka insatser som behövs på regional och lokal nivå för att minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa och suicid. Insatser kan behövas på olika nivåer, i olika verksamheter och till olika målgrupper. Ett sätt att bygga för en långsiktig och hållbar utveckling är att addera stigmaperspektivet i länets handlingsplaner inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Stigmatisering går att förändra

Att minska negativa attityder och diskriminerande beteenden gentemot personer med psykisk ohälsa tar tid, men det går!

Insatser mot stigmatisering bör innehålla komponenter som inte bara ökar kunskapen om psykisk hälsa utan framförallt främjar positiva attityder och minskar diskriminerande beteenden.

Att involvera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, både i planeringen och i själva insatsen är en viktig del i arbetet. När regioner och kommuner utifrån sina olika uppdrag samverkar med brukare, anhöriga och deras intresseorganisationer stärks arbetet med att minska stigmatisering.

Kunskapsmaterial som stöd i arbetet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad, filmer och annat material som kan vara ett stöd i arbetet med att minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa och suicid. Materialet kan bidra till ökad kunskap och kan användas på konferenser och möten i berörda verksamheter.

Se och ladda ned våra filmer om stigma kopplad till psykisk ohälsa.

Vi stödjer regionalt arbete för att minska stigma

Sedan 2019 har Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag som handlar om att minska stigmatisering kopplat till psykisk hälsa och suicid. Som en del i detta uppdrag riktar sig myndigheten direkt till regioner i syfte att stärka deras främjande och förebyggande utvecklingsarbete inom området. Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen och Region Jönköpings län ingår i satsningen och kommer under 2020-2021 att utveckla sitt främjande och förebyggande arbete kopplat till stigma inom området psykisk hälsa och suicid.