Regionerna har ett ansvar att minska stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid

Lyssna

Alla ska ha samma möjligheter till en god psykisk hälsa. I regionernas folkhälsouppdrag ingår att bidra till en jämlik psykisk hälsa – att minska stigmatisering gentemot personer med psykisk ohälsa och suicid utgör en viktig del av det främjande och förebyggande arbetet.

Genväg till innehåll på sidan:

Titta på filmer om regionernas utvecklingsarbeten 2022-2024 i korthet

Regionerna ska främja en god och jämlik hälsa bland länets medborgare

Regionerna ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och regional utveckling samt har uppdrag att förbättra folkhälsan. I detta ingår att arbeta för att främja en god och jämlik psykisk hälsa bland länets medborgare samt förebygga psykisk ohälsa och självmord. Att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av detta arbete. Det är ett arbete som tar tid men det går att förändra.

Vad kan regioner och kommuner göra?

Stigmatisering leder ofta till sämre bemötande inom flera delar av livet, till exempel på arbetsplatser och inom hälso- sjukvården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp vid behov. Att regioner och kommuner aktivt arbetar för att minska stigmatisering kan bidra till att motverka detta.

Varje region och kommun har sina unika förutsättningar och kunskaper om vilka insatser som behövs för att minska stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa och suicid. Ett sätt att bygga för en långsiktig och hållbar utveckling är att addera stigmaperspektivet i handlingsplaner för förebyggande och främjande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Insatser mot stigmatisering behövs på olika nivåer, i olika verksamheter och till olika målgrupper. Insatserna bör innehålla komponenter som inte bara ökar kunskapen om psykisk hälsa utan framförallt främjar positiva attityder och minskar diskriminerande beteenden. Att involvera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, både i planeringen och i själva insatsen är en viktig del i arbetet. När regioner och kommuner utifrån sina olika uppdrag samverkar med brukare, anhöriga och deras intresseorganisationer stärks arbetet med att minska stigmatisering.

Ökad kunskap – ett stöd i arbetet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad, filmer och annat material för att öka kunskapen inom området. Materialet är ett stöd för att stärka arbetet med att minska stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa och suicid. Det kan användas på konferenser och olika typer av möten till exempel arbetsplatsträffar.

Material och stöd inom området stigmatisering kring psykisk ohälsa och suicid

Folkhälsomyndigheten stödjer regionalt arbete för att minska stigma

Folkhälsomyndigheten har sedan 2019 ett uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser i syfte att bidra till att minska stigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid. Regeringen har förlängt uppdraget till och med 2024. Som en del i detta uppdrag riktar sig myndigheten direkt till utvalda regioner i syfte att stärka deras främjande och förebyggande arbete inom området (regionalt utvecklingsarbete). Målsättningen är att arbetet med att minska stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid ska bli en del av regionernas ordinarie verksamheter.

År 2020-2021 ingick Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen och Region Jönköpings län i satsningen. Lärdomar från implementeringen av regionernas utvecklingsarbeten finns att läsa i en rapport som Umeå universitet genomfört på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Resultatet från processutvärderingen (umu.diva-portal.org)

Region Skåne och Region Jämtland Härjedalen har fått förlängt uppdrag 2022-2024 och två regioner har tillkommit i utvecklingsarbetet; Region Värmland och Region Västmanland.

Regionernas utvecklingsarbeten 2022-2024 i korthet

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland/Härjedalens utvecklingsarbete syftar till att minska stigmatiserande attityder, självstigma och diskriminering kopplat till psykisk ohälsa och suicid i regionen. Detta gör man bland annat genom utbildningar riktade till personal inom hälso- och sjukvården, kunskapshöjande insatser om stigma och psykisk ohälsa riktade till befolkningen i länet. Särskilt prioriterade målgrupper i utvecklingsarbetet är den samiska befolkningen och migranter. Samordnare är Anna Frisk.

Film: Utvecklingsarbete inom stigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid – Jämtland/Härjedalen

Den här filmen handlar om Region Jämtland/Härjedalens utvecklingsarbete för att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid. Anna Frisk tipsar om vad man ska tänka på när man startar ett utvecklingsarbete.

Läs mer: Psykisk hälsa (regionjh.se)

Region Skåne

Region Skånes utvecklingsarbete syftar till att minska stigmat kopplat till suicid, främja psykisk hälsa och förebygga suicidförsök och suicid i regionen. Detta görs genom två insatser. 1) En vidareutveckling av webbutbildningen SPiSS (SuicidPrevention i Svensk Sjukvård) som kompletteras med en modul om att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid. 2) En utvärdering om ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) kan minska patientens självstigmatisering och bidra till att individer som försökt begå självmord kan ta emot hjälp i större utsträckning. Samordnare är Anna Karin Apelgren.

Film: Utvecklingsarbete inom stigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid – Region Skåne

Den här filmen handlar om Region Skånes utvecklingsarbete för att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid. Anna Karin Apelgren tipsar om vad man ska tänka på när man startar ett utvecklingsarbete.

Region Värmland

Region Värmlands utvecklingsarbete syftar till att utveckla och etablera en långsiktig struktur för arbetet med minska stigma inom psykisk hälsa och suicid i hela länet. Det sker genom kunskapshöjande suicidpreventiva insatser riktade till målgruppen män och utbildningar till professionen. Samordnare är Annika Ode.

Film: Utvecklingsarbete inom stigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid – Region Värmland

Den här filmen handlar om Region Värmlands utvecklingsarbete för att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid. Annika Ode och Sophia Alm tipsar om vad man ska tänka på när man startar ett utvecklingsarbete.

Läs mer: Regionalt utvecklingsarbete Stigma (regionvarmland.se)

Region Västmanland

Region Västmanlands utvecklingsarbete syftar till att utveckla en struktur för arbetet med att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid samt att alla som arbetar med barn, unga och äldre ska känna sig bekväma med att prata om psykisk (o)hälsa. Det sker genom kunskapshöjande insatser till professionen och till allmänheten. Samordnare är Linda Sahlström.

Film: Utvecklingsarbete inom stigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid – Region Västmanland

Den här filmen handlar om Region Västmanlands utvecklingsarbete för att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid. Linda Sahlström tipsar om vad man ska tänka på när man startar ett utvecklingsarbete.

Läs mer

Tema folkhälsa