Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering

Covid-19 – statistik med diagram och kartor

Statistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Sidan uppdateras dagligen med antal fall kl. 14:00 eller när statistiken är sammanställd.

Ladda ner data

Data som statistiken ovan bygger på kan laddas ner här (Excel)

Information om datakällor

Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen enligt rapporteringsdatum. Data om antal intensivvårdade inhämtas från svenska intensivvårdsregistrets särskilda rapporteringsmodul SIRI. Antal rapporterade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) ska tolkas med försiktighet. Statistiken sammanställs dagligen med anmälningar inkomna fram till kl 11.30 samma dag. Innevarande dags antal är därför ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Initialt provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19. Men sedan mitten av mars provtas framförallt personer med symptom förenligt med covid-19 infektion som är i behov av inneliggande sjukhusvård, personal inom sjukvård och äldreomsorg samt personer som provtas inom sentinelprovtagningen. Detta innebär att personer med milda symptom inte uppmanas kontakta vården och därför inte hamnar i statistiken över anmälda fall.

Analys

Genom att följa utvecklingen noggrant med hjälp av statistik, hälsoekonomi och modellering kan underlag tas fram som stöd i arbetet. Tillgängliga data som finns hittills från Wuhan i Kina och Italien om covid-19, används för att se hur sjukdomen sprids i en befolkning och hur sjukligheten hos de smittade ser ut.
För att ge regionerna bästa underlag för planering av vårdresurser har Folkhälsomyndigheten beräknat hur en samhällsspridning av covid-19 kan påverka behovet av vårdplatser i respektive region.

Svenska intensivvårdsregistret

Om sentinelprovtagning

En samlad fördjupad analys publiceras veckovis på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skattning av vårdplatsbehov (PDF, 389 kB)

Analyserade prover vecka 13 (31 mars 2020 kl. 16.15) – uppdateras en gång per vecka

Folkhälsomyndigheten samlar veckovis in data på antalet prover analyserade för viruset som orsakar covid-19 i Sverige:

  • Under vecka 13 analyserades sammanlagt drygt 12 300 individers prover.
  • Under vecka 12 analyserades sammanlagt drygt 10 300 individers prover.
  • Under vecka 11 analyserades sammanlagt nästan 9 000 individers prover.
  • Under vecka 10 analyserades sammanlagt drygt 4 300 individers prover.

Totalt har drygt 36 900 individers prover analyserats sedan diagnostiken sattes upp i Sverige. Data är preliminära och kan komma att ändras.

Historik

Spridningen av covid-19 är en pandemi (11 mars)

Sjukdomen får namnet covid-19 (11 februari)

Folkhälsomyndigheten föreslår att nytt coronavirus tas upp i smittskyddslagen som samhällsfarlig sjukdom (1 februari)

WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa (30 januari)

Gå till toppen av sidan