Frivilliga rökförbud

Det finns inget som hindrar fastighetsägare och andra som förfogar över lokaler/utrymmen/mark att införa rökfria miljöer utöver de som gäller enligt lag.

Frivilliga förbud har fördelen att de enklare kan anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet (prop. 2017/18:156 s. 91). Eftersom dessa områden inte omfattas av rökförbudet i lagen måste det dock i praktiken bygga på frivillighet att hålla dem rökfria – både från ägarens och från allmänhetens sida.

Avseende de nya rökfria utomhusmiljöerna tog regeringen ett införande på frivillig väg under övervägande. Man bedömde dock att en lagreglering i dessa fall hade flera vinster med sig. Däribland att skapa en större enhetlighet och förutsebarhet än vad som är fallet med frivilliga lösningar. Ett tvingande rökförbud bedömdes dessutom föra med sig en ökad medvetenhet om förbud i vissa miljöer – man vet exempelvis att rökförbud alltid gäller på busshållplatser (prop. 2017/18:156 s. 92).

Läs mer

Vägledning om samtliga rökfria miljöer.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan