De rökfria utomhusmiljöerna i lagen om tobak och liknande produkter är:

Rökförbudet gäller inte flerbostadshus men frivilliga förbud kan införas.

Läs mer om vad som gäller för entréer till bostadshus här.

Det går inte att göra avvikelser från rökförbuden

I vissa lokaler och utrymmen är det möjligt att göra avvikelser från rökförbudet - t.ex. genom att inrätta separata rökrum i restauranger och på andra serveringsställen. För rökfria utomhusmiljöer finns inga sådana möjligheter till avvikelser. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis ha särskilda rökområden på uteserveringar (prop. 2017/18:156 s 93 +202).

Ett undantag från denna princip är skolgårdar, där det alltså finns möjlighet att göra avvikelse - om det finns särskilda skäl. Avvikelsehindret gäller alltså bara de nya rökfria utemiljöerna.

Rökförbudet gäller alltid

Rökförbudet är inte begränsat till vissa klockslag. Generellt sett kan man alltså säga att rökförbudet alltid gäller. Det innebär dock inte att den som är ansvarig för rökförbudet måste ha personal som upprätthåller rökförbudet när det inte pågår någon verksamhet på den rökfria platsen.

Rökförbudens räckvidd bestäms i vissa fall utifrån syftena med bestämmelserna

Rökfria utomhusmiljöer avser exempelvis uteserveringar och lekplatser.

På platser med tydlig geografisk avgränsning, exempelvis inhägnade idrottsanläggningar utomhus, gäller rökförbudet enbart inom det avgränsade området (prop. 2017/18:156 s. 96).

Om det inte finns någon tydlig avgränsning med staket eller liknande måste det avgöras från fall till fall var gränserna för rökförbudet går geografiskt. Vid bedömningen av rökförbudens räckvidd ska man i sådana fall utgå från syftena med bestämmelserna, vilka är i huvudsak följande:

  • att öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som inte vill eller bör utsättas för tobaksrök på grund av allergi eller liknande
  • att minska den sociala exponeringen för rökning och därmed bidra till att avnormalisera rökning. Denna aspekt är extra viktig i förhållande till barn och ungdomar (prop. 2017/18:156 s. 95-97 och s. 202).

Rökförbudet gäller i vissa fall bara under förutsättning att allmänheten har tillträde

För att rökförbudet ska gälla förutsätts i några särskilt angivna fall att allmänheten har tillträde till vissa platser. Distinktionen görs i dessa fall främst för att hålla isär miljöer, lokaler och utrymmen som endast är tillgängliga för en begränsad krets personer från rökförbudet, se 6 kap 2 § p 7, 9-10 LTLP (prop. 2017/18:156 s. 203, prop. 1992/93:185 s. 53).

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvaret för de rökfria utomhusmiljöerna. Kommunens tillsynsansvar innebär bl.a. att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt lämna information och råd till den ansvarige (se 7 kap 3 § p 4 LTLP). Kommunen får i sin tillsyn av de rökfria utomhusmiljöerna meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagens bestämmelser ska följas.
Läs mer om kommunens tillsyn.

Straff

Det är inget straff (exempelvis böter eller fängelse) kopplat till reglerna om rökfria utomhusmiljöer enligt lagen. Det är alltså inte straffbart att röka inom ett område med rökförbud. Inte heller den som är ansvarig för rökförbudet kan få något straff om han inte gör tillräckligt för att se till så att förbudet följs. Däremot kan kommunen under vissa förutsättningar besluta om en administrativ sanktion (dvs. föreläggande eller förbud med eller utan vite) mot den som är ansvarig för rökförbudet.
Läs mer om kommunens tillsyn.

E-utbildning om rökfria utomhusmiljöer

Sedan 1 juli 2019 gäller rökförbud i fler miljöer utomhus. Den här e-utbildningen riktar sig till dig som behöver en introduktion till lagen om tobak och liknande produkter och reglerna om rökfria utomhusmiljöer.