Rökförbud på platser utomhus som används av dem som reser med kollektivtrafik

Det rökförbud som tidigare bara gällde lokaler och andra utrymmen avsedda för dem som reser med kollektivtrafik har utökats till att också gälla utomhusmiljöer i anslutning till de miljöerna. Avsikten med detta utvidgade rökförbud är att alla ska kunna utnyttja kollektivtrafiken utan att ofrivilligt utsättas för rökning (prop. 2017/18:156 s. 95).

6 kap 2 § p 4 LTLP,

Rökning är förbjuden..//.. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus.

Rökförbudet inom kollektivtrafiken gäller flera områden:

  • utomhusområden i anslutning till av- och påstigning - t.ex. busshållplatser, perronger och taxizoner
  • utomhusområden som på annat sätt är avsedda för resenärer - t.ex. biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden (prop. 2017/18:156 s. 202).

Det finns ingen möjlighet till undantag från rökförbudet på ovan nämnda utomhusområden (prop. 2017/18:156 s. 92).

I de fall dessa områden inte är klart avgränsade får man vid bedömningen av rökförbudens räckvidd utgå från syftena med bestämmelserna, det vill säga att öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som inte vill eller bör utsättas för tobaksrök på grund av allergi eller liknande och att avnormalisera rökningen (jfr. prop. 2017/18:156 s. 95 f.).

Områden som resenärer inte behöver vistas i för att kunna använda kollektivtrafiken faller utanför regleringen (prop. 2017/18:156 s. 202).

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan