Narkotikabruk bland unga

Lyssna

Andelen elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabil de senaste 20 åren, men brukar variera något från år till år. Samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket.

Skolungdomars erfarenheter av bland annat alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar har undersökts årligen sedan 1971. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har haft ansvaret för undersökningarna sedan 1986. Urvalen är riksrepresentativa för elever i årskurs 9. Sedan 2004 deltar även elever i gymnasiets år 2.

Generellt kan sägas att andelen elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabil de senaste 20 åren. Men samtidigt har utvecklingen bland dem som väl använt narkotika visat på en viss ökning av det mer frekventa bruket, men ökningen har avstannat de senaste åren.

Elever i årskurs 9 som använt narkotika

Narkotikabruket bland ungdomar i årskurs 9 var högt i början av 1970-talet. Då uppgav runt 15 procent av eleverna att de någon gång använt narkotika. Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika minskade sedan, för att 1989 hamna på den lägsta nivån (3 procent). Resultaten varierar något mellan åren, och under 2023 uppgav en något större andel av flickorna (runt 7 procent) att de använt narkotika någon gång jämfört med pojkarna (runt 6 procent). Under mätperioden har oftast andelen pojkar varit högre än flickor, men könsskillnaderna har varit relativt små. År 2023 uppgav omkring 1 procent av eleverna i årskurs 9 att de använt nätdroger. Det är en minskning med cirka 1 procent jämfört med 2012 när frågan infördes, men andelen har legat stabilt de senaste åtta åren.

År 2007 började man följa elevers narkotikaanvändning under de senaste 12 månaderna (årsaktuell användning). Under 2023 var användningen omkring 5 procent för pojkar och 6 procent för flickor, se figur 1.

Figur 1. Elever i årskurs 9 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna mellan 2007 och 2023.

Användningen har varierat över tid mellan cirka 4-8 procent och har varit högre bland pojkar än flickor fram till 2022.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning 2023.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika

Gymnasieeleverna har påtagligt större erfarenhet av narkotika än niondeklassarna, och även här varierar resultaten något mellan åren. Andelen som år 2023 uppgav att de använt narkotika någon gång var runt 15 procent för både flickor och pojkar i gymnasiets år 2. Fram till 2022 har däremot andelen pojkar legat några procent högre än andelen flickor. År 2023 uppgav omkring 1 procent av eleverna i gymnasiets år 2 att de använt nätdroger. Sedan 2012 då andelen var 4 procent, har användningen successivt minskat.

Den årsaktuella användningen av narkotika bland gymnasieeleverna var år 2023 cirka 10 procent både för pojkar och flickor (se figur 2). Även vad gäller den årsaktuella användningen har andelen pojkar tidigare år legat högre än andelen flickor.

Figur 2. Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna mellan 2007 och 2023.

Användningen har varierat över tid mellan cirka 8-16 procent och har varit högre bland pojkar än flickor fram till 2022.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning 2023 (ingen datainsamling genomfördes i gymnasiet under 2020 till följd av distansundervisning på grund av covid-19-pandemin).

ESPAD, Europeiska drogvaneundersökningar som genomförs bland skolelever

Skolundersökningar på europeisk nivå genomförs vart fjärde år genom European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Cirka 100 000 elever deltar vid varje undersökningstillfälle och antalet deltagande länder har ökat. Syftet med ESPAD är att producera data där europeiska ungdomars drogvanor kan jämföras. Målgruppen är skolungdomar som fyller 16 år under datainsamlingsåret. I Sverige motsvarar det elever i årskurs 9. Den senaste datainsamlingen startades 2019 och på ESPAD:s webbplats finns en sammanfattning av den senaste ESPAD-undersökningen som EU:s narkotikamyndighet, EUDA sammanställt. Det går även att ta fram data från ESPAD undersökningarna med hjälp av deras visualiseringsverktyg.