Narkotikasituationen i Europa och världen

Lyssna

Tillgången till narkotika är fortsatt hög i Europa och cannabis var under 2021 den vanligaste drogen både gällande beslag och användning. Globalt har tillgången till syntetiska droger och narkotikaklassade läkemedel ökat vad gäller utbud och olika varianter. Man ser även att användningen av kombinerade droger ökar.

Narkotikasituationen i Europa – Tillgången fortsatt hög

EU:s narkotikamyndighet (European Union Drugs Agency, EUDA) presenterar årligen en överblicksbild av den europeiska narkotikasituationen.

Rapporten behandlar såväl försäljning och användning av narkotika som folkhälsoproblem, narkotikapolitik och åtgärder för att bekämpa narkotika.

European Drug Report 2024: Trends and Developments (euda.europa.eu)

Några resultat från rapporten 2023:

Av befolkningen i EU i åldern 15–64 år har

  • 22,6 miljoner använt cannabis det senaste året
  • 3,7 miljoner använt kokain det senaste året
  • 2,3 miljoner använt MDMA (ecstasy) det senaste året
  • 2 miljoner använt amfetaminer det senaste året.

Cannabis – ökat antal beslag samt nya varianter

  • Omkring åtta procent av alla vuxna (15–64 år) i EU har använt cannabis under de senaste 12 månaderna, vilket motsvarar ungefär 22,6 miljoner personer.
  • Cirka 97 000 personer i Europa inledde behandling för problem kopplade till cannabis under 2021. Av dessa påbörjade omkring 55 000 personer behandling för första gången.
  • År 2021 nådde den beslagtagna mängden av cannabis sin högsta nivå under de senaste tio åren.
  • Nya former av cannabis uppkommer, och det finns en oro för att produkter som säljs som naturlig cannabis kan vara blandade med syntetiska cannabinoider, vilket kan orsaka stora hälsorisker.

Figur 1. Uppskattad användning av cannabis i EU i åldersgruppen 15–64 år.

22,6 miljoner har använt cannabis under det senaste året. 84 miljoner personer har använt cannabis någon gång i livet.

Källa: European drug report 2023 (euda.europa.eu).

Kokain – rekordhöga beslag under 2021

Under 2021 beslagtogs omkring 303 ton kokain, vilket är de högsta nivåerna som någonsin registrerats. Den historiskt höga beslagsmängden tyder på kokainets utbredda tillgänglighet, vilket väcker oro för både ökad användning och risken för skador.

Fler varianter av syntetiska stimulantia

Man ser fler varianter av syntetiska stimulantia på den illegala marknaden i Europa idag. Allt fler tecken tyder på att syntetiska stimulantia bidrar betydligt mer till Europas övergripande problem kopplat till stimulantia idag, jämfört med tidigare. Det finns en allmän oro då de syntetiska substanserna förknippas med beteenden som kan utgöra stora risker för hälsa och dödlighet, såsom överdoser, akuta och kroniska psykiska problem samt infektionssjukdomar.

Beslagen av heroin mer än fördubblades under 2021

Efter en minskning av heroinbeslagen 2020 då 4,4 ton beslagtogs, mer än fördubblades beslagen år 2021 till 9,5 ton. Trots detta finns inga indikationer på att tillgängligheten har minskat. Sammantaget tyder tillgängliga data på att heroinanvändningen förblev stabil under 2021 jämfört med tidigare år. Det uppskattas att ungefär 1 miljon människor använde opioider 2021.

Ecstasy – fortsatt höga halter av MDMA

I rapporten framhåller man att det genomsnittliga innehållet av MDMA i ecstasy-tabletter är fortsatt högt, vilket kan medföra ökade hälsorisker för de som brukar drogen. Den rapporterade användningen av MDMA såg ut att minska tillfälligt under perioder med social distansering till följd av covid-19-pandemin. De uppgifter som finns tillgängliga idag tyder på en relativt stabil nivå av användningen, men det förekommer nationella variationer.

Nya psykoaktiva substanser fortsätter att uppkomma

Vid slutet av 2022 övervakade EUDA, tidigare EMCDDA, omkring 930 nya psykoaktiva substanser i sitt varningssystem, Early Warning System (EWS). Av dessa rapporterades 41 substanser för första gången i Europa under 2022, varav 24 var nya cannabinoider. År 2021 beslagtogs den rekordstora mängden 8,5 ton av nya psykoaktiva substanser.

Nya syntetiska cannabinoider med högt innehåll av den aktiva substansen fortsätter att tillverkas och dess förekomst på marknaden utgör ett hot mot människors hälsa. År 2021 kom det allt fler rapporter om cannabis som blandats upp med syntetiska cannabinoider. Uppblandad cannabis liknar naturlig cannabis och kan vara vilseledande för användare. Dessa droger kan vara mycket potenta och kan medföra risk för förgiftning.

I maj 2022 identifierades den semi-syntetiska cannabinoiden Hexahydrocannibinol (HHC) och i mars 2023 var den inrapporterad av 20 av EU:s medlemsstater. Denna substans marknadsförs online och i butiker som laglig ersättning för cannabis. Effekterna av HHC på människor har ännu inte studerats.

Användningen av lustgas i berusningssyfte ökar

Rapporten visar att användningen av lustgas i berusningssyfte ökar i vissa delar av Europa. Lustgas har blivit mer tillgängligt, billigare och ökar i popularitet bland en del ungdomar. Lustgas kan enligt rapporten orsaka skador såsom köldskador, skador på lungorna och, i vissa fall av långvarig användning, nervskador. EUDA menar att det finns starka argument för att inkludera lustgas i det förebyggande och skadereducerande arbetet.

Narkotikasituationen i världen

FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) publicerar årligen en rapport av narkotikasituationen globalt sett.

World Drug Report 2023 (unodc.org)

I rapporten uppskattas att omkring 296 miljoner, eller 5,8 procent, av alla 15–64-åringar har använt någon form av narkotika under det senaste året, vilket är en ökning med 23 procent sedan 2011.

Den narkotika som används mest i världen är cannabis. Under 2021 uppskattas cirka 219 miljoner (4,3 procent) ha använt drogen. Användningen av cannabis ökar och även om majoriteten av användarna globalt sett fortfarande är män (omkring 70 procent), ökar andelen kvinnor i vissa regioner.

Antalet personer som injicerade droger år 2021 uppskattas i rapporten till 13,2 miljoner, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med år 2020. Siffrorna kommer från nyligen tillgängliga uppskattningar i USA och i vissa andra länder. Fler män än kvinnor injicerar droger.

I rapporten uppskattas det att ungefär 39,5 miljoner personer i världen hade någon form av narkotikarelaterad sjukdom år 2021, men enbart en av fem personer fick vård. Covid-19-pandemin har enligt rapporten förvärrat behandlingsgapet eftersom man sett en minskning i antalet personer som fått narkotikarelaterad vård under pandemin jämfört med tidigare år.

FN-rapporten beskriver en ökning av både utbud och efterfrågan av kokain. Gällande utbud så nådde den totala kokainproduktionen under 2021 rekordhöga 2 304 ton, vilket var en ökning för sjunde året i rad. På efterfrågesidan uppskattas antalet kokainanvändare ha vuxit gradvis men stadigt de senaste två årtiondena. År 2021 uppskattades antalet användare till 22 miljoner personer. Kokainbeslag har också ökat signifikant och nådde 2 026 ton år 2021.

Den illegala tillverkningen av syntetiska droger expanderar i både låg- och medelinkomstländer. Jämfört med växtbaserade droger ger tillverkning av syntetiska droger fler fördelar så som lägre driftskostnader, färre produktionshinder och minskade risker för upptäckt, förbud och åtal. Samhällets insatser för att komma åt den illegala tillverkningen kan bli mer utmanade eftersom både nya tillverkningsmetoder som är lättare att dölja samt kemikalier som faller utanför befintliga kontroller används.