Filmen: Rökfri miljö

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter.

För att öka allmänhetens kännedom om och förståelse för våra nya rökfria utomhusmiljöer genomfördes den nationella kommunikationsinsatsen Rökfri miljö tillsammans med aktörer på nationell, regional och lokal nivå under 2020. Läs mer om resultatet av den uppföljande kartläggning som gjordes i oktober längst ned på sidan.

Som stöd för planering och genomförande användes en gemensam verktygslåda där länsstyrelser, regioner, kommuner, ideella organisationer eller aktörer som ansvarar för att informera om rökförbudet i de olika miljöerna kan välja stödmaterial efter behov och möjligheter. Detta material kan användas även fortsättningsvis.

I verktygslådan finns digitalt material som till exempel filmer för skärmar, webb och sociala medier samt tryckbart material som affischer, informationsblad och bordsryttare på olika språk. På visst material är det möjligt att lägga till medavsändare som text eller logotyp. Allt material för insatsen Rökfri miljö hämtas eller beställs genom en tjänst som kallas trycksaksgeneratorn. Du fyller i din e-postadress för att logga in och få tillgång till materialet. Allt material kan användas kostnadsfritt men du som beställer bekostar eventuella tryckkostnader.

Trycksaksgeneratorn

Översikt av allt material, information och tips finns samlat i vår manual som du hittar i lågupplöst format nedan (högupplöst manual finns att hämta i trycksaksgeneratorn). I manualen finns också information hur du beställer material genom trycksaksgeneratorn samt kontaktuppgifter om du har frågor om insatsen.

Manual för att kommunicera om våra rökfria miljöer utomhus (PDF, 5 MB)

Allt material hänvisar till webbplatsen www.rokfrimiljo.nu där mer information samt svar på vanliga frågor om rökfria utomhusmiljöer för allmänheten finns samlat.

Lycka till!

Kunskap, attityd och beteende kopplat till rökfria utomhusmiljöer

En kartläggning bland allmänheten som genomfördes av Novus i oktober 2020 indikerar att:

  • kännedomen om den nya tobakslagen är hög. Kännedomen är högre bland unga, personer som röker och de som uppmärksammat kommunikationsinsatsen Rökfri miljö.
  • inställningen till den nya tobakslagstiftningen är generellt positiv. Ungefär åtta av tio ställer sig positiva till den nya lagen. Mest positiva är kvinnor och personer som inte röker. Lekplatser är den miljö där störst andel ställer sig positiva till rökförbud.
  • kännedomen om vilka platser som omfattas av rökförbudet är hög. Uteserveringar är den rökfria miljö som flest känner till, men kännedomen är hög även vad gäller i anslutning till kollektivtrafiken, utanför offentliga entréer och vid idrottsanläggningar. Lägst är kännedomen om att lekparker är rökfria.
  • rökning fortfarande förekommer vid entréer och i anslutning till kollektivtrafik.