Försäljning av tobaksvaror

Lyssna

Försäljning av tobaksvaror till konsumenter på den svenska marknaden är tillståndspliktig. Den som säljer tobaksvaror till konsumenter bör känna till hur dessa produkter regleras i Sverige.

Försäljning av tobaksvaror

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter på den svenska marknaden bör känna till följande:

  • Försäljning till konsumenter kallas detaljhandel. Försäljningsställe är antingen ett fysiskt försäljningsställe, en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel.
  • Försäljning av tobaksvaror till konsumenter är tillståndspliktig. Ansökan om tillstånden görs till kommunen. Kommunen får ta ut avgifter för ansökan om tillstånd samt sin tillsyn över de som bedriver detaljhandel med tobaksvaror.
  • Tobaksvaror får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som är 18 år eller äldre.
  • På försäljningsstället, gäller även webbplats för detaljhandel, ska det finnas ett tydlig och klart synbart meddelande med information om 18-årsgränsen.
  • Frågor om marknadsföring och marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till ett fysiskt försäljningsställe ska du ställa till kommunen. Övriga frågor om marknadsföring bör du ställa till Konsumentverket.
  • Du som detaljhandlare såväl som dina anläggningar behöver unika identifieringskoder. Du ansöker om dessa koder hos den nationella id-utfärdaren. Koderna krävs föra att du ska kunna få leveranser av cigaretter och rulltobak.
  • Endast tobaksvaror som uppfyller lagkraven får säljas till konsumenter i Sverige. Vid försäljning har du ett ansvar att säkerställa att produkterna uppfyller ställda lagkrav gällande exempelvis rapportering av ingredienser, årlig rapporteringsskyldighet, krav på märkning och uppfyller produktkraven samt kraven på spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Information som inte är företagshemligheter om rapporterade tobaksvaror finns i förteckningen.

Dekaler 18-årsgräns för beställning

Konsumentverket.se

Spårbarhetsmärkningen och säkerhetsmärkningen – det här gäller för detaljhandlare och återförsäljare

Spårbarhetssystemet – det här gäller för återförsäljare

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror (på engelska)

Läs mer om krav på olika typer av tobaksvaror

Ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror till kommunen

Detaljhandel med tobaksvaror kräver tillstånd. Ansökan om tillstånden görs till kommunen. Till ansökan ska även ett egenkontrollprogram bifogas.

  • En näringsidkare som har sitt säte eller ett fast driftställe för sin näringsverksamhet i Sverige, ansöker om tillstånd till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Kontakta den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget för mer information om ansökan.
  • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska ansökan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Kontakta den kommun där företaget har sitt säte för mer information om ansökan.
  • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas och företaget saknar ett säte inom landet, ska ansökan göras till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Med uttrycket ett fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, eller att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått och regelmässigt använder en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare. Kontakta den kommun där företaget har ett fast driftställe för mer information om ansökan.

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som tillhandahåller tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Registrering av gränsöverskridande distansförsäljning

Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror är när en näringsidkare, som varken har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige, via distansförsäljning tillhandahåller tobaksvaror till konsumenter i Sverige från ett annat land.

För att få bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror till konsumenter i Sverige måste du som näringsidkare först ha registrerat uppgifter om försäljningen till oss. När registreringen bekräftats av oss får du påbörja din gränsöverskridande distansförsäljning.

Ändras uppgifterna om din försäljning eller i egenkontrollprogrammet ska du utan dröjsmål anmäla det till oss. Du ska även anmäla till oss när du inte längre bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana produkter, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Frivilligt formulär vid registrering

För att underlätta för dig att registrera gränsöverskridande distansförsäljning till oss kan du använda följande blankett:

Blankett för registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror (PDF, 214 kB)

Registrering av din gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror tillsammans med egenkontrollprogrammet skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med eller gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksvaror. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och vår tillsyn ska bifogas din ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror eller vid registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive oss.

Ålderskrav

I en näringsverksamhet får tobaksvaror endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut, till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern. Det ska även vara möjligt att kontrollera mottagarens ålder, exempelvis via uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller alla typer av försäljning, även sådan som sker genom en automat, via distansförsäljning eller på liknande sätt.

Om det finns särskild anledning att anta att tobaksvaror är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, exempelvis vid misstänkt langning till en underårig person, får produkten inte lämnas ut.

På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år.

Dekaler 18-årsgräns för beställning