Rapporterade tobaksvaror

Tillverkare eller importörer av tobaksvaror ska rapportera uppgifter om produkten och dess ingredienser till oss. Det är ett krav för att tobaksvaran ska få tillhandahållas på den svenska marknaden.

Syftet med att offentliggöra vissa uppgifter om tobaksvarorna är att allmänheten ska få bättre kännedom om de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden. I förteckningen nedan hittar du de aktuella tobaksvaror som har anmälts och rapporterats till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter offentliggörs inte.

Om förteckningen över rapporterade tobaksvaror

  • Förteckningen innehåller produkter som antingen ingrediensrapporterats till oss enligt 2 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och likande produkter, eller som anmälts till oss enligt 2 kap. 3 § samma lag.
  • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som rapporterades för minst 8 veckor sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
  • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som återkallats från den svenska marknaden inte längre visas.
  • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mycket små mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
  • Förteckningen innehåller endast information om rapporterade produkter och innebär inte att vi kontrollerat att dessa produkter uppfyller samtliga lagkrav.

Utökad information om tobaksvaror

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror

I nedanstående Excel-fil finns en kortfattad och nedladdningsbar sammanställning över offentliggjorda tobaksvaror.

Läs mer

Mer information om ingrediensrapportering för tobaksvaror

De bestämmelser som den här informationen bygger på

  • 2 kap. 1 § Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.