Åldersgräns 18 år

Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.
På försäljningsställen för tobaksfria nikotinprodukter ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Detta framgår av 19 § i LTN.

Bestämmelsen innebär ett förbud mot att i näringsverksamhet lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till personer under 18 år. Skyldigheten att ”förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder” innebär att om det finns tveksamhet om en kunds ålder måste säljaren kräva att kunden visar en giltig legitimation eller på annat likvärdigt sätt bevisar att hen har fyllt 18 år. Om kunden inte kan visa att hen har fyllt 18 år får produkten inte säljas eller lämnas ut.

Bestämmelsen innebär också ett förbud mot att sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksfria nikotinprodukter när langning till en underårig person misstänks.
Avslutningsvis innebär bestämmelsen att det ska finnas ett tydligt och väl synligt meddelande på försäljningsstället med information om att tobaksfria nikotinprodukter inte får säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

Med försäljningsställe avses såväl fysiska försäljningsställen som webbplatser för detaljhandel. Kravet gäller alltså både i fysiska och digitala försäljningsmiljöer (prop. 2021/22:200 s. 273-274).

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett exempel på en åldersgränsdekal som kan användas på fysiska försäljningsställen.

Dekaler 18-årsgräns för beställning

Ålderskontroll

Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Det gäller även när försäljningen sker genom en automat, via distansförsäljning eller liknande. Det framgår av 20 § i LTN.

Kravet gäller all försäljning och uppräkningen i paragrafen är endast exempel. Det innebär att kravet omfattar såväl försäljning som sker i en fysisk butik som försäljning som sker genom en webbutik. Det är den näringsidkare som säljer den tobaksfria nikotinprodukten som ansvarar för att mottagarens ålder kontrolleras på ett tillfredsställande sätt.

I förarbetena förtydligas att kontrollen ska ske i förhållande till mottagaren av den tobaksfria nikotinprodukten. Med försäljningen avses hela distributionskedjan till mottagaren, oavsett om ett annat företag ombesörjer transporten. Det innebär att den näringsidkare som säljer den tobaksfria nikotinprodukten ansvarar för kontrollen av att mottagaren har fyllt 18 år även när utlämnandet sker genom ett annat företag som näringsidkaren har anlitat.

Om försäljningen sker genom automat måste det säkerställas att underåriga inte kan köpa tobaksfria nikotinprodukter. Det kan exempelvis ske genom att butikspersonal håller automaten under uppsikt. Det är inte möjligt att ange hur kontrollen ska ske vid alla tänkbara försäljningssätt. Det får i stället lämnas till rättstillämpningen att avgöra när en näringsidkare har organiserat en verksamhet på ett sådant sätt att mottagarens ålder går att kontrollera på ett tillfredsställande sätt (prop. 2021/22:200 s. 274).

Läs mer