Covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder förändrar förutsättningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet i Sverige och globalt. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och analyserar konsekvenserna av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv. Fokus är på de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa utifrån det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa.

Det gäller personer som bedömts tillhöra en riskgrupp under pandemin, till exempel personer som har tidigare ohälsa eller som är över 70 år. Men det gäller även barn och vuxna med ökad risk för ohälsa utifrån att de exempelvis har särskilda behov i skolarbetet, lever med funktionsnedsättning, har osäkra arbetsvillkor eller begränsade ekonomiska resurser.

Kunskapen som tas fram kan handla om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av förändrade livsvillkor och levnadsförhållanden till följd av covid-19-pandemin. Den avser även utvecklingen av levnadsvanor kopplade till mat, fysisk aktivitet, alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar samt om frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa eller miljöhälsa.

Vi avser att under våren 2021 presentera en samlad bild av den kunskap som då finns av hur pandemin påverkar folkhälsan och folkhälsoarbetet. En viktig utgångspunkt är myndighetens förslag på stödstruktur och uppföljningssystem av folkhälsopolitiken som lämnas till regeringen i slutet av 2020. Kunskaperna kan användas i planeringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i bland annat kommuner och regioner. Samtidigt bidrar de till vårt övergripande uppdrag att följa och analysera hälsoläget i befolkningen samt verka för en god och jämlik hälsa.

Hälsorapport maj 2020: Psykisk hälsa och levnadsvanor under pandemin

Covid-19 pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan

Folkhälsans utveckling

Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre

Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19

Litteraturöversikt: Påverkar covid-19-pandemin befolkningens psykiska hälsa?