Generella principer för vaccination

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer

  • Vad ska stå i journalen?

    I patientdatalagen framgår vilka uppgifter en patientjournal minst ska innehålla, om de finns tillgängliga. Mer information hittar du i Socialstyrelsens handbok om informationshantering och journalföring.

    Vid en vaccination ska bland annat följande uppgifter framgå av journalen:

    • patientens identitet
    • uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar (utifrån t.ex. en hälsodeklaration)
    • uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen
    • att inga kontraindikationer till vaccination finns
    • uppgifter om lämnade samtycken (i de fall patienten är underårig så gäller detta vårdnadshavares samtycke)
    • ställningstagande till att patienten ska få vaccin (förskrivningsorsak)
    • vilket vaccin som ordinerats inklusive dos och administrationssätt
    • batch-/lotnummer
    • vem som ordinerat vaccinet
    • datum för vaccination
    • vem som iordningställt patientdosen och administrerat vaccinet
    • vem som har gjort en viss anteckning i journalen och tidpunkten för detta.

    Uppdaterad: 2019-10-31 14:01