Generella principer för vaccination

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer

 • I patientdatalagen framgår vilka uppgifter en patientjournal minst ska innehålla, om de finns tillgängliga. Mer information hittar du i Socialstyrelsens handbok om informationshantering och journalföring.

  Vid en vaccination ska bland annat följande uppgifter framgå av journalen:

  • patientens identitet
  • uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar (utifrån t.ex. en hälsodeklaration)
  • uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen
  • att inga kontraindikationer till vaccination finns
  • uppgifter om lämnade samtycken (i de fall patienten är underårig så gäller detta vårdnadshavares samtycke)
  • ställningstagande till att patienten ska få vaccin (förskrivningsorsak)
  • vilket vaccin som ordinerats inklusive dos och administrationssätt
  • batch-/lotnummer
  • vem som ordinerat vaccinet
  • datum för vaccination
  • vem som iordningställt patientdosen och administrerat vaccinet
  • vem som har gjort en viss anteckning i journalen och tidpunkten för detta.

  Uppdaterad: 2019-10-31 14:01

  Direktlänk till frågan