Frågor och svar om influensavaccination

Lyssna

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer.

Influensaläget och influensasjukdom

Lyssna

Läs den senaste influensarapporten för nuvarande lägesbild. Veckorapporten publiceras på torsdagar under oktober–maj.

Aktuell veckorapport om influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Det finns två typer av influensavirus som ger upphov till den typiska influensasjukdomen: A och B. På influensavirusets yta finns det två ytmolekyler (hemagglutinin (H) och neuraminidas (N)) som gör det möjligt för immunförsvaret att känna igen och bekämpa viruset. Hos influensa A finns många olika subtyper av H och N. De har numrerats (till exempel H1 eller H18, N2 eller N11), och olika influensa A-virus benämns därför till exempel influensa A(H2N3) eller A(H1N1). För influensa B finns det två olika linjetyper, B/Victoria samt B/Yamagata.

Ytmolekylerna förändras lite mellan varje säsong och därmed skyddar inte alltid den immunitet man fått från tidigare influensainfektioner eller vaccin. De influensatyper som återkommer varje vinter kallas säsongsinfluensa. Följande influensastammar cirkulerar världen över sedan pandemin 2009:

 • Influensa A(H3N2)
 • Influensa A(H1N1)pdm09
 • Influensa B/Yamagata
 • Influensa B/Victoria

Sjukdomsinformation om influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

För individen som blir sjuk kan man inte särskilja mellan olika influensasorter baserat på symptom. Man kan bli allvarligt sjuk och till och med avlida av samtliga influensasorter. Man kan också bli lindrigt sjuk, förkyld eller inte ha några symptom alls trots att man har influensa.

Generellt brukar influensa A orsaka de mer intensiva epidemierna. Vid säsonger som domineras av influensa A(H3N2) brukar en större andel personer 65 år eller äldre insjukna medan en högre andel vuxna under 65 insjuknar när influensa A(H1N1)pdm09 cirkulerar. Barnen drabbas varje säsong oavsett influensasort eftersom det alltid finns barn som inte fått influensa förut.

Sjukdomsinformation om influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Läs om vanliga symtom vid influensa på 1177.se eller Folkhälsomyndighetens webbplats.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

1177.se har råd för allmänheten om när man ska söka vård.

Influensa (1177.se)

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Om du tillhör en riskgrupp är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa.

För att minska smittspridningen gäller som alltid att:

 • Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som sedan slängs. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Generellt om influensavaccin

Lyssna

Vaccinerna mot säsongsinfluensa innehåller delar av fyra olika sorters säsongsinfluensa, nämligen influensa A(H1N1)pdm09 och A(H3N2) samt båda linjetyperna av influensa B.

Mer om information om det aktuella innehållet: Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Influensavaccinets effekt varar i 6–9 månader, det vill säga tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Den som vaccinerats tidigare behöver alltså vaccineras igen inför den kommande säsongen. Inför varje säsong anpassas vaccinstammarna för att likna de som cirkulerar.

Läs mer: Skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

För säsongen 2022-2023 har ett förstärkt vaccin upphandlats av samtliga regioner, främst för användning på särskilda boenden för äldre. Vaccinet innehåller standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – ett så kallat adjuvans. Adjuvans används för att förstärka immunsystemets svar på vaccinationen.

Högdosvaccin, som innehåller fyra gånger så hög antigenmängd som standarddosvaccin, är det förstärkta vaccinet som användes 2021-2022 främst till personer på SÄBO 2022-2023.

Läs mer: Nya vacciner mot säsongsinfluensa – Kunskapsöversikt om adjuvanterat vaccin, äggodlat högdosvaccin, rekombinant högdosvaccin och cellbaserat vaccin mot säsongsinfluensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Vaccination ges under hösten och vintern vid vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Information om vaccinationsmottagningar finns på 1177 Vårdguiden för varje region.

1177.se Vårdguiden

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Vaccinationen är gratis för gravida, personer som är 65 år eller äldre och övriga riskgrupper i samtliga regioner.

Läs mer: 1177.se Vårdguiden

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Vaccinationseffekten varierar och påverkas bland annat av hur väl viruset i vaccinet överensstämmer med det virus man smittas med, immunsystemets förmåga att producera skydd hos den som vaccineras och hur lång tid som förflutit mellan vaccination och influensasmitta. I genomsnitt skyddas 60 procent av friska vuxna mot att insjukna i laboratoriebekräftad influensa, när vaccinet stämmer (matchar) med den cirkulerande stammen. Skyddet blir lägre vid dålig matchning och lägre bland äldre eftersom immunförsvaret försämras med stigande ålder.

Det är viktigt att både vården och de vaccinerade är medvetna om att man kan få influensa trots vaccination och att risken är störst om någon i personens nära omgivning har eller nyligen har haft sjukdomen. Man har visat i flera studier att om man trots vaccination får influensa så blir oftast sjukdomen lindrigare hos de som vaccinerats.

Mer om skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Det är bra att vaccinera sig på hösten, innan influensavirus börjar cirkulera i större omfattning. Samtliga regioner startar sina vaccinationskampanjer från och med 8 november. Då kan personer i riskgrupp vaccinera sig, samt även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. Den 5 december och framåt kan övriga personer erbjudas vaccination. Det tar två veckor innan man får ett bra skydd av vaccinet, och effekten varar ungefär sex-nio månader. Säsongsinfluensan brukar sätta igång på allvar i slutet av december. För att få ett så bra skydd som möjligt bör man vaccinera sig innan året är slut. Det går även att vaccinera sig under pågående influensaepidemi, men då finns risken att insjukna i influensa innan vaccinet har gett effekt. Man blir inte svårare sjuk om det skulle inträffa.

Mer om skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Nej. De influensavacciner som ges som spruta innehåller avdödat virus och kan inte orsaka influensa, men man kan få lite feber 1-2 dagar efter vaccinationen när immunförsvaret aktiveras. Det levande försvagade vaccinet som ges till barn som nässprej orsakar en mild infektion i de övre luftvägarna och ska inte ges till barn med nedsatt immunförsvar eftersom det hos dem kan orsaka en svårare infektion.

Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin

Det tar två veckor innan man får ett bra skydd av vaccination så har man otur kan man hinna smittas av influensa under den perioden. Man blir inte svårare sjuk om det skulle inträffa, men risken är att man tror att det var vaccinet som orsakade sjukdomen.

Mer om vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Om du inte tillhör en riskgrupp så behöver du inte vaccinera dig varje år. Men för att få ett vaccinskydd för kommande säsong behöver du vaccinera dig på hösten/vintern inför säsongen. Influensavaccinets effekt varar i 6–9 månader, det vill säga tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Vaccinet uppdateras också varje säsong eftersom influensavirus ständigt förändras.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Är man i övrigt frisk så ger en influensainfektion ett bra skydd som varar längre än en vaccination eftersom influensavaccinet ger ett kortvarigt skydd som varar upp till 9 månader. Men tillhör man en riskgrupp har man en ökad risk att få svår influensasjukdom och därför bör man vaccineras.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Den som inte tillhör en riskgrupp, men vill undvika att få säsongsinfluensa eller smitta någon annan, kan också välja att vaccinera sig efter 5 december 2022.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

I en del regioner erbjuds vaccination avgiftsfritt eller till reducerat pris för riskgrupper även hos privata vaccinatörer medan i andra regioner får man själv stå för avgiften, detta beror på vilka avtal som råder lokalt.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Standarddos influensavaccin och vaccin mot covid-19 (Comirnaty, Spikevax eller Nuvaxovid) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då på olika injektionsställen, helst andra armen eller benet.

Vaccination med adjuvanterat influensavaccin och vaccination mot covid-19 med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccination med det förstärkta influensavaccinet Fluad Tetra och det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Säkerhet och biverkningar

Lyssna

Allvarliga reaktioner vid vaccination med vacciner mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De influensavacciner som ges med spruta kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Förstärkta vacciner ger något mer lokal reaktion än de andra inaktiverade vaccinerna. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber.

För att läsa mer om de tillgängliga vaccinerna mot säsongsinfluensa och dokumenterade biverkningar se Läkemedelsverkets webbplats eller sök på vaccinets namn i Fass-Allmänhet.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Influensavacciner av den typ som vi använder varje höst har använts i decennier. Dessa äggbaserade influensavacciner började användas på 1940-talet. I början var de vaccinerna inte spjälkade (sönderdelade viruspartiklar som renats) utan så kallade helcellsvacciner, vilka gav mer biverkningar än dagens vacciner. Miljarder människor över hela världen har vaccinerats sedan dess, framför allt med de spjälkade vaccinerna. Under 2000-talet har ca 500 miljoner doser distribuerats årligen i världen och mycket få allvarliga biverkningar rapporteras.

Mer om vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Nej, det finns ingen koppling mellan vaccination mot säsongsinfluensa och narkolepsi. Narkolepsi har endast påvisats i samband med vaccination med det vaccin som användes under pandemin 2009 (Pandemrix). Detta vaccin används inte i Sverige sedan 2010.

Mer om vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Nej, vid överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör man inte vaccineras. Influensavirus för alla vaccinerna har odlats fram i hönsägg och trots att vaccinerna renas oerhört väl kan små mängder äggproteiner finnas kvar. Personer med kraftig äggallergi måste därför rådgöra med sin läkare för att eventuellt testas om de tål de influensavacciner som vanligen erbjuds.

Vissa barn ska inte ta det levande försvagade vaccinet: Kan man använda det levande försvagade influensavaccinet för alla barn?

Man bör inte vaccineras om man har en pågående infektion eller inflammation eller äter stora doser av inflammationshämmande medel eftersom vaccinet då har sämre effekt.

Mer om vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Vaccinerna mot säsongsinfluensa innehåller fyra olika sorters influensavirus. Information om det aktuella innehållet finns på sidan om vaccination mot influensa. Förutom influensavirus kan influensavacciner innehålla mycket små restmängder av substanser som används i tillverkningen, exempelvis äggproteiner (eftersom influensavacciner oftast tillverkas i hönsägg). Allt innehåll i ett vaccin som har en klinisk relevans redovisas i produktresuméerna som kan hittas genom att söka på läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets webbplats. Läkemedelsverkets publikation Information från Läkemedelsverket (2014), sidorna 20-26, innehåller också detaljerad information om de olika influensavaccinerna.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Nej, det finns inget kvicksilver eller tiomersal i något av de vacciner mot säsongsinfluensa som används i Sverige. Allt innehåll i ett vaccin redovisas i produktresuméerna som kan hittas på Läkemedelsverkets webbplats.

Innehållet i vaccin (lakemedelsverket.se)

Läs mer: Vilka vacciner innehåller kvicksilver och vad innebär det om vaccinet innehåller kvicksilver?

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Grupper som rekommenderas vaccination

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa till följande grupper:

 • personer 65 år eller äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Personer med vissa underliggande sjukdomar och tillstånd (se frågan Vilka grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa), gravida efter graviditetsvecka 12 och personer som är 65 år eller äldre har överlag en ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa och bör därför vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Risken för allvarlig sjukdom vid influensa är störst under senare delen av graviditeten och gravida rekommenderas därför vaccination efter graviditetsvecka 12 för att de ska få bästa möjliga skydd mot svår sjukdom. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

För gravida med underliggande kroniska sjukdomar är det extra viktigt att vaccineras mot influensa eftersom de har ytterligare förhöjd risk att bli svårt sjuka. Dessa personer rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 12.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Inför säsongen 2022-2023 har rekommendationerna för vaccination av gravida förändrats avseende graviditetsvecka. För gravida rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 (istället för som tidigare efter graviditetsvecka 16), av flera anledningar:

 • det finns god evidens om effekt och säkerhet för vaccinationen
 • det ökar möjligheten för flera gravida att få skydd under influensasäsongen
 • det blir enklare när rekommendationerna liknar dem om covid-vaccination av gravida.
Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Arbetsgivaren kan erbjuda personal vaccination mot säsongsinfluensa, men det kan inte vara tvingande. Arbetsgivaren kan erbjuda vaccination för att minska risken för smitta till sköra personer till exempel inom vård och omsorg, för att skydda arbetstagaren från sjukdom och för att minska sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Förebyggande åtgärder mot smittrisker (av.se)

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Det är viktigt att skydda vård- och omsorgspersonal genom vaccination eftersom det minskar smittrisken för alla personer som personalen tar hand om. Vaccination rekommenderas för all personal inom vård- och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (det vill säga, personer i riskgrupp).

Vaccination är särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccination bidrar också till en lägre sjukfrånvaro bland personalen.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som arbetar inom vård- och omsorg nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (det vill säga, personer i riskgrupp) vaccinerar sig. Vaccination är särskilt viktigt för de som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Upphandling och avtal mm

Lyssna

Regionerna beställer vaccin för riskgrupperna. Det är regioner och producenter som kommer överens om hur många doser som ska beställas.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Regionerna har ansvaret för upphandlingen av vacciner mot säsongsinfluensa. De samarbetar ofta i regionala grupperingar eller via samordnade nationella upphandlingar. Staten har ingen part i upphandlingen av vacciner mot säsongsinfluensa. Det enda undantaget är pandemivaccin där staten tagit över ansvaret.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndighetens rekommendationer riktar sig till alla aktörer men är inte bindande för vare sig regioner eller privata vaccinatörer.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Läkemedelstransporter och försäljning är hårt reglerade genom lagar och föreskrifter för att säkerställa att kvalitén på läkemedel/vacciner inte ändras under transporten. För kylvaror som vacciner är det extremt viktigt att transporten sker under en obruten kylkedja (temperaturkontrollerad logistik).

När väl influensadoser gått från distributören till en vaccinationsmottagning kan doserna inte flyttas direkt till en annan mottagning. Omfördelning av vaccindoser måste enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ske av den som har tillstånd att bedriva handel med läkemedel (partihandelstillstånd).

Privata aktörer kan vaccinera riskgrupperna om de är kvalificerade för detta och har möjlighet att ordna det praktiskt.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Omfördelning av vaccindoser kan ske om båda parter har partihandelstillstånd och regionernas avtal med vaccinleverantör tillåter detta.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

För doser som finns kvar hos en producent eller partihandlare i annat land gäller att producenten sköter en omfördelning till kund i Sverige (exempelvis ett eller flera regioner) genom sedvanliga procedurer för försäljning av vacciner. Om produkten inte har svensk märkning behöver dispens sökas hos Läkemedelsverket. För produkter som inte är godkända i Sverige gäller också för mottagande region att se till att det finns licens för försäljning av det hos Läkemedelsverket.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Brist på influensavaccin

Lyssna

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper innehåller prioriteringar vid vaccinbrist. Vid begränsad vaccintillgång bör vaccindoser reserveras för vaccination av riskgrupper. Rekommendationerna innehåller även en prioriteringsordning mellan riskgrupperna om sådan skulle behövas på grund av brist på vaccin.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Hösten 2022 erbjuds vaccination mot säsongsinfluensa först till personer i riskgrupp och till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa från 8 november till 4 december. Övriga personer kan vaccineras från 5 december 2022 framåt.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan