På denna sida finns frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund.

Sjukdomarna

1. Vad orsakar mässling, påssjuka och röda hund?

De tre sjukdomarna orsakas av virus. Mässling orsakas av morbillivirus, påssjuka av parotitvirus och röda hund av rubellavirus. Morbilli- och rubellavirus sprids via luften som droppar (aerosol). Parotitvirus finns i saliv och överförs som droppsmitta eller via direktkontakt.

2. Är mässling, påssjuka och röda hund farliga?

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation. Sjukdomen är en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer. I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000-5 000 insjuknade. Det senaste dödsfallet i mässling i Sverige var 2013 då en immunsupprimerad vuxen person avled till följd av encefalit orsakad av mässlingvirus. En annan komplikation, som är mycket sällsynt (1 per 100 000 insjuknade), är en degenererande hjärninflammation kallad subakut skleroserande panencefalit (SSPE) som ofrånkomligen leder till döden.

Påssjukevirus orsakar oftast inflammation av spottkörtlar, men kan även angripa testiklar, äggstockar och bukspottskörteln, samt orsaka hjärnhinneinflammation.

Om en kvinna infekteras av röda hund-virus under tidig graviditet (första trimestern) innebär detta en mycket hög risk - upp till 90 procent - för allvarliga fosterskador. Skadorna drabbar framförallt fostrets hjärta, hjärna, syn och hörsel.

3. Hur smittsamma är sjukdomarna?

Av de tre sjukdomarna är mässling mest smittsam. Man har beräknat att varje mässlingssjuk i genomsnitt smittar 15-18 andra, förutsatt att alla som den sjuke träffar på är mottagliga, det vill säga inte har haft sjukdomen förut eller är vaccinerade. Ett fall av påssjuka orsakar under samma förutsättningar 10-12 fall, och ett fall av röda hund 7-8 nya fall.

4. Hur många behöver vara immuna för att vi ska slippa mässling, påssjuka och medfödd röda hund?

För att sjukdomarna inte ska få fäste i befolkningen och orsaka återkommande epidemier krävs att 90-95 procent av befolkningen är immuna (skyddade), antingen genom vaccination eller genom att ha blivit smittade och haft sjukdomarna. Vaccination är det bästa och säkraste sättet att få immunitet, då man undviker sjukdom och eventuella komplikationer.

Förekomst av sjukdomarna idag

1. Är mässling, påssjuka och röda hund fortfarande ett problem i Sverige?

Fram till dess att det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) introducerades 1982 var sjukdomarna vanliga. Därefter sjönk antalet rapporterade fall kraftigt inom loppet av några år. Idag, över 30 år efter att MPR-vaccinationen infördes, är alla tre sjukdomarna ovanliga. Mässling och röda hund har helt eliminerats i Sverige, vilket innebär att virusen inte längre cirkulerar kontinuerligt inom landet.

Så länge vi har fungerande vaccinationsprogram löper man mindre risk att insjukna, eftersom sjukdomarna hålls borta. Slutar vi vaccinera så kommer sjukdomarna tillbaka och då blir även risken att insjukna i Sverige högre.

2. Föds det fortfarande barn med kongenital röda hund i Sverige?

Sedan 1985 år har två barn med kongenital (medfödd) röda hund fötts i Sverige, år 2011 respektive 2014. I båda fallen var mödrarna ovaccinerade och blev smittade utomlands.

Medan epidemierna fortfarande förekom ledde en säkerställd röda hund-infektion under graviditet till att många familjer valde att avsluta graviditeten med abort. I den senaste svenska epidemin 1978-80, då totalt 496 gravida smittades, valde 176 av kvinnorna att avsluta sin graviditet. Övriga 320 fullföljde sin graviditet och födde totalt 19 skadade barn.

3. Om vi har eliminerat mässling och röda hund, varför förekommer det fortfarande fall och utbrott?

Även om vi har eliminerat mässling och röda hund, genom en hög immunitet generellt i befolkningen, så finns det fortfarande personer som saknar immunitet eftersom de varken har haft sjukdomen eller vaccinerat sig. Om dessa exponeras för mässlingsviruset, t.ex. vid en utlandsresa, kan de insjukna. De kan sedan sprida viruset inom Sverige till andra utan immunitet. De flesta smittkedjor är dock korta, och utbrott med mer än fem personer är ovanliga (se figur). Om en smittsam person har många kontakter, t.ex. sitter länge i ett väntrum, eller bor i ett område där många saknar immunitet, blir risken för utbrott större. Utbrotten brukar dock sällan få spridning utanför området eller gruppen.

Figur. Antal fall inom svenska utbrott av mässling 2007 - 30 juni 2017

Diagram över antal utbrott i Sverige och antal fall inom respektive utbrott

4. Vilka riskerar att smittas av mässling och röda hund?

Alla som inte har skydd mot mässling och röda hund, genom vaccination eller genom att ha haft sjukdomarna, riskerar att smittas vid kontakt med någon som är sjuk.

Eftersom sjukdomarna fortfarande förekommer i olika delar av världen är det viktigt att personer som reser utomlands är vaccinerade. Även i Sverige riskerar man att smittas av någon som smittats utomlands, även om denna risk är låg.

5. Vad händer om färre barn blir MPR-vaccinerade i vårt land?

Eftersom mässling är mest smittsam av de tre sjukdomarna, så ökar troligen först antalet mässlingsfall varje år, och senare även antalet fall av påssjuka eller röda hund. Efter 5-10 år kan det uppstå större epidemier av mässling hos mottagliga individer.

Ett exempel på vad som kan hända om färre barn vaccineras kommer från Storbritannien. På grund av en nedgång i vaccinationstäckningen där runt millennieskiftet ökade antalet mässlingsfall kraftigt i landet och sjukdomen fick fäste i befolkningen igen. Detsamma skulle kunna hända i Sverige.

6. Finns det några grupper som blir extra utsatta om större mässlingsepidemier skulle uppträda i vårt land?

Ja, barn och vuxna som har medfödd eller förvärvad immunbrist, till exempel cancerpatienter under behandling med cellgifter, transplanterade patienter och andra patienter med kroniska sjukdomar som får immunsupprimerande behandling. Dessa individer kan inte vaccineras med MPR-vaccin, eftersom vaccinet innehåller levande försvagade virusstammar, och löper därmed en hög risk både att bli smittade och drabbas av allvarliga komplikationer.

Barn som är för unga att vaccineras skulle också löpa en större risk att insjukna om mässlingsepidemier åter blev vanliga. Eftersom risken att få allvarlig sjukdom, och även att få allvarliga sena komplikationer till följd av mässling är större bland spädbarn, är det extra viktigt att skydda dem genom att hålla landet fritt från mässling.

7. Hur mycket mässling, påssjuka och röda hund finns det idag i Europa och i resten av världen?

Alla tre sjukdomarna förekommer fortfarande såväl i Europa som i resten av världen. Förekomsten i länder där vaccin ingår i vaccinationsprogrammet beror på när vaccinationsprogrammet startade och hur många som valt att vaccinera sig. Länder med låg vaccinationstäckning drabbas av större epidemier.

Enligt WHO rapporterades över 250 000 fall av mässling i världen under 2015, men underrapporteringen är stor. WHO uppskattar att närmare 10 miljoner personer insjuknade det året och att mer än 134 000 personer dog som en följd av en mässlingsinfektion.

Även i Europa kan mässling orsaka många sjukdomsfall. I ett stort utbrott i Frankrike 2008-2011 rapporterades över 22 000 fall. Nästan 5 000 patienter lades in på sjukhus och tio dog. I Holland insjuknade 2013-2014 över 2 600 personer i ett område där många av religiösa skäl valt bort vaccination, 182 barn lades in på sjukhus och ett barn dog. I ett utbrott i Rumänien 2016-2017 har flera personer dött, varav ett antal spädbarn som var för unga för att vaccineras.

Mindre epidemier av påssjuka har setts under de senaste åren i några länder i Europa och i USA. Många av de insjuknade är unga vuxna i högskoleålder. Under ett utbrott i Bosnien-Hercegovina 2010-2012 rapporterades över 7 800 fall. Majoriteten av de insjuknade var i åldern 15-19 år, en grupp som missat vaccinationer under och efter Bosnienkriget på 1990-talet. Under 2016 rapporterades över 5 000 fall av påssjuka i USA.

I ett utbrott av röda hund i Rumänien 2011-2012 rapporterades drygt 20 000 fall och 22 bekräftade fall av medfödd röda hund. I Polen insjuknade 38 000 personer under 2013, de flesta var unga män som inte vaccinerats på grund av att röda hund-vaccin tidigare bara getts till flickor.

Rekommendationer för olika vaccinationer

1. Vem rekommenderas vaccination mot mässling?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling. Alla barn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vuxna bör särskilt se över sitt behov av vaccinationer inför utlandsresor. Läs mer om rekommendationer för vaccination här.

2. Hur gör jag om jag vill komplettera mitt skydd mot mässling?

Vänd dig till 1177, din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning för att få veta var du kan vaccinera dig.

3. Jag arbetar inom hälso- och sjukvården. Bör jag se över mitt skydd mot mässling?

Din arbetsgivare ansvarar för att bedöma risken att smittas av sjukdomar i arbetet och vid behov erbjuda vaccination. Risken att bli smittad av mässling är generellt sett högre för hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med den allmänna befolkningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling. Läs mer om rekommendationer för vaccination här.

4. Jag är arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. Hur ser mitt ansvar ut när det gäller att erbjuda skydd mot mässling?

Som arbetsgivare ansvarar du för att bedöma risken att smittas av sjukdomar i arbetet och vid behov förebygga sådana risker, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker (AFS 2005:1). Vid risk att smittas av mässling kan det exempelvis bli aktuellt att erbjuda anställda vaccination. Hos Arbetsmiljöverket finns mer information om arbetsgivaransvaret.

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

1. Finns det olika sorters MPR-vaccin?

Det finns idag två registrerade likvärdiga MPR-vacciner i Sverige.

2. Vad innehåller MPR-vaccin?

MPR-vaccin innehåller levande försvagade virusstammar av mässlings-, påssjuke- och röda hundvirus, samt hjälpämnen som aminosyror och sockerföreningar. Spårämnen av antibiotika kan förekomma. MPR-vaccin innehåller inte tiomersal.

Du kan läsa mer om innehållet i vacciner och tillverkningsprocessen hos Läkemedelsverket.

3. Hur fungerar MPR-vaccin?

Efter injektionen förökar sig viruspartiklarna. Eftersom viruspartiklarna är försvagade leder detta till en symtomlös eller mycket lindrig infektion. Kroppens immunförsvar reagerar på infektionen och producerar antikroppar som neutraliserar viruspartiklarna. Samtidigt lär sig immunförsvaret att känna igen dessa typer av virus och ett immunologiskt minne utvecklas, så att kroppen kan reagera snabbt om den stöter på samma virus igen.

Mängden virus i en dos av vaccinet har noga prövats ut för att ge så lite symtom som möjligt i samband med vaccinationen men ett så gott långsiktigt skydd som möjligt.

4. Kan någon som nyligen vaccinerats sprida de levande försvagade vaccinstammarna?

Nej, en MPR-vaccinerad individ kan inte överföra virus till en annan individ.

5. Hur väl skyddar MPR-vaccin?

MPR-vaccin är mycket effektivt. En dos MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 93-95 procent av alla vaccinerade individer. Två doser MPR-vaccin ger skydd hos cirka 97-99 procent av de vaccinerade och krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna.

6. Varför behövs två doser MPR-vaccin när det är så effektivt?

En dos MPR-vaccin ger cirka 95 procent av alla vaccinerade individer skydd mot sjukdomarna. Det finns dock individer som trots vaccination inte får skydd. Den andra dosen ges för att dessa ska få en ny chans.

Den andra dosen gör också att ett långvarigt skydd upprättas. Eftersom mässling, påssjuka och röda hund numera är så sällsynta i Sverige kan skyddet nämligen inte förstärkas genom att man utsätts för virus i omgivningen.

7. Kan man bli sjuk om man är vaccinerad?

Ja, eftersom vaccinen inte är 100 procent effektiva så finns det en risk att bli sjuk även om man är vaccinerad. Risken att insjukna är dock mycket liten efter två doser, 97-99% av alla som fått två doser av mässlingsvaccin är skyddade mot sjukdomen.

8. Varför ger man MPR-vaccinationen i en enda spruta?

Det viktigaste sk��let till utvecklingen av kombinationsvacciner är att det minskar antalet injektioner. Alla vacciner har från början tagits fram som enskilda vacciner, och därefter har man utarbetat kombinationsvacciner. Detsamma gäller till exempel vaccin mot difteri och stelkramp eller kombinerat vaccin mot hepatit A och B.

Kraven för godkännande av kombinationsvacciner är desamma som för enskilda vacciner, det vill säga en kombination får inte ge sämre skydd eller mer biverkningar.

9. Kan den som vill få separata vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund istället för MPR-vaccin?

Nej. För närvarande finns det inte separata vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund tillgängliga i Sverige. Man har visat att kombinationsvacciner är lika effektiva och säkra som de enskilda vaccinerna var. Immunförsvaret har en mycket god förmåga att ta hand om flera agens samtidigt.

10. Hur väl har MPR-vaccin testats?

Vacciner är bland de säkraste typerna av läkemedel som har utvecklats. Säkerhetskraven är mycket höga eftersom vaccin ges till friska individer. Vacciner har först testats i kliniska studier och sedan introduktionen i vaccinationsprogram har vaccinernas effekt och säkerhet följts över tid.

Vaccin mot mässling och röda hund har funnits och använts sedan 1960-talet och getts till många miljoner individer. Kombinerade vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) utvecklades under 1970-talet och har ingått i det svenska vaccinationsprogrammet för barn sedan 1982.

Biverkningar

1. Vilka är de vanligaste biverkningarna efter MPR-vaccination?

De vanligaste biverkningarna efter MPR-vaccination är rodnad och smärta på injektionsstället samt feber. Ett blekt utslag 7-12 dagar efter vaccination förekommer hos 5-10 procent. Enstaka personer kan få övergående lindrig ledvärk eller en kortvarig förstoring av lymfkörtlar.

2. Kan man få mässling av vaccinet?

Eftersom MPR-vaccinet innehåller levande men försvagade virusstammar så kan det orsaka en försvagad form av sjukdomarna. Besvären brukar vara lindriga och gå över på några dagar. Även om mässlingsliknande symtom uppträder kan man inte smitta andra. Denna reaktion är mycket mildare än symtomen vid en infektion av mässling.

3. Förekommer hjärninflammation efter MPR-vaccination?

Det har rapporterats om fall där hjärninflammation har förekommit efter vaccination med MPR-vaccin. Det har däremot inte kunnat säkerställas om dessa fall har varit orsakade av vaccinvirus. Hjärninflammationen kan ha haft andra orsaker än vaccinationen. Frekvensen har angivits till ett fall per en miljon vaccinerade (1 på 1 000 000).

Risken att få hjärninflammation i samband med att man insjuknar i sjukdomarna är betydligt högre. Risken vid infektion med mässling är 1 på 1 000 fall, vid påssjuka 2–4 på 1 000 fall, och vid röda hund cirka 0,2 på 1 000 fall.

4. Finns det några andra sällsynta biverkningar?

Allvarliga biverkningar efter MPR-vaccination är mycket ovanliga. Av dem som får feber kan enstaka barn drabbas av en feberkramp. Det inträffar i så fall vanligen i samband med en snabb temperaturstegring. I mycket sällsynta fall kan ett barn drabbas av tillfällig trombocytopeni (lågt antal blodplättar) efter MPR-vaccination.

Allvarliga allergiska biverkningar i form av astma, nässelutslag och allergisk chock är också mycket sällsynta. Allergisk chock har förekommit, men det rör sig om färre än ett fall per en miljon vaccinerade.

Sammantaget är det betydligt säkrare att vaccinera sig eller sitt barn, än att få sjukdomarna.

5. Kan påssjukevirus i MPR-vaccinet orsaka testikelinflammation och sterilitet hos pojkar?

Nej, varken testikelinflammation eller sterilitet har rapporterats efter MPR-vaccination. De virusstammar som ingår i MPR-vaccinet är försvagade. Om pojkar däremot smittas av påssjuka efter pubertetsstart kan de få testikelinflammation. Sterilitet efter påssjuka är dock ovanligt.

6. Kan MPR-vaccin orsaka kronisk tarmsjukdom och autism?

Nej. I bland annat Danmark, Finland och USA har det gjorts stora epidemiologiska studier där man har jämfört förekomsten av autism och kronisk tarmsjukdom före och efter införandet av MPR-vaccination i respektive land. Inte i någon studie har man hittat något samband mellan vaccinationen och utveckling av någon av sjukdomarna. Världshälsoorganisationen (WHO) har också utrett frågan.

7. Varför har MPR-vaccin misstänkts för att orsaka autism?

Frågan väcktes 1998 av en engelsk forskargrupp genom publiceringen av en vetenskaplig artikel och väckte stort medialt intresse. Artikeln drogs sedan tillbaka av tidskriften eftersom urvalet till studien bland annat inte hade varit vetenskapligt korrekt.

Tecken på autism brukar ofta uppträda omkring den ålder då MPR-vaccination rekommenderas. Detta tidssamband kan också göra att man tror att det finns en koppling, men flera stora studier har alltså visat att det inte finns något orsakssamband.

Den ökning av autism som bland annat sågs i USA under samma period som MPR-vaccin introducerades berodde bland annat på att mer precisa diagnoskriterier infördes då och att kännedomen om autism ökade.

Vaccinationsprogrammet

1. När erbjuds MPR-vaccination?

I Sverige erbjuds MPR-vaccinet vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2.

I en del andra länder ges första dosen mellan 12-15 månaders ålder och andra dosen mellan 3-6 års ålder. I länder där mässling fortfarande är en vanlig sjukdom ges den första MPR-dosen vid 9-12 månaders ålder, vilket ger ett tidigare men inte lika säkert skydd.

2. Varför ges första dosen av MPR-vaccinet först vid 18 månaders ålder i Sverige?

De flesta mödrar har antikroppar mot mässling, påssjuka och röda hund i sitt blod. Antikroppar förs över till barnet via moderkakan och ger ett visst skydd mot infektion under de första levnadsmånaderna. Om vaccinet ges för tidigt slås de försvagade viruspartiklarna i vaccinet ut av antikropparna och vaccinet får därmed sämre effekt.

Att just 18 månader valdes berodde mycket på verksamheten vid landets barnavårdscentraler. Vid 12 månaders ålder ges sista dosen av spädbarnsårets vacciner, och sen ville man vänta till nästa lämpliga besökstillfälle, som när MPR-vaccin infördes var schemalagt till 18 månaders ålder.

3. Behöver man tidigarelägga vaccinationen om man ska resa utomlands?

Utomlands är risken att smittas av särskilt mässling och röda hund större än i Sverige. Inför utlandsresor rekommenderas därför vaccination från 9 månaders ålder. På speciell indikation (till exempel vid resa till område med pågående utbrott, då risken är mycket stor att barnet kan smittas) kan läkare ordinera vaccin redan från 6 månaders ålder genom så kallad off label användning.

Om barn vaccineras före 12 månaders ålder finns det risk att vaccinationen får sämre effekt. Doser givna före 12 månaders ålder räknas därför inte inom vaccinationsprogrammet för barn. Barn som vaccinerats före 12 månaders ålder ska därför erbjudas den ordinarie dosen MPR-vaccin vid 18 månaders ålder.

4. Kan man skjuta upp den första MPR-vaccinationen tills barnen är lite äldre?

Ja, alla vaccinationer är frivilliga, men en senarelagd vaccination innebär att det enskilda barnet är mottagligt för mässling, påssjuka och röda hund under en längre del av sitt liv. Det riskerar då att insjukna i samband med en utlandsresa eller om det uppstår smittspridning i Sverige.

5. Vad händer om man avstår helt från MPR-vaccination?

Den som inte vaccineras löper en risk att bli smittad, särskilt vid utlandsresor, vilket dels innebär att man riskerar att bli sjuk och få allvarliga komplikationer, och dels att man kan sprida smitta till andra. Om man insjuknar i vuxen ålder är det vanligt att sjukdomsförloppet blir svårare.

6. Om ett skolbarn endast fått en MPR-vaccination tidigare i ett annat land – behöver man då ge ytterligare en dos i skolan?

Ja, alla rekommenderas två doser av MPR-vaccin.

Om barnet fick den första dosen MPR-vaccin före 12 månaders ålder, bör barnet betraktas som ovaccinerat, och erbjudas två doser MPR-vaccin med minst 4 veckors intervall.

7. Varför vaccineras flickor mot påssjuka då det är pojkar som kan bli sterila, och varför vaccineras pojkar mot röda hund då det är gravida kvinnor som ska undvika denna infektion?

Den effekt man uppnår med ett vaccinationsprogram är en kombination av två faktorer, dels den skyddseffekt vaccinet ger den enskilda individen, och dels hur många som vaccineras. Ju fler som är vaccinerade, desto färre blir det kvar som kan sprida smitta och till slut upphör sjukdomen att cirkulera.

Om vi bara vaccinerade den ena halvan av befolkningen så skulle detta få två effekter. Dels skulle det bli kvar några oskyddade pojkar som kunde smittas av påssjuka och några oskyddade flickor som löper risk att smittas av röda hund under en graviditet som vuxna, eftersom alla inte blir vaccinerade och vaccinerna inte är hundraprocentigt skyddande. Dessutom skulle sjukdomarna fortsätta att cirkulera i den andra halvan, och risken att smittas för de som saknar skydd skulle kvarstå.

Inför vaccination

1. Kan MPR-vaccination ges trots att barnet fortfarande ammar?

Ja, antikroppar i bröstmjölk påverkar inte effekten av MPR-vaccinationen.

2. Kan MPR-vaccin ges till äggallergiker?

Ja. Även om mässlings- och påssjukevirus odlas fram på ägg innehåller vaccinet inte tillräcklig mängd äggprotein för att framkalla överkänslighetsreaktioner. Barn som har en mycket svår äggallergi eller som av annan anledning reagerat med allvarlig allergisk chock ska remitteras till barnklinik för ställningstagande till vaccination under övervakning. Barn med äggallergi kan annars regelmässigt MPR-vaccineras på BVC eller i skolan. Vid tveksamhet bör barnläkare tillfrågas.

3. Hur lång tid efter tuberkulintest (PPD) kan man ge MPR-vaccin?

MPR-vaccin, som innehåller levande försvagade virusstammar, kan försvaga tuberkulinreaktionen. Om man givit MPR-vaccin bör man vänta en månad med att sätta PPD. Om PPD givits först kan MPR-vaccin ges när hudtestreaktionen utvärderas (vanligtvis på tredje dagen efter det att tuberkulintestet satts).

4. Hur lång tid efter en blodtransfusion kan man ge MPR-vaccin?

Blod, plasma och gammaglobulinpreparat innehåller antikroppar mot mässling, påssjuka och röda hund. Därför bör man vänta tre månader innan MPR-vaccin ges för att vaccinet ska ge full effekt.

5. Ska MPR-vaccination ges intramuskulärt eller subkutant?

MPR-vaccination kan ges antingen subkutant (under huden) eller intramuskulärt (i muskeln). Båda metoderna är säkra och ger en god immunitet.

6. Om vaccinationsstatus är oklar, behöver man kontrollera antikroppsnivåer innan vaccination?

Nej. En serologisk undersökning inför vaccination behövs inte. Om personen redan har antikroppar mot någon eller flera av sjukdomarna när denne vaccineras kommer immunförsvaret att neutralisera viruset i vaccinet.

7. Hur ska kvinnor veta om de saknar skydd mot röda hund och behöver vaccinera sig?

De flesta gravida kvinnor i Sverige erbjuds provtagning för bestämning av antikroppar mot röda hundvirus. Syftet är att fånga upp dem som inte haft sjukdomen och inte blivit vaccinerade, och dem som trots vaccination saknar antikroppar. Ungefär 2-5 procent saknar antikroppar och erbjuds vaccination efter graviditet.

8. Med vilket vaccin vaccinerar man kvinnor som saknar skydd mot röda hund efter test i samband med graviditet?

Efter att barnet är fött ger man MPR-vaccin till kvinnor som funnits sakna skydd mot röda hund. Det har tidigare funnits ett vaccin mot enbart röda hund men detta saluförs inte längre i Sverige.