Frågor och svar om vaccination mot pneumokockinfektion

Lyssna

Frågor och svar kring pneumokockinfektion är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om pneumokocker

Lyssna

Pneumokocker är bakterier (Streptococcus pneumoniae) som kan ingå i den normala bakteriefloran utan att orsaka sjukdom, men som också kan orsaka både lindrigare infektioner och mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar.

När en bakteriell infektion uppträder som en komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till en influensainfektion) är det oftast pneumokocker som är orsaken.

Läs mer om pneumokocker här:

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Pneumokocker förekommer i näsa och svalg och sprids genom kontakt med sekret från de övre luftvägarna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det vanligaste är att pneumokocker koloniserar slemhinnan i de övre luftvägarna utan att ge några symtom.

Pneumokocker kan däremot också orsaka lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De är den vanligaste orsaken till sådana bakteriella luftvägsinfektioner.

Pneumokocker är också en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Allvarlig pneumokocksjukdom kan leda till bestående hörselskador eller hjärnskador.

Pneumockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Barn under två år, och barn med vissa sjukdomar (till exempel sickelcellanemi, kronisk hjärt- eller lungsjukdom) löper större risk än andra barn att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

Även vuxna med vissa sjukdomar och äldre personer löper större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Pneumokocker ingår i den normala bakteriefloran i näs-svalgrummet (nasopharynx) och uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas i förskolan är bärare av pneumokocker. Eftersom bärarskap av pneumokocker är vanligast förekommande hos småbarn, och dessa ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus, sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern. Framför allt sker detta i förskolemiljöer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens har ökat något bland pneumokocker.

Här hittar du statistik om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin:

Pneumokockinfektion med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Genom att vaccinera sig kan man minska risken att drabbas av pneumokockinfektion.

Läs mer om vilka pneumokockvacciner som finns och vilka som rekommenderas vaccination:

Vaccin mot pneumokockinfektion

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Vaccination mot pneumokocker

Lyssna

Spädbarn erbjuds vaccination genom barnvaccinationsprogrammet. Kompletterande vaccinationer ska erbjudas till tidigare ovaccinerade barn upp till sex års ålder.

Från och med den 1 december 2022 ska vuxna och barn över två år med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd också erbjudas vaccination genom det nya vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper. Vaccination mot pneumokocker ska också erbjudas till alla det år de fyller 75 år.

Ytterligare några grupper rekommenderas att vaccinera sig mot pneumokocker. Regionerna kan välja att erbjuda dessa vaccinationer kostnadsfritt. Det år man fyller 75 år har man rätt till kostnadsfri vaccination.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, pneumokocker är bara en av många möjliga orsaker till lunginflammation. Vaccinationen skyddar bara mot lunginflammation orsakad av just pneumokocker. Det finns dessutom många olika typer av pneumokocker, och vaccinerna skyddar bara mot en del typer, de som är vanligast.

Läs mer om de olika vaccinerna som finns mot pneumokockinfektioner här:

Vaccin mot pneumokockinfektion

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. När flera vacciner tas samtidigt finns en risk för mer uttalade, men ofarliga, biverkningar, tex feber. För särskilt sköra personer kan detta vara jobbigt och därför ofta ett skäl för dessa att sprida vaccinationerna på flera tillfällen. Vaccinets skyddseffekt försämras inte av att flera vacciner tas samtidigt.

Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inget bestämt intervall som måste gå mellan vaccinationerna när de fördelas på olika tillfällen. Eventuella biverkningar från den föregående vaccinationen bör ha klingat av helt innan nästa vaccinationstillfälle och många vaccinationsmottagningar tillämpar ett intervall på minst 1-2 veckor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Man kan vaccinera sig mot pneumokocker även om man inte tillhör en riskgrupp, men nyttan är inte lika stor som för personer i riskgrupperna och man kommer att få betala för vaccinationen själv.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Vaccinationsprogram för riskgrupper

Lyssna

Pneumokocker kan orsaka flera olika allvarliga sjukdomar. Personer med vissa sjukdomar och tillstånd och äldre personer har högre risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom. Folkhälsomyndigheten har bedömt att ett vaccinationsprogram för riskgrupper vore en bra folkhälsoinsats för att minska sjukdomsbördan i dessa grupper. Dessutom bedömdes ett sådant program uppfylla smittskyddslagens krav på att ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. Regeringen beslutade i januari 2022 att införa ett vaccinationsprogram mot pneumokocker.

Läs mer på vår webbplats om utredningarna som föregick programmet:

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Samma grupper kommer att rekommenderas vaccination mot pneumokocker som tidigare, men i och med det nya vaccinationsprogrammet kommer regionerna bli skyldiga att erbjuda riskgrupperna som omfattas av vaccinationsprogrammet denna vaccination. Därigenom säkerställs att personer i de medicinska riskgrupperna erbjuds vaccinationen på ett jämlikt sätt i hela landet och att alla erbjuds vaccination vid 75 års ålder. Dessutom blir vaccinationerna som ges inom vaccinationsprogrammet kostnadsfria för den som vaccineras, oavsett var man bor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det nya vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper omfattar de medicinska riskgrupper som listas i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF 2022:55). Dessutom ska vaccination mot pneumokocker erbjudas till alla födda 1947 och senare det år de fyller 75 år.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer födda 1947 eller senare omfattas av vaccinationsprogrammet mot pneumokocksjukdom. Det betyder att de har rätt till kostnadsfri vaccination även vid ett senare tillfälle.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, det finns inte någon övre åldersgräns för vaccination mot pneumokocker och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinationen till alla som är 65 år och äldre.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, risken för allvarlig sjukdom ökar med åldern och Folkhälsomyndigheten har i samråd med regionerna bedömt att det är lämpligt att även fortsättningsvis rekommendera vaccination från 65 års ålder.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Registrering av vaccinationer

Lyssna

Alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram, samt vaccinationer mot covid-19, ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

För vaccination mot pneumokocker innebär det alla vaccinationer givna från och med den 1 december 2022 till personer i grupper som listas i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF 2022:55).

Läs mer och hitta stöd för rapportering här: Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Registrets reglering möjliggör bara registrering av vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram, samt vaccinationer mot covid-19.

Läs mer: Frågor och svar om det nationella vaccinationsregistret

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret används för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccinationsprogram.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan