Frågor och svar om vaccination mot kikhosta

Lyssna

Frågor och svar om kikhosta är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården som vägledning i det dagliga arbetet, men kan även vara till nytta för föräldrar och andra intresserade.

Kikhosta

Lyssna

Kikhosta är en väldigt smittsam luftvägsinfektion som ger en långvarig och besvärlig hosta. För små barn kan kikhosta vara en mycket allvarlig och ibland livshotande sjukdom.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, kikhosta finns i Sverige men sjukdomen är relativt ovanlig bland små barn idag tack vare att många väljer att vaccinera sig och sina barn.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Under åren 2014-2019 rapporterades cirka 600-800 fall per år. 2020-2022 rapporterades få fall av kikhosta. Den minskade förekomsten talar för att smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin även minskade spridningen av andra luftvägsinfektioner. Tidigare erfarenheter visar att förekomsten av kikhosta går i cykler och att en period med lägre förekomst av kikhosta kan följas av en period med ökad förekomst.

Kikhosta – sjukdomsstatistik

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, kikhosta kan vara livshotande. Men antalet personer som dör i kikhosta har kraftigt minskat sedan allmän vaccination mot sjukdomen återinfördes 1996. Under 2014 och 2015 dog tre spädbarn av kikhosta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Skyddet från vaccinationen minskar gradvis efter cirka fem år. Immuniteten som du får efter att ha haft sjukdomen minskar över tid och finns kvar i cirka 15 år. Du kan därför få kikhosta trots att du är vaccinerad eller har haft sjukdomen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Barn erbjuds vaccination mot kikhosta hos BVC vid flera tillfällen. Vuxna som vill vaccinera sig mot kikhosta kan vända sig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Vuxna rekommenderas att se över sitt skydd av vaccinationer i samband med till exempel graviditet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinationen mot kikhosta infördes första gången i det svenska vaccinationsprogrammet för barn under 1950-talet. 1978 såg man att skyddet mot kikhosta genom vaccinationen sjönk. Man såg också misstänkta reaktioner av det vaccin som användes då. Det gjorde att man beslöt att ta bort kikhosta ur det allmänna vaccinationsprogrammet. Då ökade antalet fall igen.

Vaccinationen mot kikhosta i sin nuvarande form ges till barn sedan 1996. De vacciner som används idag är så kallade acellulära kikhostevacciner (aP) som innebär att en eller flera renade beståndsdelar från kikhostebakterien används i vaccinet.

Mellan 1979 och 1995 erbjöds en del barn vaccination mot kikhosta inom ramen för forskningsprojekt om kikhosta (framför allt under åren 1986 och 1991–1994), eller vaccinerades på föräldrarnas initiativ. Därmed vaccinerades ungefär 60 procent av 1990-talets barn i Göteborgsområdet. I resten av landet vaccinerades betydligt färre barn under samma period.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Såhär kan du skydda ditt barn från kikhosta:

  • Vaccinera dig och ditt barn mot kikhosta. Det är det mest effektiva skyddet mot sjukdomen.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Undvik att låta små barn träffa personer utanför familjen som har hosta eller andra symtom på en luftvägsinfektion.

För att skydda de nyfödda barnen fram tills att de kan vaccineras mot kikhosta rekommenderas gravida att vaccinera sig mot kikhosta. Antikroppar förs då över till barnet under graviditeten och ger ett skydd mot sjukdomen under barnets första tid i livet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kikhosta är mycket smittsamt och sprids via små vätskedroppar när en sjuk person hostar. Kikhostebakterien kan överleva utanför kroppen i flera dagar. Den som är vaccinerad mot kikhosta kan smittas, men blir lindrigare sjuk än den som inte är vaccinerad.

Sjukdomen kan ge relativt milda symptom hos en del, till exempel hos vuxna och hos dem som är vaccinerade. Det kan därför vara svårt att upptäcka och diagnosticera kikhosta, vilket gör att sjukdomen kan spridas vidare och göra att små barn och personer som inte är vaccinerade blir allvarligt sjuka.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Små barn erbjuds vaccinationen mot kikhosta hos BVC. Om barnet är i skolåldern erbjuds vaccinationerna hos elevhälsan. Vaccinationen är gratis.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om ditt barn är under sex månader och har träffat någon med kikhosta ska du söka vård samma dag, oavsett om barnet är vaccinerat eller inte. Du bör alltid kontakta 1177 innan ni kommer till en akutmottagning eller vårdcentral om du misstänker att ditt barn har kikhosta. Personalen på plats kan behöva förbereda besöket så att inte smittan spridas till andra personer i till exempel väntrummet. Om ditt barn är allvarligt sjukt ska du söka vård direkt. Vid en nödsituation ska du ringa 112.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Du rekommenderas att se över ditt vaccinationsskydd i samband med att du till exempel blir gravid. Vuxna som vill vaccinera sig mot kikhosta kan vända sig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida vaccinerar sig mot kikhosta för att skydda barnet mot sjukdomen under tiden som nyfödd. Genom vaccinationen bildas en hög nivå av skyddande antikroppar som överförs till barnet. Då skyddas barnet mot kikhosta efter födseln fram till vaccinationen mot kikhosta vid tre månaders ålder. Det vaccin som ges mot kikhosta är kombinationsvaccin som också skyddar mot difteri och stelkramp.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinationen av gravida är till för att ge spädbarnet skydd mot kikhosta genom att antikroppar överförs till barnet under graviditeten. Skyddet som förs över till barnet finns kvar en begränsad tid och behöver fyllas på för att ge samma skydd vid varje graviditet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Vaccinationen mot kikhosta under graviditeten skyddar både dig och barnet mot sjukdomen. När barnet är tre månader erbjuds barnet vaccination mot kikhosta på BVC. Vaccinationen ger inte ett hundraprocentigt skydd, och skyddet avtar med tiden. Därför rekommenderas du som är gravid att vaccinera dig mot kikhosta under varje graviditet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla barn i Sverige rekommenderas att ta de vacciner som erbjuds av BVC och inom elevhälsan. Då har de ett bra skydd mot kikhosta och behöver inget ytterligare skydd genom vaccination. Det finns inga särskilda rekommendationer för vuxna som bor tillsammans med en gravid person för att skydda mot kikhosta. Det är viktigt att personer som träffar den gravida är observanta på symtom som kan vara kikhosta för att inte riskera att sprida smittan vidare till den gravida. Den som misstänker kikhosta ska söka vård för att få veta om det är kikhosta och i så fall snabbt få behandling.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I de flesta fall går det bra för gravida att ta två av dessa vacciner vid samma vaccinationstillfälle. Att vaccinera med tre vaccin samtidigt bör undvikas under graviditet. När flera vacciner tas samtidigt finns en risk för mer uttalade, men ofarliga, biverkningar, till exempel feber. Detta kan bli särskilt ansträngande för gravida och därför ofta ett skäl till att sprida vaccinationerna på flera tillfällen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inget bestämt intervall som måste gå mellan vaccinationerna när de fördelas på olika tillfällen. Eventuella biverkningar från den föregående vaccinationen bör ha klingat av helt innan nästa vaccinationstillfälle och många vaccinationsmottagningar tillämpar ett intervall på minst 1-2 veckor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan