Om rotavirus

 • Vad är rotavirusinfektion?

  Rotavirusinfektion är den vanligaste mag-tarminfektionen hos små barn. Sjukdomen kan vara väldigt ansträngande för barnet som drabbas. Barn som är yngre än 2 år har störst risk att bli mycket sjuka och få komplikationer.

 • Hur visar sig en rotavirusinfektion?

  Barnet har kräkningar, feber och vattentunna diarréer som kommer ofta. Symtomen varar normalt mellan 5 och 8 dagar.

 • Är rotavirusinfektion vanligt?

  Ja, rotavirusinfektion är väldigt vanligt. Nästan alla barn har fått sjukdomen före 5 års ålder i Sverige. Sjukdomen är vanligast hos barn som är mellan 6 och 36 månader gamla. Infektionen är vanligast i februari och mars.

 • Är rotavirusinfektion farligt?

  Sjukdomen går över utan komplikationer hos de flesta barn. Några barn får intensiva kräkningar och diarréer som gör att barnet blir uttorkat. Enstaka barn kan få saltrubbningar, kramper eller hjärninflammation. Det är mycket ovanligt att barn dör till följd av rotavirusinfektion i Sverige. En svår rotavirusinfektion kan behöva behandlas på sjukhus.

 • Hur smittar rotavirus?

  Rotavirus sprids mellan människor och det är lätt att bli smittad. Viruset utsöndras i det smittade barnets avföring innan, under och efter sjukdomsperioden. Ett vanligt sätt att bli smittad är att barnet tagit i en leksak eller i något annat där viruset finns, och sedan stoppat handen i munnen.

 • Vad kan jag göra för att skydda mitt barn från att bli sjukt?

  Det är viktigt att tvätta händerna noga innan mat och efter blöjbyten och toalettbesök för att försöka undvika smitta. Vaccination är det mest effektiva sättet att undvika att ditt barn blir sjukt.

 • Mitt barn har haft rotavirusinfektion. Är det skyddat mot sjukdomen nu?

  Man kan smittas och bli sjuk flera gånger, men man blir sjukast första gången.

Om vaccination mot rotavirus

 • Vilka vacciner finns mot rotavirus?

  Det finns två vacciner mot rotavirus, båda är godkända sedan 2006. Vaccinerna består av levande försvagat virus.

 • Hur välbeprövat är vacciner mot rotavirus?

  Över hälften av alla barn i världen vaccineras med något av de båda vaccinerna. 99 länder har rotavirusvaccin i sina nationella vaccinationsprogram. Cirka 300 miljoner doser har getts i världen.

 • Hur effektivt är rotavirusvaccinet?

  Rotavirusvaccinet är effektivt. Det skyddar till över 90 procent mot allvarlig infektion. Antalet barn som fått magsjuka från rotavirus har minskat rejält i länder som har rotavirusvaccin i sina vaccinationsprogram. Vaccination av spädbarn skyddar till viss del även föräldrar, syskon och andra personer som finns i barnets närhet, genom så kallad flockimmunitet.

 • Finns det biverkningar?

  Liksom alla läkemedel kan vaccinet ge biverkningar. De flesta barn kommer inte att få några symtom alls. Några barn får övergående lös avföring och eventuellt magont. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är att tarmen kommer i kläm, så kallad tarminvagination. Barnet får då ofta mycket ont. Risken uppskattas till 1–6 fall per 100 000 vaccinerade barn, utöver de fall av tarminvagination som förekommer naturligt, utan vaccination.

 • Hur långt efter vaccination kan biverkningar uppstå?

  Uppkomsten av biverkningar kan variera. Biverkningar i form av lös avföring och magont är övergående, och kan uppstå efter ett par dagar efter vaccinationen. Några studier har visat en liten riskökning för tarminvagination inom en vecka efter vaccination mot rotavirus.

 • Hur och när ges vaccinet?

  Vaccination mot rotavirus ges som droppar i munnen i 2 eller 3 doser. Första dosen ges när barnet är 6 veckor och andra dosen när barnet är 3 månader.

 • Varför får vaccination inte påbörjas efter 12 veckors ålder?

  Rotavirussjukdomen är svårast för barn som är 6–24 månader gamla. Därför ska vaccinet ges tidigt. Efter 12 veckor ökar risken för tarminvagination, och därför ska vaccination inte påbörjas när barnet är äldre än 12 veckor.

 • Kan man ge vaccinet samtidigt som andra vacciner?

  Ja. Vaccinet mot rotavirus smakar lite sött och har visat sig ha smärtstillande effekt, vilket kan vara till fördel när andra vacciner ska ges.

 • Kan man fortsätta en vaccinserie mot rotavirus med ett annat märke än det vaccin som användes i början?

  Nej. Antal doser och när vaccinet ska ges är olika för olika märken. Därför ska samma märke användas under hela vaccinationsserien.

 • Vad ska man göra om man spiller eller barnet kräks efter rotavirusvaccinationen?

  En ny dos ges direkt vid samma tillfälle om man spiller eller om barnet kräks efter vaccinationen. Skulle även delar av den nya dosen spillas ges ingen ytterligare dos.

 • Skyddar vaccinet även mot annan magsjuka?

  Nej, vaccinet skyddar bara mot rotavirusinfektion och inte mot magsjuka som kommer från andra virus eller bakterier.

 • Vad ska man tänka på efter vaccinationen?

  Vaccinviruset kan utsöndras i avföringen efter vaccination. Vaccinviruset är försvagat och ger i regel inte sjukdomssymtom inom familjen eller andra nära kontakter. Det går bra att pussa sitt barn på munnen efter vaccination. Barnet kan även delta i babysim efter vaccinationen så länge det inte har några symtom. Ett barn som har diarré ska inte delta i babysim, oberoende av orsaken till diarrén.

 • Hur länge varar skyddet?

  Studier visar att skyddet mot allvarlig rotavirusinfektion finns kvar i minst 3 till 4 år.

 • När ska man vänta med att vaccinera?

  Om barnet har en akut och allvarlig febersjukdom, diarré eller kräkning ska vaccinationen ges vid ett senare tillfälle.

 • Finns det barn som inte får eller kan vaccineras?

  Ja. Barn som har en känd överkänslighet mot något av ämnena i vaccinet eller som fått en allvarlig reaktion från tidigare dos av rotavirusvaccin ska inte vaccineras. Barn som har allvarlig medfödd immunbrist, barn med en obehandlad medfödd missbildning av mag-tarmkanalen eller som haft en tarminvagination tidigare ska inte heller vaccineras. Även barn till mödrar som har fått immunmodulerande behandling under graviditeten bör undvika vaccination.

 • Kan rotavirusvaccinet ges till för tidigt födda barn?

  Ja. Rotavirusvaccinet kan ges till för tidigt födda barn som är födda efter graviditetsvecka 25 respektive 27 beroende på vaccinet.

 • Kan rotavirusvaccinet ges till barn som är anhöriga till personer med immunbrist?

  Ja, barn som bor med personer, t ex syskon, som har ett nedsatt immunförsvar kan vaccineras. God hygien är viktigt, t.ex. i samband med blöjbyte.