Frågor och svar kring Nationella folkhälsoenkäten 2024 – en undersökning om folkhälsa och dess förutsättningar

Lyssna

Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” är en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige. Frågorna och svaren nedan är för 2024.

Nationella folkhälsoenkäten

Lyssna

För Nationella folkhälsoenkäten är det statistikmyndigheten SCB som skickar ut enkäten och samlar in svaren på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten skickar alltså inte ut några mejl innehållande länkar som uppmanar dig att svara på folkhälsoenkäten.

För sina utskick av Nationella folkhälsoenkäten använder SCB antingen en pappersenkät eller en elektronisk enkät. Påminnelser om att svara på enkäten skickar SCB med pappersbrev, via digital brevlåda för myndighetspost eller via sms.

Har du en digital brevlåda för myndighetspost får du enkäten i elektronisk form. Har du till exempel Kivra får du e-post från Kivra med avisering om att ett brev från SCB väntar på dig i Kivra. När du på vanligt sätt loggat in i din digitala brevlåda hittar du en länk till enkäten i meddelandet från SCB. För att besvara frågorna loggar du in till enkäten med BankID eller annan e-legitimation.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det ska du inte göra. Vi kontaktar dig inte via telefon för att be dig lämna ut personlig information eller bjuda in till någon prenumeration eller avtal. Du kan bortse från sådana samtal.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vi gör den här undersökningen för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Det gör att vi kan följa folkhälsans utveckling i Sverige. Enkäten utgör en del av Sveriges officiella statistik. Dina svar bidrar till att ge våra politiker faktaunderlag i frågor som påverkar din och andras hälsa. För att det ska gå att lita på undersökningens resultat är det mycket viktigt att just du svarar på enkäten. Ditt svar kan inte ersättas av någon annans!

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För att besvara frågorna via internet, gå in på adressen www.insamling.scb.se.

Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet. Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att uppgifterna inte är korrekt inmatade (felstavning, missat att skilja på stora och små bokstäver).

Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB på telefon: 010-479 69 30.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Väljer du att besvara enkäten digitalt går du in på www.insamling.scb.se/eid för att besvara frågorna. Logga in antingen med din e-legitimation eller med de inloggningsuppgifter du fått av SCB. Du kan svara via dator, surfplatta eller smartphone och du kan när som helst logga ut och återkomma senare utan att förlora det du fyllt i. När du är klar klickar du på Skicka in.

Har du fått en pappersenkät i brevlådan och vill besvara den på papper fyller du i svaren med bläckpenna och postar enkäten i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du kan ta ett eget kuvert och posta enkäten till adressen nedan. Du behöver inte frankera kuvertet.

SCB:s uppgiftslämnarservice
SCB, D/INS/IH
701 89 Örebro

Har du inte inget kuvert kan SCB skicka dig ett. Kontakta SCB antingen på telefonnummer 010-479 69 30 eller skicka e-post med rubriken ”NYTT SVARSKUVERT” i ämnesraden.

enkat@scb.se

Nämn gärna numret (kallas löpnummer) som finns på enkätens baksida eller högst upp på inbjudningsbrevets framsida när du kontaktar oss, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kontakta SCB, telefon: 010-479 69 30 eller skicka e-post, så hjälper de dig.

enkat@scb.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

SCB kan komma att skicka ett sms till dig om att svara på undersökningen. Kontrollera att länken i sms:et leder till SCB:s webbsida insamling.scb.se. På den sidan loggar du in med de inloggningsuppgifter du fått av SCB eller med din e-legitimation för att besvara enkäten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du kontaktar SCB på telefon 010-479 69 30 eller skickar e-post och meddelar att du inte vill delta, får du inga påminnelser om enkäten. Uppge numret som börjar med SCB23047 och som finns i din e-inbjudan, enkätens baksida eller högst upp på inbjudningsbrevets framsida. Det är frivilligt att delta i undersökningen och inget kommer att hända om du avstår.

enkat@scb.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En vän, anhörig eller vårdpersonal kan hjälpa personen att fylla i enkäten. Det är dock viktigt att det är personen som fått enkäten som ger svaren, även om det är en vän/anhörig/vårdpersonal som fyller i svaren.

Om personen inte på något sätt själv kan ge svar, kontakta SCB på telefon 010-479 69 30 eller skicka e-post med den informationen. Uppge numret som börjar med SCB23047 och som finns i e-inbjudan, enkätens baksida eller högst upp på inbjudningsbrevets framsida. Vi tar då bort personen ur undersökningen. Tack för hjälpen med det.

enkat@scb.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

SCB försöker använda så uppdaterade register som möjligt men det kan ändå bli fel på grund av fördröjningen i befolkningsregistrets uppdatering. Skulle personen som uppmanats svara på enkäten vara avliden är vi tacksamma om du kontaktar SCB på telefon 010-479 69 30 eller skickar e-post med information om detta. Uppge numret som börjar med SCB23047 och som finns i e-inbjudan, enkätens baksida eller högst upp på inbjudningsbrevets framsida. Då slipper ni också påminnelser.

enkat@scb.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En person som har flyttat inom Sverige ingår i undersökningen och kan fylla i enkäten i alla fall. Personer som tillfälligt bor utomlands, men är folkbokförda i Sverige, ingår också i undersökningen.

Om personen flyttat utomlands och inte går att få tag på är vi tacksamma om du kontaktar SCB på telefon 010-479 69 30 eller skickar e-post till med information om detta. Uppge numret som börjar med SCB23047 och som finns i e-inbjudan, enkätens baksida eller högst upp på inbjudningsbrevets framsida. Då slipper ni också påminnelser.

enkat@scb.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om personen kommer hem senast 14 maj 2024 kan denne fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. För att det ska gå att lita på undersökningens resultat är det viktigt att alla som fått enkäten svarar på den. Ditt svar kan inte ersättas av någon annans!

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg.

Webbenkäten finns på svenska och engelska.

To access the English survey, go to www.insamling.scb.se and log in, either with your eID or with the login details you received from Statistics Sweden (SCB). You will find your personal login details on the front of your invitation letter to the national public health survey.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Undersökningen fungerar bäst i moderna webbläsare, till exempel:

  • Google Chrome (för PC)
  • Edge (för både PC och Mac)
  • Firefox (för både PC och Mac)
  • Safari (Mac)

Vi rekommenderar att ett ljust bakgrundstema används i webbläsarfönstret.

Webbenkäten är anpassad för att kunna besvaras på dator, mobiltelefon eller läsplatta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ange den vikt du hade innan du blev gravid.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vi ber dig svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast den 14 maj 2024. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten senare.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Dina uppgifter skyddas av bland annat offentlighets- och sekretesslagen och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. De insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där alla är anonyma och ingen kan se vem som svarat vad.

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

SCB:s och Folkhälsomyndighetens grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för statistiska ändamål (artikel 6.1.e och 9.2 j i dataskyddsförordningen). Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

Numret på blankettens baksida eller högst upp på brevets framsida och som börjar med SCB23047 är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter som inhämtas framgår av följebrevet).

Efter att SCB har samlat in och sorterat enkätsvaren görs materialet anonymt och alla identitetsuppgifter tas bort innan materialet lämnas till Folkhälsomyndigheten och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är därför alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om drygt 111 000 personer i hela Sverige (nationella urvalet plus tilläggsurvalen i de av landets regioner som valt att delta). Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du läsa om det på Folkhälsomyndighetens webbplats på sidan:

Frågeformulär och följebrev – Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Översiktliga resultat från denna omgång av Nationella folkhälsoenkäten kommer att läggas ut på Folkhälsomyndighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se, 13 november 2024. Regionala resultat kan också komma att redovisas på regionernas egna webbplatser. Resultat från enkäten används av Folkhälsomyndigheten på olika sätt, till exempel i vår rapport med namnet Folkhälsan i Sverige.

Rapporten Folkhälsan i Sverige publiceras nästa gång i mars 2025.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan