• Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

  Uppdaterad: 2020-01-08 08:27

  Direktlänk till frågan
 • Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är www.insamling.scb.se.

  Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet. Har du fått en pappersenkät, fyller du i den och postar den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

  Uppdaterad: 2020-01-08 10:23

  Direktlänk till frågan
 • I första hand kan du ta ett eget kuvert och posta enkäten till oss enligt adressen nedan. Du behöver inte frankera kuvertet.

  Statistiska centralbyrån
  Enheten för datainsamling från individer och hushåll
  Svarspost
  20272644
  708 89 Örebro

  Om du inte har ett eget kuvert kan du antingen kontakta SCB, 010-479 69 30 eller skicka ett mejl till enkat@scb.se med rubriken ”NYTT SVARSKUVERT” i ämnesraden (ange då gärna det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB20386). Då ser vi till att ett nytt kuvert skickas ut.

  Uppdaterad: 2020-01-08 10:25

  Direktlänk till frågan
 • Om du vill ha en ny enkät så kan du vänta på nästa påminnelse, den innehåller ett nytt frågeformulär.

  Uppdaterad: 2020-01-08 10:25

  Direktlänk till frågan
 • Det är frivilligt att fylla i enkäten och inget kommer att hända om du avstår. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om varför du inte vill delta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB20386. Då slipper du påminnelser.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:02

  Direktlänk till frågan
 • Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det är viktigt att det är den som fått enkäten som ger de flesta svaren. Om personen inte själv kan uppge svaren bör den tas bort ur undersökningen. Vi är då tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB20386.

  Uppdaterad: 2018-10-05 11:13

  Direktlänk till frågan
 • Vi ber om ursäkt att detta har hänt, SCB försöker använda så uppdaterade register som möjligt men det kan ändå bli så t.ex. fördröjning i uppdatering av befolkningsregistret. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB20386. Då slipper ni också påminnelser.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:04

  Direktlänk till frågan
 • Om vederbörande har flyttat inom Sverige kan denna person fylla i enkäten i alla fall. Om de flyttat utomlands och inte går att få tag på är vi tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB20386. Då slipper ni också påminnelser.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:05

  Direktlänk till frågan
 • Om vederbörande kommer hem senast 17 maj kan denna person fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:06

  Direktlänk till frågan
 • Ja. Alla svar är viktiga

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:07

  Direktlänk till frågan
 • Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Webbenkäten finns tillgänglig på engelska.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:08

  Direktlänk till frågan
 • För att besvara frågorna via Internet gå in på adressen www.insamling.scb.se.

  Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet. Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att uppgifterna inte är korrekt inmatade (felstavning, missat att skilja på stora och små bokstäver).

  Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB tel: 010-479 69 30.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:08

  Direktlänk till frågan
 • SCB:s webbinsamlingsverktyg är testat för följande webbläsare:

  • Internet Explorer (för PC)
  • Mozilla Firefox (för både PC och Mac)
  • Edge (för både PC och Mac)
  • Google Chrome (för PC)
  • Safari (Mac)

  Nyare versioner av webbläsare fungerar oftast felfritt. Även äldre versioner kan fungera bra men webbsidorna kanske inte har ett helt korrekt utseende.

  Webbenkäten är anpassad för att kunna besvaras på både mobiltelefon eller läsplatta.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:09

  Direktlänk till frågan
 • Svara som vanligt men ange den vikt du hade innan du blev gravid.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:10

  Direktlänk till frågan
 • Vi ber dig att svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast den 17:e maj 2021. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:11

  Direktlänk till frågan
 • Dina uppgifter skyddas av bl.a. offentlighets- och sekretesslagen och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. De insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen kan se vem som svarat vad.

  Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. SCB:s och Folkhälsomyndighetens grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för statistiska ändamål (artikel 6.1.e och 9.2 j i dataskyddsförordningen). Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

  Numret på blankettens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB20386 är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter framgår av följebrevet).

  Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till Folkhälsomyndigheten och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

  Uppdaterad: 2020-01-08 14:12

  Direktlänk till frågan
 • Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 120 000 personer i hela Sverige (nationella urvalet plus tilläggsurvalen i landets regioner). Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.folkhalsomyndigheten.se.

  Uppdaterad: 2021-02-02 10:48

  Direktlänk till frågan
 • Översiktliga resultat från denna undersökning kommer under hösten 2021 att läggas ut på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. Resultat från landets regioner kan också komma att redovisas på regionernas egna hemsidor. Resultaten kommer också att användas i linje med Folkhälsomyndighetens uppdrag t.ex. årlig folkhälsorapportering och uppföljning av hälsa i olika grupper.

  Om du inte har tillgång till Internet kan du ringa till någon av personerna, vars telefonnummer står i följebrevet.

  Uppdaterad: 2021-02-02 10:47

  Direktlänk till frågan