• Dina uppgifter skyddas av bl.a. offentlighets- och sekretesslagen och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. De insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen kan se vem som svarat vad.

    Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. SCB:s och Folkhälsomyndighetens grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för statistiska ändamål (artikel 6.1.e och 9.2 j i dataskyddsförordningen). Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

    Numret på blankettens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB20386 är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter framgår av följebrevet).

    Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till Folkhälsomyndigheten och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:12

    Direktlänk till frågan