Problematiskt narkotikabruk

Lyssna

År 2020 beräknades cirka 71 000 personer i Sverige ha ett problematiskt narkotikabruk, alltså ett återkommande bruk som orsakar eller ökar risken för skador. Det är högre än tidigare beräkningar. Mer omfattande åtgärder för att minska detta bruk kan därför vara viktigare än vad man tidigare trott.

Skattning av problematiskt narkotikabruk

Indikatorn problematiskt narkotikabruk syftar till att kartlägga ett återkommande bruk av narkotika som orsakar faktisk skada (negativa konsekvenser) för individen (inklusive beroende, men även andra hälsorelaterade, psykiska eller sociala problem) alternativt medför en ökad risk att råka ut för dessa skador. Att använda information från nationella register för att beräkna antalet personer som lever med ett problematiskt narkotikabruk, inklusive mörkertalet, ger än mer heltäckande bild av det problematiska narkotikabruket och möjliggör uppföljning med större regelbundenhet än andra metoder.

I den senaste skattningen från 2020 inkluderades personer från Patientregistret, Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Försäkringskassans register och Kriminalvårdens register.

Resultat från den senaste undersökningen för åren 2007–2020

Det totala antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige skattades som lägst till 63 000 och som högst till 83 000 under tidsperioden. År 2007 var det skattade antalet runt 80 000 personer och 2018–2020 låg det relativt stabilt kring 70 000 personer. Osäkerheten i skattningarna gör dock att skillnaden mellan olika år bör tolkas med försiktighet.

År 2007 var fördelningen mellan män och kvinnor relativt jämn i gruppen med problematiskt narkotikabruk (cirka 41 000 respektive 39 000 personer), och fram till 2013 var utvecklingen liknande för båda könen. Sedan minskade antalet kvinnor och stabiliserades på en lägre nivå, medan antalet män låg kvar på en högre nivå.

År 2020 fanns cirka 41 000 män med problematiskt narkotikabruk medan antalet kvinnor hade minskat till cirka 30 000 personer. Skillnaden mellan könen var större under den senare delen av perioden.

Resultatet från undersökningen 2007 var att 29 500 personer i Sverige hade ett problematiskt narkotikabruk det året. Narkotikautredningen har beräknat antalet personer med skadligt bruk och beroende av narkotika till mellan 60 000 och 64 000 under tidsperioden 2007–2016.

Antalet personer med problematiskt narkotikabruk i vår skattning är alltså högre än tidigare skattningar som rör samma år. Kraftfullare och mer omfattande åtgärder för att minska det problematiska narkotikabruket kan därför vara viktigare än vad man tidigare trott. Direkta jämförelser av resultaten försvåras dock av att skattningarna har genomförts med olika metoder.

Läs mer

Statistical Bulletin 2022 — methods and definitions for problem drug use (emcdda.europa.eu)

Publikationer

  • Problematiskt narkotikabruk i Sverige – en sammanfattning

    Publicerad:

    Faktabladet sammanfattar resultaten från en registerbaserad skattning av antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige 2007–2020. Resultaten visar att det skattade antalet har varierat mellan…

  • Problematiskt narkotikabruk i Sverige 2007–2020

    Publicerad:

    Rapporten visar att det skattade antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige har varierat mellan som lägst 63 000 personer och som högst 83 000 personer under perioden 2007–2020.