Utsatthet och ohälsa vanligt vid kombinerat bruk av ANTS

Lyssna

Att kombinera bruk av ANTS är vanligare bland personer som uppger att de har ekonomiska problem, sämre allmän hälsa, psykiska besvär eller rapporterar olika former av sociala problem.

Här används begreppet bruk av ANTS för riskkonsumtion av alkohol, användning av cannabis, användning av tobaks- eller nikotinprodukter och riskabelt spelande under senaste året. Siffrorna baseras på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV).

Risk för ökad ojämlikhet när ANTS sammanfaller med andra faktorer

35 procent av befolkningen uppger minst ett bruk av ANTS. Denna grupp upplever mer psykiska besvär, ekonomiska svårigheter eller annan utsatthet såsom våld eller avsaknad av socialt stöd än personer utan bruk. Andelarna ökar med antalet kombinerade bruk av ANTS. Hälsan är ojämlikt fördelad mellan grupper med olika användningsmönster av ANTS.

Figur 1 visar att andelen som uppger allvarlig psykisk påfrestning är nästan 3 gånger högre bland personer som uppger tre eller fler bruk av ANTS, jämfört med personer utan bruk. Även andelen personer med suicidtankar är högre bland personer som uppger tre eller fler bruk jämfört med personer utan (16 respektive 2,6 procent).

Figur 1. Andel i befolkningen 16 år och äldre med allvarlig psykisk påfrestning efter antal ANTS-bruk.

Figuren visa andel med allvarlig psykisk påfrestning och som har noll, ett, två och tre eller fler bruk. Andelen med allvarlig psykisk påfrestning är 8 procent bland personer utan bruk, 10 procent bland personer med ett bruk, 15 procent bland personer med två bruk och 22 procent bland personer med tre eller fler bruk.

Även andelen som uppger ekonomiska problem är betydligt högre bland personer med en kombination av bruk. En tredjedel av personer med tre eller fler bruk uppger ekonomiska problem. Det gäller både att sakna kontantmarginal och att vara i ekonomisk kris, dvs. hade svårt att klara löpande utgifter (figur 2).

Figur 2. Andel i befolkningen 16 år eller äldre som har svårt att klara löpande utgifter (ekonomisk kris) och antal bruk av ANTS.

Figuren visa andel i ekonomisk kris och som har noll, ett, två och tre eller fler bruk. Andelen I ekonomisk kris är 10 procent bland personer utan bruk, 15 procent bland personer med ett bruk, 20 procent bland personer med två bruk och 32 procent bland personer med tre eller fler bruk.

Utöver detta ser vi även att gruppen som har en kombination av bruk oftare är ensamma, saknar emotionellt stöd och att de oftare utsätts för både våld och hot om våld (figur 3).

Figur 3 Andel i befolkningen 16 år eller äldre som uppger våld eller hot om våld och antal bruk av ANTS.

Figuren visa andel som uppger att de utsatts för hot om våld och som har noll, ett, två och tre eller fler bruk. Andelen som utsatts för hot om våld är 2,9 procent bland personer utan bruk, 4,3 procent bland personer med ett bruk, 5,9 procent bland personer med två bruk och 12,5 procent bland personer med tre eller fler bruk.

Hur kan vi använda den här kunskapen?

Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av faktorer som individen själv bär på, som arv, men även livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets organisation och resurser, åldersstrukturen i befolkningen och individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan.

Det finns en ökad risk för ohälsa och riskfaktorer för ohälsa bland personer med kombinerat bruk av ANTS. Våra resultat visar att psykisk ohälsa och risker för ohälsa såsom ANTS-användning, sociala faktorer som ensamhet och avsaknad av emotionellt stöd och sämre livsvillkor i stor utsträckning förekommer samtidigt. Kunskapen behövs för att skapa ett effektivt förebyggande arbete. Insatser behöver riktas till hela befolkningen, men utformas så att de tar särskild hänsyn till de grupper som har ökad risk för ohälsa. Det är också viktigt att stärka ett samordnat hälsofrämjande och förebyggande arbete på alla nivåer i samhället.

Läs mer