Skadeverkningar av ANDTS

Lyssna

Användning av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar kan medföra risker för hälsan och sociala problem. Både bruk av tobak, alkohol och narkotika återfinns bland de tio största riskfaktorerna för den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Här kan du hitta information om de skadeverkningar som uppstår till följd av användandet av ANDTS.

Health by location: Sweden (healthdata.org)

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) är ett oberoende globalt hälsoforskningscenter vid University of Washington. De koordinerar GBD-nätverket (Global Burden of Disease) och förser världens länder med aktuella och relevanta vetenskapliga data för att länderna ska kunna förbättra nationell hälsopolicy och praxis. Data baseras på resultat från GBD.

Underliggande sidor

 • Alkoholens skadeverkningar

  Alkohol är en riskfaktor för sjukdomar och för att dö i förtid. Här kan du hitta information om risker med alkoholkonsumtion ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv.

 • Narkotikans skadeverkningar

  Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Här kan du hitta information om hälsomässiga och sociala konsekvenser av narkotikabruk, narkotikarelaterade dödsfall och om åtgärder som kan minska skador och dödsfall av narkotika.

 • Skador som orsakas av dopning

  Användningen av dopningsmedel kan leda till fysiska, psykiska och sociala skador.

 • Skadeverkningar av tobaks- och nikotinprodukter

  Tobaks- och nikotinprodukter är beroendeframkallande och användning innebär hälsorisker. Här kan du hitta information om hälsorisker och skador vid rökning, användning av snus och elektroniska cigaretter.

 • Skadeverkningar av spel om pengar

  Spelproblem leder ofta till allvarliga negativa konsekvenser för individen, närstående och samhället. Spelproblem har samband med en sämre allmän och psykisk hälsa, ekonomiska problem och riskkonsumtion av alkohol.

 • Utsatthet och ohälsa vanligt vid kombinerat bruk av ANTS

  Att kombinera bruk av ANTS är vanligare bland personer som uppger att de har ekonomiska problem, sämre allmän hälsa, psykiska besvär eller rapporterar olika former av sociala problem.