Minnesanteckningar 2016-11-29

Lyssna

Minnesanteckningar från möte med intressenter om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter.

  • Datum 2018-11-29
  • Tid kl. 13.00-16.00
  • Plats Gard-aulan, Nobels väg 18, Solna

Närvarande

EU-kommissionen SANTE/B2, Folkhälsomyndigheten, Tullverket Axfood AB, British American Tobacco, GS1 Sweden, ICA Sverige AB, JTI Sweden AB, Martin & Amp Servera AB, Preem AB, SMD logistics AB, Svensk Dagligvaruhandel, Worldline SA, Swedish Match, Philip Morris.

Deltagarförteckning återfinns separat i ärendet.

Dagordning

  • Folkhälsomyndigheten hälsar alla välkommen
  • Presentation av EU-kommissionen SANTE/B2
  • Diskussion
  • Information från Folkhälsomyndigheten
  • Diskussion o Avslutning

Presentation EU-kommissionen SANTE/B2

Kommissionen presenterade syftet med spårbarhet och säkerhetsmärkning. Det var en övergripande genomgång av strukturen av systemet för spårbarhet och en kortare presentation om säkerhetsmärkning. Tidplanen för genomförande togs också upp. Därefter lämnades tid för frågor från de ekonomiska aktörerna.

Diskussion

Deltagarna hade möjlighet att i förväg skicka in frågor till kommissionen. Frågorna presenterades vid mötet. Kommissionen besvarade frågor muntligt men fick även en fråga om kommissionen hade möjlighet att ge skriftliga svar, den frågan togs med tillbaka ”hem”.

Presentation av Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten informerade om att propositionen till en ny tobakslag inte ännu är beslutad av riksdagen och att Folkhälsomyndighetens uppdrag är att förbereda för delar av genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om säkerhetsmärkning och spårbarhet. Kommande lag och förordning kommer att klargöra ansvaret för olika myndigheter nationellt. Därefter informerades om att Folkhälsomyndigheten har remitterat förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror. Förslaget presenterades i korthet och Folkhälsomyndigheten inväntar slutliga bemyndiganden gällande föreskrifter på bägge områdena. När det gäller id-utfärdare ska Folkhälsomyndigheten säkerställa att en sådan utses och myndigheten förbereder så långt det är möjligt i väntan på formella mandat från riksdag och regering. Det presenterades vilka förutsättningar som krävs och hur arbetet genomförs i nuläget och kort om en preliminär tidplan för att ha en id-utfärdare utnämnd i Sverige till den 6 maj 2019.

Diskussion

Här kom det upp frågor om implementeringen i Sverige. Det diskuterades om vad som händer om tidplanen inte går i lås och det inte finns ngn svensk id-utfärdare. Det togs även upp om vilka myndigheter som kommer att bli behöriga som man kan vända sig till med frågor och vad Folkhälsomyndigheten kommer att reglera i föreskrifter.

Om tidplanen inte håller finns det en möjlighet för kommissionen att utse en id-utfärdare enligt genomförandeförordningen (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, artikel 4.5. Eftersom det är oklart vilken myndighet som ska ansvara för tillsyn och vart de ekonomiska aktörerna kan vända sig med frågor är det inte möjligt att ge svar på frågan om behöriga myndigheter. Regeringens intention är att ge Folkhälsomyndigheten bemyndigande att reglera delar inom spårbarhet men vad som kommer att regleras i förordning, föreskrifter eller tas med vid en upphandling är inte klarlagt.