Rättsfall: Ett café, som inte ansågs som en integrerad del av huvudstationens restaurang, kräver ett separat tillstånd

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Sundsvall den 6 februari 2008 mål nr 2638-07. Lagrum: 7 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738).

Bakgrund

Ett panoramacafé på en fjälltopp som låg 2 km från huvudstationen där köket fanns och som var tillgängligt via en 2 km linbana ansökte om serveringstillstånd. Kommunen avslog ansökan med anledning av att caféet inte hade ett eget kök som levde upp till lagens krav. Detta var för att linbanan inte ansågs som en del av huvudstationens serveringsställe.

Enligt kammarrättens bedömning var avståndet mellan caféet och huvudstationens restaurang så stor att de inte utgjorde ett och samma serveringsställe i alkohollagens mening. En drinkbar ska vara en mindre väsentlig del av serveringsstället och i nära anslutning till matsal och en uteservering bör ligga i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Ett stort avstånd mellan serveringslokalerna i sig talar emot att serveringslokalerna kan anses vara ett och samma serveringsställe i alkohollagens mening. Serveringslokaler och utrymmen som inte är belägna så att de kan överblickas på ett tillfredsställande sätt eller inte kan förses med mat från ett godkänt eget kök utgör fristående serveringsrörelser. Exempel på detta är en lokal som saknar förbindelse med serveringsstället eller om förbindelsen är för lång. I sådant fall är lokalen att betrakta som en fristående serveringsrörelse vilken kräver ett separat tillstånd.