Rättsfall: Återkallelse av serveringstillstånd med anledning av alkoholservering utöver beviljat tillstånd

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm den 18 februari 2022 mål nr 6321-21. Lagrum: 8 kap. 12 och 9 kap. 18 §§ alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Ett bolag med stadigvarande tillstånd för catering till slutna sällskap hade en verksamhet som till viss del bestod av servering av mat och alkoholdrycker i företrädarnas hem och trädgård. De gäster som var matgäster hos bolaget blev automatiskt medlemmar i en förening. Kommunen återkallade bolagets serveringstillstånd bland annat med anledning av att bolaget vid ett flertal tillfällen både annonserat och serverat alkohol till allmänheten samt underlåtit att i förväg anmäla serveringstillfällena.

Kammarrätten fann att bolaget vid upprepade tillfällen överträtt en central del av alkohollagens bestämmelser genom att servera alkohol till allmänheten utan att ha ett för ändamålet giltigt serveringstillstånd. Bolaget hade även underlåtit att anmäla serveringstillfällen till kommunen och därmed begränsat kommunens möjlighet att utöva tillsyn över bolagets verksamhet. Kammarrätten bedömde att bolaget känt till alkohollagens krav och innebörden av tillståndet för cateringverksamheten men trots detta bedrivit otillåten verksamhet. Bolaget bedömdes därmed ha visat en så allvarlig brist på kunskap och lämplighet att det fanns förutsättningar att besluta om återkallelse utan föregående varning. Att bolaget uppgett att de vidtagit åtgärder förändrade inte denna bedömning.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Alkohollagens sanktionsregler bygger på en påföljdstrappa vilken ska följas vid kommunernas ingripande. Detta innebär att erinran eller varning i normalfallet ska föregå återkallelse. Återkallelse utan föregående varning bör bara komma i fråga endast i de allvarligaste fallen. Att någon serverar alkohol utan att ha ett för ändamålet giltigt serveringstillstånd och hindrar kommunen från att utöva tillsyn över serveringsverksamheten är att ses som allvarliga brister som kan motivera att återkallelse sker utan föregående varning.