Rättsfall: Tvist om ett tilläggsavtal ifrågasätter inte dispositionsrätten om medgivandet att bedriva alkoholservering är tydligt

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm den 21 november 2021 mål nr 1105-17. Lagrum: 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Ett bolag hade vid ansökan om serveringstillstånd lämnat in ett intyg från bostadsrättsföreningen som de hyrde lokalen av avseende att de godkände att alkohol serverades i lokalerna samt ett tilläggsavtal med vissa villkor för bolaget. Kommunen gav tillstånd till alkoholservering. Föreningen överklagande kommunens beslut och uppgav att flera av villkoren i tilläggsavtalet strukits över utan föreningens kännedom. Enligt föreningen överensstämde inte det underlag som legat till grund för serveringstillståndet med föreningens godkännande och bolaget skulle därmed anses sakna dispositionsrätt till lokalen.
Kammarrätten fann, med referens till HFD 2016 ref. 15, att det var klarlagt att föreningen lämnat medgivande till att alkoholservering fick ske i lokalen och att detta innebar att utrymmet kunde disponeras för den avsedda verksamheten. Oavsett tilläggsavtalets lydelse så bedömde Kammarrätten att detta inte inskränkte bolagets dispositionsrätt på ett sätt som hade betydelse för rätten till serveringstillstånd.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Om det är klarlagt att hyresvärden har gett medgivande till att sökande får bedriva alkoholservering innebär detta att bolaget har en sådan dispositionsrätt som krävs för att serveringstillstånd ska kunna beviljas. Tvist om ett tilläggsavtal med villkor för bolagets verksamhet hindrade inte att dispositionsrätt ansågs föreligga eftersom medgivandet att bedriva serveringsverksamhet i lokalerna var otvistigt.