Rättsfall: Utökat serveringstillstånd avseende en utökad serveringsyta inte medges

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm den 6 november 2017 mål nr 2221-17. Lagrum: 8 kap. 14-15 §§ alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

En restaurang ansökte hos kommunen att få utöka sitt serveringstillstånd till att även omfatta en separat lokal som var tänkt som en så kallad bakficka. Båda lokalerna låg i samma byggnad men hade separata entréer och lokalerna saknade direkt förbindelse. Mellan lokalerna låg en trapphall där utöver restaurangens personal även boende och hotellgäster passerade. Kommunen avslog bolagets ansökan med hänvisning till att lokalerna saknade direkt förbindelse och därför inte kunde överblickas.

Enligt kammarrättens bedömning är en förutsättning för att utökat serveringstillstånd ska beviljas att den utökade serveringsytan är belägen på ett sådant sätt att den fortlöpande kan överblickas. Den lokal som bolagets befintliga tillstånd avsåg och den lokal som ansökan om det utökade serveringstillståndet gällde var skilda åt på så sätt att de inte kunde överblickas gemensamt på ett tillfredsställande sätt. Med hänsyn till lokalernas belägenhet i förhållande till varandra och de förbindelser som fanns att tillgå för personalen bedömdes att lokalerna utgjorde separata serveringslokaler och det saknades därför förutsättningar för att bevilja utökat serveringstillstånd.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Det är en förutsättning för serveringstillstånd att serveringsytan är belägen på ett sådant sätt att den fortlöpande kan överblickas av serveringsansvariga. Om direkt förbindelse saknas mellan två serveringsytor talar det för att de ska ses som separata serveringslokaler som kräver separata serveringstillstånd oavsett om dessa ytor finns i samma byggnad.