Rättsfall: I hyreskontraktet angavs inte uttryckligen att alkoholservering är medgiven

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm den 8 september 2016 mål nr 1369-16. Lagrum: 8 kap. 1 och 14 §§ alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Ett bolag som hade hyresavtal med en bostadsrättsförening ansökte om serveringstillstånd. Kommunen beviljade bolaget tillståndet för alkoholservering trots att föreningen framfört till både bolaget och kommunen att föreningen motsatte sig servering av alkohol i aktuell lokal. Bostadsrättsföreningen överklagade kommunens beslut med hänvisning till att hyresavtalet varken tillät restaurangverksamhet eller alkoholservering.

Kammarrätten, med referens till HFD 2016 ref. 15, noterade att det i hyreskontraktet mellan föreningen och bolaget inte hade angetts någonting uttryckligen gällande servering av alkohol. Av utredningen i målet framgick dock att föreningen, innan serveringstillstånd beviljades, fört fram, både till bolaget och kommunen, att de motsatte sig alkoholservering i den aktuella lokalen. Enligt kammarrätten hade bolaget därmed inte visat att det hade en sådan dispositionsrätt till lokalen som krävs för att kunna beviljas serveringstillstånd.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Det är den sökanden som vid ansökan om serveringstillstånd ska visa att det finns en sådan dispositionsrätt som krävs för att kommunen ska kunna bevilja serveringstillstånd för aktuell lokal. Om det inte framgår av hyresavtalet att alkoholservering är tillåten är det viktigt att det som i övrigt framkommer i utredningen tas med i bedömningen om dispositionsrätt föreligger. Detta följer även av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2016 ref. 15.