Rättsfall: Serveringstillstånd kan inte medges om risk för alkoholpolitiska olägenheter föreligger

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg den 10 mars 2005 mål nr 5719-04. Lagrum: 7 kap. 9 § alkohollagen (1994:1738). [nu gällande bestämmelse motsvaras av 8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)].

Kommunen nekade en nöjesanläggning som erbjöd bowling, biljard, bangolf och arkadspel tillstånd att påbörja servering av alkoholdrycker före kl 18, dels med hänsyn till lokalernas utformning och dels att många ungdomar uppehöll sig i lokalerna under dagtid.

Bakgrund

Ett bolag med nöjesanläggning ansökte om serveringstillstånd till allmänheten. Bolaget drev en anläggning som kombinerade restaurang, bar och konferenslokaler med aktiviteter och sport i form av bowling, minigolf och andra spel. Dessa aktiviteter gjorde bolaget till en populär samlingsplats för ungdomar. Kommunen beviljade serveringstillstånd men medgav i beslutet att bolaget fick påbörja serveringen till allmänheten tidigast kl. 18.00. Anledningen till detta var att det under dagtid vistades många ungdomar i lokalen och att detta ökade risken för alkoholpolitiska olägenheter.

Kammarrätten fann att det var många ungdomar under dagtid inom lokalerna och servering under tider utöver dem som kommunen tillåtit i sitt beslut skulle medföra risk för alkoholpolitiska olägenheter. Enligt kammarrätten saknades anledning att ifrågasätta kommunens beslut.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Vid bedömning av serveringstillstånd ska kommunen ta hänsyn till att serveringsställets belägenhet ska vara sådan att ordning och nykterhet kan hållas och att det inte finns särskild risk för människors hälsa. För nöjesanläggningar gäller samma krav som för restauranger med tillstånd för alkoholservering. Om verksamheten i stor utsträckning är inriktad på barnfamiljer och ungdomar får bör kommunen överväga begränsade serveringstider. En noggrann prövning bör göras för varje enskilt serveringsställe.