Rättsfall: Hinder mot att bevilja serveringstillstånd kan föreligga när hyresvärden motsätter sig alkoholservering i lokalen

Lyssna

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen den 15 februari 2016 mål nr HFD 2016 ref. 15. Lagrum: 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Ett bolag som ansökt om serveringstillstånd till allmänheten hade ett hyreskontrakt där det framgick att hyresgästen hade rätt att bedriva caféverksamhet dagtid och tidiga kvällar. Enligt kompletterande information från hyresvärden fanns dock inget godkännande att ändra verksamhetens art eller öppettider. Bolaget hade inte heller hyresvärdens godkännande för att ha en verksamhet med serveringstillstånd. Kommunen avslog ansökan med hänvisning till att bolaget inte hade visat att det disponerade lokalen för restaurangverksamhet med alkoholservering.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att kravet på att ett serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren måste anses innebära att utrymmet kan disponeras för den avsedda verksamheten. I och med att hyresvärden i aktuellt fall motsatte sig alkoholservering i lokalen har bolaget inte visat att de hade en sådan dispositionsrätt som krävs för att serveringstillstånd ska kunna beviljas.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Dispositionsrätt till ett utrymme enligt alkohollagen innebär att utrymmet ska kunna disponeras för den tänkta verksamheten, det vill säga alkoholservering. Inskränker en hyresvärd användningen så att alkoholservering inte medges, kan inte serveringstillstånd komma ifråga.